Instrumental Instrumentální
Instrumental
Instrumentální
Instrumental Instrumentální
Instrumental
Instrumentální
ACT ONE:
RINGMASTER: PRINCIPÁL:
Within our humble sawdust ring V naší skromné manéži
The players are arraigned jsou herci připraveni
The powerful and puny mocní i ubozí
The saintly and deranged svatí i pomatení
The Honest Bird, a future queen Poctivý Ptáčku, budoucí královna
All innocent and green tak nevinná a mladá
Sparring all the livelong day jež zápasí celičký den
Make ready for our play připravuje se na náš výstup
So gentles all, who will hold sway Tak tedy urození, vy kdo budete vládnout
To a garden in Vienna, let us make our way… Pojďte s námi do zahrady ve Vídni
MARIE THERESE: MARIE TEREZIE:
Madame Antoine, Madame Antoine Madame Antoine, Madame Antoine
It’s getting dark outside stmívá se
It’s time to come in je čas jít domů
MADAME ANTOINE: MADAME ANTOINE:
Oh Mother! Ach matko!
MARIE THERESE: MARIE TEREZIE:
Madame Antoine, it’s time to come in Madame Antoine, je čas jít domů
MADAME ANTOINE: MADAME ANTOINE:
Yes, yes mother, I’m coming Ano, matko, už jdu!
One day… Jednoho dne…
One day I’ll be queen Jednoho dne budu královnou
Live on peaches and cream Budu jíst jen broskve a smetanu
Wear satin and lace Nosit satén a krajky
And laugh in the faces A smát se do tváří
Of the teachers and priests Učitelů a kněžích
And the boys will all fawn a chlapci poplazí se přede mnou
Fawn before me like beasts jako zvířata
MARIE THERESE: MARIE TEREZIE:
Madame Antoine, it’s time to come in Madame Antoine, je čas jít domů
HONEST BIRD: POCTIVÝ PTÁČEK:
Little princess, so sure you are right Malá princezno, jsi si tak jistá, že máš pravdu
But your endless day is their endless night Ale tvůj nekonečný den zamená pro ně nekonečnou noc
You can preen in the limelight Můžeš se parádit v zrcadlech
In your diamonds in pearls S diamanty a perlami
But the children go hungry Ale v tom druhém světě
In that other world Děti hladoví
MARIE THERESE: MARIE TEREZIE:
Madame Antoine, it’s time to come in Madame Antoine, je čas jít domů
MADAME ANTOINE: MADAME ANTOINE:
Little sparrow fly back to wherever you’re from Vrabečku, leť zase, odkud jsi přilétl
You could never imagine the plane I live on Nedokážeš si ani představit výšky, ve kterých žiji
The intricate steps of the tumblers and clowns Složité kroky akrobatů a klaunů
Are above and beyond you c___ robin Jsou zcela mimo tebe
So just you pipe down Proto raději mlč
RINGMASTER:
Within our humble sawdust ring
The players are arraigned
The powerful and puny
The saintly and deranged
The Honest Bird, a future queen
All innocent and green
Sparring all the livelong day
Make ready for our play
So gentles all, who will hold sway
To a garden in Vienna, let us make our way…
MARIE THERESE:
Madame Antoine, Madame Antoine
It’s getting dark outside
It’s time to come in
MADAME ANTOINE:
Oh Mother!
MARIE THERESE:
Madame Antoine, it’s time to come in
MADAME ANTOINE:
Yes, yes mother, I’m coming
One day…
One day I’ll be queen
Live on peaches and cream
Wear satin and lace
And laugh in the faces
Of the teachers and priests
And the boys will all fawn
Fawn before me like beasts
MARIE THERESE:
Madame Antoine, it’s time to come in
HONEST BIRD:
Little princess, so sure you are right
But your endless day is their endless night
You can preen in the limelight
In your diamonds in pearls
But the children go hungry
In that other world
MARIE THERESE:
Madame Antoine, it’s time to come in
MADAME ANTOINE:
Little sparrow fly back to wherever you’re from
You could never imagine the plane I live on
The intricate steps of the tumblers and clowns
Are above and beyond you c___ robin
So just you pipe down
PRINCIPÁL:
V naší skromné manéži
jsou herci připraveni
mocní i ubozí
svatí i pomatení
Poctivý Ptáčku, budoucí královna
tak nevinná a mladá
jež zápasí celičký den
připravuje se na náš výstup
Tak tedy urození, vy kdo budete vládnout
Pojďte s námi do zahrady ve Vídni
MARIE TEREZIE:
Madame Antoine, Madame Antoine
stmívá se
je čas jít domů
MADAME ANTOINE:
Ach matko!
MARIE TEREZIE:
Madame Antoine, je čas jít domů
MADAME ANTOINE:
Ano, matko, už jdu!
Jednoho dne…
Jednoho dne budu královnou
Budu jíst jen broskve a smetanu
Nosit satén a krajky
A smát se do tváří
Učitelů a kněžích
a chlapci poplazí se přede mnou
jako zvířata
MARIE TEREZIE:
Madame Antoine, je čas jít domů
POCTIVÝ PTÁČEK:
Malá princezno, jsi si tak jistá, že máš pravdu
Ale tvůj nekonečný den zamená pro ně nekonečnou noc
Můžeš se parádit v zrcadlech
S diamanty a perlami
Ale v tom druhém světě
Děti hladoví
MARIE TEREZIE:
Madame Antoine, je čas jít domů
MADAME ANTOINE:
Vrabečku, leť zase, odkud jsi přilétl
Nedokážeš si ani představit výšky, ve kterých žiji
Složité kroky akrobatů a klaunů
Jsou zcela mimo tebe
Proto raději mlč

Jednání první – Obraz první: Zahrada ve Vídni, 1765

Velká francouzská revoluce se odehrávala v letech 1789 až 1799. Zničila tzv. ancien régime, „starý režim,“ tedy absolutistickou monarchi, představovanou v té době králem Ludvíkem XVI., přinesla hned několik jiných režimů, které se vystřídaly v rychlém sledu, a skončila nástupem Napoleona. Poprvé v dějinách se mluvilo o „právech člověka,“ z podanných se poprvé, i když ne na dlouho, stali občané. Revoluce ale přinesla také nesmírné utrpení a teror.

Jméno dala Watersově opeře revoluční píseň „Ah! Ça Ira!“ [sa ira] – Ó, půjde to!, která se vedle Marseillaisy stala jednou z hymen revoluce.

V první scéně sledujeme malou Marii Antoinettu, zde nazývanou „Madame Antoine“, budoucí francouzskou královnu, když žije na vídeňském dvoře s matkou, císařovnou Marií Terezií. Princezna se pře s „Poctivým ptáčkem,“ jakýmsi hlasem svědomí a lidskosti. Revoluce má přijít až o 24 let později.

RINGMASTER: PRINCIPÁL:
Ladies and Gentlemen Dámy a pánové
Imagine a bird on song in a tree představte si ptáčka, jak zpívá ve větvích
An ordinary bird like you or like me obyčejného ptáčka jako vy nebo já
Imagine some ruffian happening by představte si, že by přišel hrubián
And beating him within an inch of his life a zbil by ho málem k smrti
CHORUS: SBOR:
Ahh! Ó ne!
RINGMASTER: PRINCIPÁL:
Then a priest from some denomination Pak některý kněz
Witnessing this abomination jenž spatřil tuto ohavnost
Blesses not the bird but the beast nepožehná ptáčkovi, ale naopak raubíři
The Unknown Soldier appears on the field Neznámý Vojín se objeví
And takes the bird’s feathers to put on his shield a dá si peří ptáčka na štít
Then a powerful judge from the high court mocný soudce nejvyššího soudu
Decrees that the birds really ought rozhodne, že ptáček
Not be allowed to sing in the trees skutečně nesmí zpívat ve větvích
But then one day Pak ale jeden den
Some of the priests and soldiers and judges Někteří z kněžích, vojáků a soudců
Putting aside some old worn grudges poté, co zanechají starých nesvárů a sporů
Changes their minds and the birds sang again změní názor a hle – znovu ptáček zpívá
It was the Revolution to je Revoluce
The Revolution is a story of birds Revoluce je příběh ptáků
Of sticks and stones and bushes and bones klacků a kamení, křoví a kostí
RINGMASTER & CHORUS: PRINCIPÁL A SBOR:
A story of now, a story of then Příběh dneška a příběh minula
A story of woman, a story of men Příběh žen a příběh mužů
RINGMASTER: PRINCIPÁL:
A story of everything to come Příběh všeho, co přijít teprv má
Of everything under the sun A příběh vůbec všeho pod sluncem
MARIE MARIANNE: MARIE MARIANNE:
Honest bird, simple bird Poctivý, prostý ptáčku
Just longing to be spreading the word Toužíš jen dát vědět světu
Feeling the rain, feeling the sun A cítíš déšť i slunce na křídlech
But your time has not come Ale tvůj čas ještě nepřišel
Your song is not heard A tvůj zpěv nikdo neslyší
Honest bird Poctivý ptáčku
MALE CHORUS: SBOR MUŽŮ:
Singing is forbidden in the fig tree Nesmí se zpívat ve větvích fíkovníku
Singing is forbidden in the olive tree Nesmí se zpívat ve větvích olivovníku
Singing is forbidden in the pear tree Nesmí se zpívat ve větvích hrušky
No singing in the olive or the fig or the pear tree Ve větvích fíkovnku, olivovníku ani hrušky žádný zpěv
MALE CHORUS & CHILDREN: SBOR MUŽŮ A DĚTI:
No more singing in the fig tree Už žádný zpěv ve větvích fíkovníku
No more singing in the pear tree Už žádný zpěv ve větvích hrušky
Someone’s hanging in the olive Na olivovníku kdosi visí
There’s someone hanging in the olive tree Kdosi visí na větvi olivovníku
Singing in the fig tree, that’s forbidden Zpívat ve fíkovníku – zakázáno
Singing in the pear tee, that’s forbidden Zpívat v hrušce – zakázáno
Singing in the olive, that’s forbidden V olivovníku – zakázáno
Someone’s hanging in the olive tree Kdosi visí na olivovníku
Someone’s hanging in the olive tree Kdosi visí na olivovníku
MARIE MARIANNE: MARIE MARIANNE:
You come to earth, you have no choice Když přijdeš na svět, nemáš na výběr
Could be a seamstress or serving girl Můžeš být švadlena či služebná
Or butcher’s boy Anebo řeznický učeň
Could be a dead beat Můžeš být povaleč
Or one of the elite Či patřit k elitě
Maybe the bird ill find his voice Možná že hlas ptáčka zase zaslechnu
And make a choice A rozhodnu se
From all the wheat and all the chaff Ze zrna i z plev
It’s the knowledge that you glean Sbíráš vědění
Makes you what you’ll be A to tě učiní tím, kým máš být
And the knowledge that you lack A vědění, které ti schází
A rod for your own back Ta těžká kláda na tvých zádech
Leaves you in purgatory Tě naopak zanechá v očistci
Honest bird, simple bird Poctivý ptáčku, prostý ptáčku
Make your choice, find your voice Rozhodni se, nalezni opět svůj hlas
REVOLUTIONARY PRIEST: REVOLUCIONÁŘSKÝ KNĚZ:
Make your choice, find your voice Rozhodni se, nalezni opět svůj hlas
CHORUS: SBOR:
I want to be King, Queen, Courtesan, Dauphin Chci být král, královna, kurtizána, následník trůnu
I want to be Cardinal, Capitaine, King of Kings Chci být kardinál, kapitán, král králů
I want to be God Chci být Bůh
SOLO BOY: CHLAPEC:
I want to be the King Chci být král
SOLO GIRL: DÍVKA:
I want to be the Queen Chci být královna
SOLO GIRL: DÍVKA:
I want to be the Courtesan Chci být kurtizána
SOLO BOY: CHLAPEC:
I want to be the Dauphin Chci být následník
SOLO BOY: CHLAPEC:
I want to be the Cardinal Chci být kardinál
SOLO BOY: CHLAPEC:
I want to be the Capitaine Chci být kapitán
CHORUS: SBOR:
I want to be the King of Kings Chci být král králů
I want to be God Chci být Bůh
SOLO BOY: CHLAPEC:
I am a great big pig Jsem ohromné prase
SOLO BOY: CHLAPEC:
I am the King of France Jsem francouzský král
SOLO BOY: CHLAPEC:
His wife likes to dance Jeho žena ráda tančí
SOLO BOY: CHLAPEC:
I am the Church of Rome Jsem římská církev
I stand behind the throne Stojím za trůnem
SOLO BOY: CHLAPEC:
I am the public purse; they think I’m bottomless Jsem státní pokladna, všichni si myslí, že jsem bezedná
SOLO BOY: CHLAPEC:
I am the public accounts; I admit I’m a bit of a mess A já jsem kniha účtů, mám v sobě trochu zmatek, přiznávám
SOLO GIRL: DÍVKA:
I am the American war and they say I’m rather greedy Já jsem válka v Americe, prý hladový mám chřtán
SOLO GIRL: DÍVKA:
I am the national debt; I’m big but needy Jsem státní dluh, tučný, však s prosebnou rukou stále nataženou
SOLO BOY: CHLAPEC:
I am a noble Jsem šlechtic
SOLO BOY: CHLAPEC:
I am the clergy Jsem kněz
SOLO BOY: CHLAPEC:
I am the ordinary man Jsem obyčejný člověk
SOLO GIRL: DÍVKA:
I am hungry Mám hlad
SOLO GIRL: DÍVKA:
I am starving! Hlady umírám!
CHILDREN’S CHORUS: SBOR DĚTÍ:
The cake needs re-carving! Koláč je třeba znovu, jinak rozdělit!
TROUBLEMAKER: POTÍŽISTA
I’m a ravening wolf Jsem dravý vlk
MALE CHORUS: SBOR MUŽŮ:
I’m a, I’m a, I’m a ravening wolf Jsem, jsem, jsem dravý vlk
FEMALE CHORUS: SBOR ŽEN:
I’m a, I’m a, I’m a heart of thorns Jsem, jsem, jsem nejsvětější srdce s trnovou korunou
MALE CHORUS: SBOR MUŽŮ:
It’s the end of the shield of divine law Už nechrání nás božský zákon
TROUBLEMAKER: POTÍŽISTA:
I’m the oak tree Jsem dub
CHILDREN’S CHORUS: SBOR DĚTÍ:
I am the oak tree and I am the columbine Jsem dub a jsem orlíček
I am the pig searching for truffles Jsem vepř, co hledá lanýže
CHORUS: SBOR:
And I am the peacock whose feathers are ruffled A já jsem páv s načechraným peřím
TROUBLEMAKER: POTÍŽISTA:
Let us break all the shields Pojďme zlámat štíty
And soil the ermine Ušpinit královský hermelín
Take the oak and the olive tree Vzít si dub a olivovník
Make their philosophy our own Udělat filosofii naší vlastní
The pigs eat the acorns Prasata jedí žaludy
The rich eat the pork A bohatí jedí vepřové
The poor eat the olives and spit out the stones Chudí jedí olivy a vyplivují pecky
REVOLUTIONARY PRIEST: REVOLUCIONÁŘSKÝ KNĚZ:
We only ask a little tax from the nobility Chceme jen od šlechty drobnou daň
The spat out stone will grow in time into an olive tree Vyplivnutá pecka vyroste v olivovník
We will smoke our pork over a fire of basilic Budeme udit vepřové na ohni z bazalky
TROUBLEMAKER: POTÍŽISTA:
And we will plant the laurel tree A zasadíme vavřín
REVOLUTIONARY PRIEST: REVOLUCIONÁŘSKÝ KNĚZ:
To make Abychom uvili
TROUBLEMAKER: POTÍŽISTA:
To make Abychom uvili
REVOLUTIONARY PRIEST: REVOLUCIONÁŘSKÝ KNĚZ:
A wreath Věnec
TROUBLEMAKER: POTÍŽISTA:
A wreath Věnec
A wreath to crown the République Věnec jako korunu republice!
REVOLUTIONARY PRIEST: REVOLUCIONÁŘSKÝ KNĚZ:
We will smoke our pork upon the pyre of privilege Budeme udit vepřové nad hranicí z pýchy
The flames of castles burning will dance from ridge to ridge Plamen hořících hradů bude přeskakovat z hřebene na hřeben
We’ll break all the shields Zlámeme všechny štíty
Spit out all the stones Vyplivneme všechny pecky
Make the oak and the olive trees‘ philosophy our own Změníme filosofii dubu a olivovníku ve svou vlastní
The pigs eat the acorns Prasata jedí žaludy
The rich eat the pork Bohatí jedí vepřové
The poor eat the olives and spit out the stones Chudí jedí olivy a vyplivují pecky
CHORUS: SBOR:
We will smoke the pork on a fire of basilic Budeme udit vepřové na ohni z bazalky
We will plant the laurel tree to make our laurel wreaths Zasadíme vavřín, abychom uvili věnec
To crown, to crown, to crown the République! Jako korunu, jako korunu, jako korunu republice!
RINGMASTER:
Ladies and Gentlemen
Imagine a bird on song in a tree
An ordinary bird like you or like me
Imagine some ruffian happening by
And beating him within an inch of his life
CHORUS:
Ahh!
RINGMASTER:
Then a priest from some denomination
Witnessing this abomination
Blesses not the bird but the beast
The Unknown Soldier appears on the field
And takes the bird’s feathers to put on his shield
Then a powerful judge from the high court
Decrees that the birds really ought
Not be allowed to sing in the trees
But then one day
Some of the priests and soldiers and judges
Putting aside some old worn grudges
Changes their minds and the birds sang again
It was the Revolution
The Revolution is a story of birds
Of sticks and stones and bushes and bones
RINGMASTER & CHORUS:
A story of now, a story of then
A story of woman, a story of men
RINGMASTER:
A story of everything to come
Of everything under the sun
MARIE MARIANNE:
Honest bird, simple bird
Just longing to be spreading the word
Feeling the rain, feeling the sun
But your time has not come
Your song is not heard
Honest bird
MALE CHORUS:
Singing is forbidden in the fig tree
Singing is forbidden in the olive tree
Singing is forbidden in the pear tree
No singing in the olive or the fig or the pear tree
MALE CHORUS & CHILDREN:
No more singing in the fig tree
No more singing in the pear tree
Someone’s hanging in the olive
There’s someone hanging in the olive tree
Singing in the fig tree, that’s forbidden
Singing in the pear tee, that’s forbidden
Singing in the olive, that’s forbidden
Someone’s hanging in the olive tree
Someone’s hanging in the olive tree
MARIE MARIANNE:
You come to earth, you have no choice
Could be a seamstress or serving girl
Or butcher’s boy
Could be a dead beat
Or one of the elite
Maybe the bird ill find his voice
And make a choice
From all the wheat and all the chaff
It’s the knowledge that you glean
Makes you what you’ll be
And the knowledge that you lack
A rod for your own back
Leaves you in purgatory
Honest bird, simple bird
Make your choice, find your voice
REVOLUTIONARY PRIEST:
Make your choice, find your voice
CHORUS:
I want to be King, Queen, Courtesan, Dauphin
I want to be Cardinal, Capitaine, King of Kings
I want to be God
SOLO BOY:
I want to be the King
SOLO GIRL:
I want to be the Queen
SOLO GIRL:
I want to be the Courtesan
SOLO BOY:
I want to be the Dauphin
SOLO BOY:
I want to be the Cardinal
SOLO BOY:
I want to be the Capitaine
CHORUS:
I want to be the King of Kings
I want to be God
SOLO BOY:
I am a great big pig
SOLO BOY:
I am the King of France
SOLO BOY:
His wife likes to dance
SOLO BOY:
I am the Church of Rome
I stand behind the throne
SOLO BOY:
I am the public purse; they think I’m bottomless
SOLO BOY:
I am the public accounts; I admit I’m a bit of a mess
SOLO GIRL:
I am the American war and they say I’m rather greedy
SOLO GIRL:
I am the national debt; I’m big but needy
SOLO BOY:
I am a noble
SOLO BOY:
I am the clergy
SOLO BOY:
I am the ordinary man
SOLO GIRL:
I am hungry
SOLO GIRL:
I am starving!
CHILDREN’S CHORUS:
The cake needs re-carving!
TROUBLEMAKER:
I’m a ravening wolf
MALE CHORUS:
I’m a, I’m a, I’m a ravening wolf
FEMALE CHORUS:
I’m a, I’m a, I’m a heart of thorns
MALE CHORUS:
It’s the end of the shield of divine law
TROUBLEMAKER:
I’m the oak tree
CHILDREN’S CHORUS:
I am the oak tree and I am the columbine
I am the pig searching for truffles
CHORUS:
And I am the peacock whose feathers are ruffled
TROUBLEMAKER:
Let us break all the shields
And soil the ermine
Take the oak and the olive tree
Make their philosophy our own
The pigs eat the acorns
The rich eat the pork
The poor eat the olives and spit out the stones
REVOLUTIONARY PRIEST:
We only ask a little tax from the nobility
The spat out stone will grow in time into an olive tree
We will smoke our pork over a fire of basilic
TROUBLEMAKER:
And we will plant the laurel tree
REVOLUTIONARY PRIEST:
To make
TROUBLEMAKER:
To make
REVOLUTIONARY PRIEST:
A wreath
TROUBLEMAKER:
A wreath
A wreath to crown the République
REVOLUTIONARY PRIEST:
We will smoke our pork upon the pyre of privilege
The flames of castles burning will dance from ridge to ridge
We’ll break all the shields
Spit out all the stones
Make the oak and the olive trees‘ philosophy our own
The pigs eat the acorns
The rich eat the pork
The poor eat the olives and spit out the stones
CHORUS:
We will smoke the pork on a fire of basilic
We will plant the laurel tree to make our laurel wreaths
To crown, to crown, to crown the République!
PRINCIPÁL:
Dámy a pánové
představte si ptáčka, jak zpívá ve větvích
obyčejného ptáčka jako vy nebo já
představte si, že by přišel hrubián
a zbil by ho málem k smrti
SBOR:
Ó ne!
PRINCIPÁL:
Pak některý kněz
jenž spatřil tuto ohavnost
nepožehná ptáčkovi, ale naopak raubíři
Neznámý Vojín se objeví
a dá si peří ptáčka na štít
mocný soudce nejvyššího soudu
rozhodne, že ptáček
skutečně nesmí zpívat ve větvích
Pak ale jeden den
Někteří z kněžích, vojáků a soudců
poté, co zanechají starých nesvárů a sporů
změní názor a hle – znovu ptáček zpívá
to je Revoluce
Revoluce je příběh ptáků
klacků a kamení, křoví a kostí
PRINCIPÁL A SBOR:
Příběh dneška a příběh minula
Příběh žen a příběh mužů
PRINCIPÁL:
Příběh všeho, co přijít teprv má
A příběh vůbec všeho pod sluncem
MARIE MARIANNE:
Poctivý, prostý ptáčku
Toužíš jen dát vědět světu
A cítíš déšť i slunce na křídlech
Ale tvůj čas ještě nepřišel
A tvůj zpěv nikdo neslyší
Poctivý ptáčku
SBOR MUŽŮ:
Nesmí se zpívat ve větvích fíkovníku
Nesmí se zpívat ve větvích olivovníku
Nesmí se zpívat ve větvích hrušky
Ve větvích fíkovnku, olivovníku ani hrušky žádný zpěv
SBOR MUŽŮ A DĚTI:
Už žádný zpěv ve větvích fíkovníku
Už žádný zpěv ve větvích hrušky
Na olivovníku kdosi visí
Kdosi visí na větvi olivovníku
Zpívat ve fíkovníku – zakázáno
Zpívat v hrušce – zakázáno
V olivovníku – zakázáno
Kdosi visí na olivovníku
Kdosi visí na olivovníku
MARIE MARIANNE:
Když přijdeš na svět, nemáš na výběr
Můžeš být švadlena či služebná
Anebo řeznický učeň
Můžeš být povaleč
Či patřit k elitě
Možná že hlas ptáčka zase zaslechnu
A rozhodnu se
Ze zrna i z plev
Sbíráš vědění
A to tě učiní tím, kým máš být
A vědění, které ti schází
Ta těžká kláda na tvých zádech
Tě naopak zanechá v očistci
Poctivý ptáčku, prostý ptáčku
Rozhodni se, nalezni opět svůj hlas
REVOLUCIONÁŘSKÝ KNĚZ:
Rozhodni se, nalezni opět svůj hlas
SBOR:
Chci být král, královna, kurtizána, následník trůnu
Chci být kardinál, kapitán, král králů
Chci být Bůh
CHLAPEC:
Chci být král
DÍVKA:
Chci být královna
DÍVKA:
Chci být kurtizána
CHLAPEC:
Chci být následník
CHLAPEC:
Chci být kardinál
CHLAPEC:
Chci být kapitán
SBOR:
Chci být král králů
Chci být Bůh
CHLAPEC:
Jsem ohromné prase
CHLAPEC:
Jsem francouzský král
CHLAPEC:
Jeho žena ráda tančí
CHLAPEC:
Jsem římská církev
Stojím za trůnem
CHLAPEC:
Jsem státní pokladna, všichni si myslí, že jsem bezedná
CHLAPEC:
A já jsem kniha účtů, mám v sobě trochu zmatek, přiznávám
DÍVKA:
Já jsem válka v Americe, prý hladový mám chřtán
DÍVKA:
Jsem státní dluh, tučný, však s prosebnou rukou stále nataženou
CHLAPEC:
Jsem šlechtic
CHLAPEC:
Jsem kněz
CHLAPEC:
Jsem obyčejný člověk
DÍVKA:
Mám hlad
DÍVKA:
Hlady umírám!
SBOR DĚTÍ:
Koláč je třeba znovu, jinak rozdělit!
POTÍŽISTA
Jsem dravý vlk
SBOR MUŽŮ:
Jsem, jsem, jsem dravý vlk
SBOR ŽEN:
Jsem, jsem, jsem nejsvětější srdce s trnovou korunou
SBOR MUŽŮ:
Už nechrání nás božský zákon
POTÍŽISTA:
Jsem dub
SBOR DĚTÍ:
Jsem dub a jsem orlíček
Jsem vepř, co hledá lanýže
SBOR:
A já jsem páv s načechraným peřím
POTÍŽISTA:
Pojďme zlámat štíty
Ušpinit královský hermelín
Vzít si dub a olivovník
Udělat filosofii naší vlastní
Prasata jedí žaludy
A bohatí jedí vepřové
Chudí jedí olivy a vyplivují pecky
REVOLUCIONÁŘSKÝ KNĚZ:
Chceme jen od šlechty drobnou daň
Vyplivnutá pecka vyroste v olivovník
Budeme udit vepřové na ohni z bazalky
POTÍŽISTA:
A zasadíme vavřín
REVOLUCIONÁŘSKÝ KNĚZ:
Abychom uvili
POTÍŽISTA:
Abychom uvili
REVOLUCIONÁŘSKÝ KNĚZ:
Věnec
POTÍŽISTA:
Věnec
Věnec jako korunu republice!
REVOLUCIONÁŘSKÝ KNĚZ:
Budeme udit vepřové nad hranicí z pýchy
Plamen hořících hradů bude přeskakovat z hřebene na hřeben
Zlámeme všechny štíty
Vyplivneme všechny pecky
Změníme filosofii dubu a olivovníku ve svou vlastní
Prasata jedí žaludy
Bohatí jedí vepřové
Chudí jedí olivy a vyplivují pecky
SBOR:
Budeme udit vepřové na ohni z bazalky
Zasadíme vavřín, abychom uvili věnec
Jako korunu, jako korunu, jako korunu republice!

Jednání první – Obraz druhý: Králové, klacky a ptáci

V období francouzské absolutistické monarchie byla svoboda slova potlačována – pojem svoboda slova sám o sobě byl relativně nový. Na to narážejí postavy, když zpívají o „zákazu zpěvu.“ Slova o prasatech, žaludech, vepřovém, olivách a peckách odkazují k sociální nerovnosti, jedné z příčin revoluce. „Válka v Americe“ je americká válka za nezávislost, ve které Francie bojovala po boku nově vzniklých USA proti Británii – a „získala“ jen ohromné dluhy. Marie Marianne představuje Marianne – francouzskou alegorickou postavu, ztělesnění Republiky a hodnot rovnosti, volnosti a bratrství.

RINGMASTER: PRINCIPÁL:
The sparrow, bedraggled, looks up through the rain Vrabec se, ucouraný, dívá skrze déšť
And dreams of a little more grain A sní o troše zrní
The peacock, plump in his place in the sun Páv, tučný na svém místě na slunci
Ignores the sound of the distant guns Nevnímá vzdálenou střelbu
Their thunder falls upon deaf ears Hrom střelby se nese k hluchým uším
The peacock never sniffs the air Páv ve vzduchu necítí nic
He fails to see that a starvation diet brings Nechápe, že hladovění mísí
The scent of riot on the breeze S vánkem vůni vzpoury
The King; The State; La France Král, Stát, Francie
Each of the above must with regret cut off all payment Všichni jmenovaní musí s politováním odepřít věřitelům veškeré platby
The cupboard is bare Kasa je prázdná
The State of France lies in disrepair Stát je v rozkladu
REVOLUTIONARY PRIEST: REVOLUCIONÁŘSKÝ KNĚZ:
The Bishops hide the grain; to the attics it’s sent Biskupové schovávají zrno! Je v jejich podkrovích
If everyone is hungry, tell me, who can be content? Kdo může být spokojen, když mají všichni hlad?
SOLO BOY: CHLAPEC:
Altogether now! A teď všichni!
CHILDREN’S CHORUS: SBOR DĚTÍ:
We hand out pamphlets, we join a club Rozdáváme pamflety, přidáváme se ke spolkům
We shout out slogans that we make up Kříčíme hesla, která si vymýšlíme
We thumb our noses, at those above Nad těmi nahoře si zacpáváme nos
We hand out pamphlets, we join a club Rozdáváme pamflety, přidáváme se ke spolkům
TROUBLEMAKER: POTÍŽISTA:
We join a club, a safety net Přidáváme se ke spolkům, máme je za záchrannou síť
But it’s more like a gin trap that’s been carefully set Ale ve skutečnosti je to pečlivě nastražená past
REVOLUTIONARY PRIEST: REVOLUCIONÁŘSKÝ KNĚZ:
We write what we can on the cow’s flayed hide Píšeme, co můžeme, na kravskou kůži
Our grievances are noted and then brushed to one side Naše stížnosti si někdo poznamená a pak jsou smeteny ze stolu
But the pain we feel keeps us alive Ale bolest, kterou cítíme, nás udržuje naživu
TROUBLEMAKER: POTÍŽISTA:
Bushes and bones and sticks and stones Křoví a kosti, klacky a kamení
CHORUS: SBOR:
Now, then, women and men Teď a tehdy, muži a ženy
REVOLUTIONARY PRIEST: REVOLUCIONÁŘSKÝ KNĚZ:
In Manosque the bishops get what they deserve V Manosque dostanou kněží, co si zaslouží
Stoned to death and we retrieve the grain from their reserves Ukamenujeme je a vezmeme si zrno zpět
FEMALE CHORUS: SBOR ŽEN:
We plunder all the bakeries Vypleníme pekárny
CHORUS: SBOR MUŽŮ:
Searching for our courage in… Hledáme odvahu…
MALE CHORUS: SBOR MUŽŮ:
Searching for our courage in… Hledáme odvahu…
REVOLUTIONARY PRIEST: REVOLUCIONÁŘSKÝ KNĚZ:
Searching for our courage in… Hledáme odvahu…
RINGMASTER & MARIE MARIANNE: PRINCIPÁL A MARIE MARIANNE:
…this folly …v tomto bláznovství
RINGMASTER:
The sparrow, bedraggled, looks up through the rain
And dreams of a little more grain
The peacock, plump in his place in the sun
Ignores the sound of the distant guns
Their thunder falls upon deaf ears
The peacock never sniffs the air
He fails to see that a starvation diet brings
The scent of riot on the breeze
The King; The State; La France
Each of the above must with regret cut off all payment
The cupboard is bare
The State of France lies in disrepair
REVOLUTIONARY PRIEST:
The Bishops hide the grain; to the attics it’s sent
If everyone is hungry, tell me, who can be content?
SOLO BOY:
Altogether now!
CHILDREN’S CHORUS:
We hand out pamphlets, we join a club
We shout out slogans that we make up
We thumb our noses, at those above
We hand out pamphlets, we join a club
TROUBLEMAKER:
We join a club, a safety net
But it’s more like a gin trap that’s been carefully set
REVOLUTIONARY PRIEST:
We write what we can on the cow’s flayed hide
Our grievances are noted and then brushed to one side
But the pain we feel keeps us alive
TROUBLEMAKER:
Bushes and bones and sticks and stones
CHORUS:
Now, then, women and men
REVOLUTIONARY PRIEST:
In Manosque the bishops get what they deserve
Stoned to death and we retrieve the grain from their reserves
FEMALE CHORUS:
We plunder all the bakeries
CHORUS:
Searching for our courage in…
MALE CHORUS:
Searching for our courage in…
REVOLUTIONARY PRIEST:
Searching for our courage in…
RINGMASTER & MARIE MARIANNE:
…this folly
PRINCIPÁL:
Vrabec se, ucouraný, dívá skrze déšť
A sní o troše zrní
Páv, tučný na svém místě na slunci
Nevnímá vzdálenou střelbu
Hrom střelby se nese k hluchým uším
Páv ve vzduchu necítí nic
Nechápe, že hladovění mísí
S vánkem vůni vzpoury
Král, Stát, Francie
Všichni jmenovaní musí s politováním odepřít věřitelům veškeré platby
Kasa je prázdná
Stát je v rozkladu
REVOLUCIONÁŘSKÝ KNĚZ:
Biskupové schovávají zrno! Je v jejich podkrovích
Kdo může být spokojen, když mají všichni hlad?
CHLAPEC:
A teď všichni!
SBOR DĚTÍ:
Rozdáváme pamflety, přidáváme se ke spolkům
Kříčíme hesla, která si vymýšlíme
Nad těmi nahoře si zacpáváme nos
Rozdáváme pamflety, přidáváme se ke spolkům
POTÍŽISTA:
Přidáváme se ke spolkům, máme je za záchrannou síť
Ale ve skutečnosti je to pečlivě nastražená past
REVOLUCIONÁŘSKÝ KNĚZ:
Píšeme, co můžeme, na kravskou kůži
Naše stížnosti si někdo poznamená a pak jsou smeteny ze stolu
Ale bolest, kterou cítíme, nás udržuje naživu
POTÍŽISTA:
Křoví a kosti, klacky a kamení
SBOR:
Teď a tehdy, muži a ženy
REVOLUCIONÁŘSKÝ KNĚZ:
V Manosque dostanou kněží, co si zaslouží
Ukamenujeme je a vezmeme si zrno zpět
SBOR ŽEN:
Vypleníme pekárny
SBOR MUŽŮ:
Hledáme odvahu…
SBOR MUŽŮ:
Hledáme odvahu…
REVOLUCIONÁŘSKÝ KNĚZ:
Hledáme odvahu…
PRINCIPÁL A MARIE MARIANNE:
…v tomto bláznovství

Jednání první – Obraz třetí: Stížnosti lidu

RINGMASTER: PRINCIPÁL:
The winter of eight-eight and nine Zima v osmém, osmém a devátém
Was aching cold, it chilled the very soul Byla ledová, že samu duši mrazilo
They came from the country in twos and threes Přišli z venkova ve dvojicích a trojicích
A trickle, a river, a torrent, a sea, Pramínek, řeka, pak proud a pak moře
Driven by hunger, driven by pain Poháněl je hlad a poháněla je bolest
SERGEANT: SERŽANT:
Company…Halt!… Roto! Stát!
RINGMASTER: PRINCIPÁL :
A hundred thousand reached the barricade Sto tisíc jich přišlo k barikádě
SERGEANT: SERŽANT:
Present… Fire!… Zamířit… Pal!
RINGMASTER: PRINCIPÁL:
Three hundred dead, shot down like rats Tři sta mrtvých, zastřelili je jako psy
Three hundred lives, snuffed out like that Tři sta životů, jenom tak
Have a care if you treat your people like vermin Jednáš-li s lidmi jako s havětí
You could end up with bloodstained ermine Mohl bys skončit s krvavými skvrnami na hermelínu
But soft Ale lehce
As ever in the ebb and flow Tak jako v přílivu a odlivu
Sweet reason, deft and incorrupt Sladký rozum, obratný a nezkažený
Adoring of the human kind illuminates man’s plight Lidskou rasou okouzlen osvětluje těžký člověčí úděl
Should be embrace Máme snad přijmout
The brute and base To hrubé a nízké
Tilt blindly at the carousel Slepě se točit na tom kolotoči
Or note, at least, the other voice Anebo si alespoň povšimnout toho druhého hlasu
And entertain the choice A vzít v úvahu volbu
Between the darkness and the light? Mezi temnotou a světlem?
MARIE MARIANNE: MARIE MARIANNE:
To laugh is to know how to live Smát se znamená vědět, jak žít
To see is to know everything Vidět znamená všechno znát
To read is to hold the key that you need Číst, to znamená držet klíč
The key you need to set you free Který tě osvobodí
RINGMASTER: PRINCIPÁL:
All the world can see that in this great library A vidí celý svět, že v knihovnách
There’s a good medicine against tyranny Je k nalezení lék na tyranii
And the movement of the heavens A nebesa
Though it may last forever Ačkoli mohou být věčná
sees no right, no wrong, no weak, no strong neznají dobro, zlo, slabost či sílu
And the star you see in the sky and the moon and the sun A hvězda, kterou vidíš na nebi, i Měsíc i Slunce
Shine on prince and pauper alike and favour no one Svítí na prince i chudáka a nevybírají si
SOLO GIRL & CHILDREN’S CHORUS: DÍVKA A SBOR DĚTÍ:
The politics of the Rights of Man Politika práv člověka
Is the sharing of apples with an even hand Znamená dělit jablka rovným dílem
To plant a tree were birds my sit Zasadit strom, na kterém mohou sedávat ptáci
But who in France will nurture it Ale kdo se o něj ve Francii postará?
REVOLUTIONARY PRIEST: REVOLUCIONÁŘSKÝ KNĚZ:
Slaves, Landlords, Bigots at your door Otroci, vlastníci půdy a fanatici stojí u dveří
Aristocrats, Democrats, survivors of the North American war Šlechtici, demokrati, přeživší z americké války
Some with heart, some without hate Někteří se srdcem a prosti nenávisti
Some with faith in the human race Někteří s důvěrou v lidstvo
And so the loan sharks A tak lichváři
Selling dreams in honeyed tones like skylarks Prodávají sny v medových odstínech, zpívají jako skřivani
And rats who speak like cats of sacred rights A krysy hovoří o posvátných právech
The sacred rights of the family Posvátných právech rodiny
MARIE MARIANNE: MARIE MARIANNE:
And al those brave souls both brave enough and crazy enough A všechny ty statečné duše, dost statečné a bláznivé
To spill their blood for truth alone Aby prolily krev jen za pravdu
That one or two ideas survive, always survive Že jedna či dvě myšlenky vždy přežijí
Writ in blood on paving stones Napsány krví na dlažbě
RINGMASTER: PRINCIPÁL :
Writ in blood Napsány krví
MARIE MARIANNE: MARIE MARIANNE:
On paving stones Na dlažbě
CHILDREN’S CHORUS: SBOR DĚTÍ:
And the noble class who rule Vznešená vrstva, ti kdo vládnou
Having been to all the best schools Kdo vyšli z nejskvělejších škol
Have thought it through and are good enough To dobře promysleli a pověděli nám
To explain what is best for us Co je pro nás nejlepší
It came to them in a dream Zjevilo se jim to ve snu
In a blinding flash of light V oslepujícím záblesku světla
Equality, fraternity and not just in the afterlife Rovnost, bratrství, a ne až po smrti
And they promise us reading A slibují nám čtení
And they promise us reading A slibují nám čtení
CHILDREN’S CHORUS & FEMALE CHORUS: SBOR DĚTÍ A SBOR ŽEN:
If we kneel before the King Poklekneme-li před králem
If we kneel before the King Poklekneme-li před králem
SOLO CHILD: DÍTĚ:
So this is the State of France To je tedy francouzský stát
RINGMASTER, REVOLUTIONARY PRIEST & MARIE MARIANNE: PRINCIPÁL, REVOLUCIONÁŘSKÝ KNĚZ A MARIE MARIANNE:
And on the street corners A na nárožích
The broadsheets all carry the usual story Se v novinách dočtete to obvyklé:
A people dying to believe in some benign authority Lid zmírá touhou věřit v dobrotivou moc
To lead them down a road that’s paved with glory Co by ho vedla cestou dlážděnou slávou
To lead them down a road that’s paved with glory Co by ho vedla cestou dlážděnou slávou
RINGMASTER:
The winter of eight-eight and nine
Was aching cold, it chilled the very soul
They came from the country in twos and threes
A trickle, a river, a torrent, a sea,
Driven by hunger, driven by pain
SERGEANT:
Company…Halt!…
RINGMASTER:
A hundred thousand reached the barricade
SERGEANT:
Present… Fire!…
RINGMASTER:
Three hundred dead, shot down like rats
Three hundred lives, snuffed out like that
Have a care if you treat your people like vermin
You could end up with bloodstained ermine
But soft
As ever in the ebb and flow
Sweet reason, deft and incorrupt
Adoring of the human kind illuminates man’s plight
Should be embrace
The brute and base
Tilt blindly at the carousel
Or note, at least, the other voice
And entertain the choice
Between the darkness and the light?
MARIE MARIANNE:
To laugh is to know how to live
To see is to know everything
To read is to hold the key that you need
The key you need to set you free
RINGMASTER:
All the world can see that in this great library
There’s a good medicine against tyranny
And the movement of the heavens
Though it may last forever
sees no right, no wrong, no weak, no strong
And the star you see in the sky and the moon and the sun
Shine on prince and pauper alike and favour no one
SOLO GIRL & CHILDREN’S CHORUS:
The politics of the Rights of Man
Is the sharing of apples with an even hand
To plant a tree were birds my sit
But who in France will nurture it
REVOLUTIONARY PRIEST:
Slaves, Landlords, Bigots at your door
Aristocrats, Democrats, survivors of the North American war
Some with heart, some without hate
Some with faith in the human race
And so the loan sharks
Selling dreams in honeyed tones like skylarks
And rats who speak like cats of sacred rights
The sacred rights of the family
MARIE MARIANNE:
And al those brave souls both brave enough and crazy enough
To spill their blood for truth alone
That one or two ideas survive, always survive
Writ in blood on paving stones
RINGMASTER:
Writ in blood
MARIE MARIANNE:
On paving stones
CHILDREN’S CHORUS:
And the noble class who rule
Having been to all the best schools
Have thought it through and are good enough
To explain what is best for us
It came to them in a dream
In a blinding flash of light
Equality, fraternity and not just in the afterlife
And they promise us reading
And they promise us reading
CHILDREN’S CHORUS & FEMALE CHORUS:
If we kneel before the King
If we kneel before the King
SOLO CHILD:
So this is the State of France
RINGMASTER, REVOLUTIONARY PRIEST & MARIE MARIANNE:
And on the street corners
The broadsheets all carry the usual story
A people dying to believe in some benign authority
To lead them down a road that’s paved with glory
To lead them down a road that’s paved with glory
PRINCIPÁL:
Zima v osmém, osmém a devátém
Byla ledová, že samu duši mrazilo
Přišli z venkova ve dvojicích a trojicích
Pramínek, řeka, pak proud a pak moře
Poháněl je hlad a poháněla je bolest
SERŽANT:
Roto! Stát!
PRINCIPÁL :
Sto tisíc jich přišlo k barikádě
SERŽANT:
Zamířit… Pal!
PRINCIPÁL:
Tři sta mrtvých, zastřelili je jako psy
Tři sta životů, jenom tak
Jednáš-li s lidmi jako s havětí
Mohl bys skončit s krvavými skvrnami na hermelínu
Ale lehce
Tak jako v přílivu a odlivu
Sladký rozum, obratný a nezkažený
Lidskou rasou okouzlen osvětluje těžký člověčí úděl
Máme snad přijmout
To hrubé a nízké
Slepě se točit na tom kolotoči
Anebo si alespoň povšimnout toho druhého hlasu
A vzít v úvahu volbu
Mezi temnotou a světlem?
MARIE MARIANNE:
Smát se znamená vědět, jak žít
Vidět znamená všechno znát
Číst, to znamená držet klíč
Který tě osvobodí
PRINCIPÁL:
A vidí celý svět, že v knihovnách
Je k nalezení lék na tyranii
A nebesa
Ačkoli mohou být věčná
neznají dobro, zlo, slabost či sílu
A hvězda, kterou vidíš na nebi, i Měsíc i Slunce
Svítí na prince i chudáka a nevybírají si
DÍVKA A SBOR DĚTÍ:
Politika práv člověka
Znamená dělit jablka rovným dílem
Zasadit strom, na kterém mohou sedávat ptáci
Ale kdo se o něj ve Francii postará?
REVOLUCIONÁŘSKÝ KNĚZ:
Otroci, vlastníci půdy a fanatici stojí u dveří
Šlechtici, demokrati, přeživší z americké války
Někteří se srdcem a prosti nenávisti
Někteří s důvěrou v lidstvo
A tak lichváři
Prodávají sny v medových odstínech, zpívají jako skřivani
A krysy hovoří o posvátných právech
Posvátných právech rodiny
MARIE MARIANNE:
A všechny ty statečné duše, dost statečné a bláznivé
Aby prolily krev jen za pravdu
Že jedna či dvě myšlenky vždy přežijí
Napsány krví na dlažbě
PRINCIPÁL :
Napsány krví
MARIE MARIANNE:
Na dlažbě
SBOR DĚTÍ:
Vznešená vrstva, ti kdo vládnou
Kdo vyšli z nejskvělejších škol
To dobře promysleli a pověděli nám
Co je pro nás nejlepší
Zjevilo se jim to ve snu
V oslepujícím záblesku světla
Rovnost, bratrství, a ne až po smrti
A slibují nám čtení
A slibují nám čtení
SBOR DĚTÍ A SBOR ŽEN:
Poklekneme-li před králem
Poklekneme-li před králem
DÍTĚ:
To je tedy francouzský stát
PRINCIPÁL, REVOLUCIONÁŘSKÝ KNĚZ A MARIE MARIANNE:
A na nárožích
Se v novinách dočtete to obvyklé:
Lid zmírá touhou věřit v dobrotivou moc
Co by ho vedla cestou dlážděnou slávou
Co by ho vedla cestou dlážděnou slávou

Jednání první – Obraz čtvrtý: Francie ve zmatku

Ústavodárné národní shromáždění (původně jen Národní shromáždění), sbor zástupců francouzského lidu během revoluce, vydalo v roce 1789 tzv. Deklaraci práv člověka a občana, která se stala základem pozdější ústavy. Byl to na svou dobu radikálně demokratický a rovnostářský dokument a dodnes ovlivňuje naše chápání lidských práv. Bylo v něm zakotveno mimo jiné právo na bezpečnost, právo na vlastnictví nebo svoboda slova a vyznání.

RINGMASTER: PRINCIPÁL :
Birds flock, when winter settles in Ptáci odlétnou, když se zima přihlásí
The Harlequin with dunce’s cap and silver horn Harlekýn s oslovskou čepicí a stříbrným rohem
All mournful, mocking eye and painted tear, Celý smutný, s namalovanýma očima a falešnou slzou
Has seen it all before Už to všechno jednou viděl
The sparrows hurl in the face of glazed imperium, Vrabci se vrhnou ve tvář ledového impéria
Then stunned, affronted, fall A zmrzlí se snesou k zemi
Then, picking up perch braggart on the wire and Jeden z nich pyšně zavelí a pak
Launch towards the south, towards the land of fire Všichni vyrazí k jihu, do země ohně
REVOLUTIONARY PRIEST: REVOLUCIONÁŘSKÝ KNĚZ:
To freeze in the dead of night Zmrznout vprostřed noci
To burn in divine law Shořet v Boží moci
Deep in the crucible brine Hluboko v tavicím kotli
The sorrow and the rage entwine Se smutek a vztek propletou
And coil and climb towards the light Vinou se a šplhají ke světlu
The quill is poised above the page Brk je připraven nad listem
Words like falling rain slake the thirst and dowse the flames Slova jako déšť uhasí oheň i žízeň
Cooling in the crucible and idea forms V tavicím kotli vychladnou a vznikne myšlenka
A nugget of belief in the hearts of the poor A zlaté zrnko víry v srdcích chudých
That maybe in the dawn’s new light Že možná zítra, až slunce vyjde
They have a right to the law Budou mít také svá práva před zákonem
RINGMASTER: PRINCIPÁL:
So to the streets in the pouring rain A tak se v dešti
The dispossessed and the drunk and the lame Nemajetní, opilí a chromí
Gathered in bands and took the law into their own hands Shromáždili a vzali zákon do vlastních rukou
Like the daring young man on the flying trapeze Jako odvážný mladík na hrazdě
Like birds flying into a storm Jako ptáci, co letí vstříc bouři
They took the great leap Učinili veliký skok
And launched themselves into the void A vykročili do neznáma
CHORUS: SBOR:
We broke into the a___nal, Les Invalides Vloupali jsme se do zbrojnice Les Invalides
Found cannonball and powder, everything we need Našli dělové koule a prach, vše, co jsme potřebovali
We marched on the Bastille Pochodovali jsme na Bastilu
The home of tyranny Domov útlaku
Killed the jailer Zabili bachaře
And set two madmen free A osvobodili dva blázny
RINGMASTER: PRINCIPÁL:
When you have an army of your own Když máš vlastní armádu
You get to choose Rozhoduješ
Who will live Kdo bude žít
Who will die Kdo zemře
Who will win Kdo vyhraje
Who will lose A kdo prohraje
TROUBLEMAKER: POTÍŽISTA:
A piece of prison stone Kousek kamene ze zdi vězení
Is all I have to call my own Je vším co mohu nazvat svým
Insight to see the other side Ta schopnost vidět druhou stranu
Strength and weakness, love and pride Sílu a slabost, lásku a pýchu
Is all I have to leave my child Je vše, co mohu odkázat svým dětem
If my child survives Jestli mé dítě přežije
He’ll judge men by their deeds and not their smiles Bude soudit lidi podle jejich činů, nikoli podle úsměvů
He’ll keep his taste of good red wine Uchová si chuť na dobré červené víno
His pride, his friends, his l___ for life Svou hrdost, přátele, chuť do života
These are the things that will avail him Takové věci mu prospějí
If my child survives… Přežije-li…
CURTAIN OPONA
RINGMASTER:
Birds flock, when winter settles in
The Harlequin with dunce’s cap and silver horn
All mournful, mocking eye and painted tear,
Has seen it all before
The sparrows hurl in the face of glazed imperium,
Then stunned, affronted, fall
Then, picking up perch braggart on the wire and
Launch towards the south, towards the land of fire
REVOLUTIONARY PRIEST:
To freeze in the dead of night
To burn in divine law
Deep in the crucible brine
The sorrow and the rage entwine
And coil and climb towards the light
The quill is poised above the page
Words like falling rain slake the thirst and dowse the flames
Cooling in the crucible and idea forms
A nugget of belief in the hearts of the poor
That maybe in the dawn’s new light
They have a right to the law
RINGMASTER:
So to the streets in the pouring rain
The dispossessed and the drunk and the lame
Gathered in bands and took the law into their own hands
Like the daring young man on the flying trapeze
Like birds flying into a storm
They took the great leap
And launched themselves into the void
CHORUS:
We broke into the a___nal, Les Invalides
Found cannonball and powder, everything we need
We marched on the Bastille
The home of tyranny
Killed the jailer
And set two madmen free
RINGMASTER:
When you have an army of your own
You get to choose
Who will live
Who will die
Who will win
Who will lose
TROUBLEMAKER:
A piece of prison stone
Is all I have to call my own
Insight to see the other side
Strength and weakness, love and pride
Is all I have to leave my child
If my child survives
He’ll judge men by their deeds and not their smiles
He’ll keep his taste of good red wine
His pride, his friends, his l___ for life
These are the things that will avail him
If my child survives…
CURTAIN
PRINCIPÁL :
Ptáci odlétnou, když se zima přihlásí
Harlekýn s oslovskou čepicí a stříbrným rohem
Celý smutný, s namalovanýma očima a falešnou slzou
Už to všechno jednou viděl
Vrabci se vrhnou ve tvář ledového impéria
A zmrzlí se snesou k zemi
Jeden z nich pyšně zavelí a pak
Všichni vyrazí k jihu, do země ohně
REVOLUCIONÁŘSKÝ KNĚZ:
Zmrznout vprostřed noci
Shořet v Boží moci
Hluboko v tavicím kotli
Se smutek a vztek propletou
Vinou se a šplhají ke světlu
Brk je připraven nad listem
Slova jako déšť uhasí oheň i žízeň
V tavicím kotli vychladnou a vznikne myšlenka
A zlaté zrnko víry v srdcích chudých
Že možná zítra, až slunce vyjde
Budou mít také svá práva před zákonem
PRINCIPÁL:
A tak se v dešti
Nemajetní, opilí a chromí
Shromáždili a vzali zákon do vlastních rukou
Jako odvážný mladík na hrazdě
Jako ptáci, co letí vstříc bouři
Učinili veliký skok
A vykročili do neznáma
SBOR:
Vloupali jsme se do zbrojnice Les Invalides
Našli dělové koule a prach, vše, co jsme potřebovali
Pochodovali jsme na Bastilu
Domov útlaku
Zabili bachaře
A osvobodili dva blázny
PRINCIPÁL:
Když máš vlastní armádu
Rozhoduješ
Kdo bude žít
Kdo zemře
Kdo vyhraje
A kdo prohraje
POTÍŽISTA:
Kousek kamene ze zdi vězení
Je vším co mohu nazvat svým
Ta schopnost vidět druhou stranu
Sílu a slabost, lásku a pýchu
Je vše, co mohu odkázat svým dětem
Jestli mé dítě přežije
Bude soudit lidi podle jejich činů, nikoli podle úsměvů
Uchová si chuť na dobré červené víno
Svou hrdost, přátele, chuť do života
Takové věci mu prospějí
Přežije-li…
OPONA

Jednání první – Obraz pátý: Pád Bastily

Čtrnáctého července 1789 zaútočil ozbrojený lid na středověkou pevnost Bastilu, která v té době sloužila jako vězení, a dobyl ji. Vězňů tam tehdy bylo jen sedm, ale význam události byl symbolický – Bastila představovala absolutistický útlak. Den pádu Bastily, 14. červenec, je dodnes francouzským státním svátkem. Dobytí Bastily lze vnímat jako začátek revoluce.

ACT TWO:
RINGMASTER: PRINCIPÁL:
Versailles the leaves fall Ve Versailles padá listí
It’s that time of the year Ten čas je tady zas
Her Majesty is bored with all A Její Veličenstvo už nudí
This endless calling for reform To nekonečné volání po reformách
But the sound of young men marching Když však slyší mladé muže pochodovat
Is like music to her ear Je to pro ni jako krásná hudba
The sound of young men marching Když je slyší pochodovat
Is like music to her ear Je jí to hudbou
But she dreams of young men dancing Sní také o tom, jak mladí muži tančí
QUEEN: KRÁLOVNA:
Dancing, dancing… Tančí, tančí…
RINGMASTER: PRINCIPÁL:
And the dream of young men dancing A tento sen o tančících mužích
Hangs like birdsong in the air Stále visí ve vzduchu
Now Hear Ye! Poslyšte všichni!
Her Majesty invites the regiments Její Veličenstvo zve vojska
To a Grand Ball na veliký bál
Versailles in October Versailles v říjnu
The Queen is having a fling Královna laškuje
She invites all the regiments Pozve oddíly
Loyal to the King Věrné králi
Wining and dining and making eyes at them all Bude je hostit a dělat na ně oči
Smiling in the limelight Bude se smát a užívat si pozornosti
The Queen is having a ball Královna uspořádá bál
OFFICER: DŮSTOJNÍK:
The Queen is smiling Královna se usmívá
The Queen is laughing Královna se směje
She makes eyes at one and all Dělá oči na všechny
CHORUS: SBOR:
She’s having a ball Pořádá bál
RINGMASTER: PRINCIPÁL :
Flushed with wine Marie Antoinette Posilněna vínem, Marie Antoinetta
Casts down her red, white and blue rosette Sundavá bílou, červenou a modrou růžici
An impetuous and dangerous vignette Zbrklá a nebezpečná příhoda
OFFICER: DŮSTOJNÍK:
And then with her harming little shoe A pak svou nožkou
She grinds the precious symbol underfoot Drtí ten symbol na zemi
what a lark, what a hoot Jaký pokřik, jaký shon!
The regiments all follow suit Vojáci ji následují
The regiments Vojáci
CHORUS: SBOR:
The regiments Vojáci
OFFICER: DŮSTOJNÍK:
The regiments Vojáci
CHORUS: SBOR:
The regiments Vojáci
OFFICER & CHORUS: DŮSTOJNÍK A SBOR:
The regiments all follow suit Všichni vojáci ji následují
REVOLUTIONARY PRIEST: REVOLUCIONÁŘSKÝ KNĚZ:
Red, white and blue and they all follow suit Rudá, bílá, modrá, všichni ji následují
CHILDREN’S CHORUS: SBOR DĚTÍ:
Red, white and blue and they all follow suit Rudá, bílá, modrá, všichni následují
REVOLUTIONARY PRIEST: REVOLUCIONÁŘSKÝ KNĚZ:
In Paris there is nothing to eat V Paříži není co jíst
CHORUS: SBOR:
Not a crust, not a crumb Ani kůrka, ani drobek
Not a grain of wheat Ani zrnko obilí
REVOLUTIONARY PRIEST: REVOLUCIONÁŘSKÝ KNĚZ:
They think that starving may weaken the man in the street Doufají, že hladovění oslabí lid v ulicích
CHORUS: SBOR:
Not a chance, they’re used to the heat To se však nestane, lidé jsou na hlad zvyklí
REVOLUTIONARY PRIEST: REVOLUCIONÁŘSKÝ KNĚZ:
In Versailles they drink wine and dine on freshly baked bread Ve Versailles pijí víno a pochutnávají si na čerstvém chlebu
CHORUS: SBOR:
The peacock sprawls upon his bed Páv se povaluje na svém lůžku
REVOLUTIONARY PRIEST: REVOLUCIONÁŘSKÝ KNĚZ:
We choke on the bones of swallowed pride instead My se zatím dávíme kostmi tolikrát spolknutých slov!
CHORUS: SBOR:
Soon they’ll see what a feast they’ve made Brzy uvidí, co si navařili
REVOLUTIONARY PRIEST: REVOLUCIONÁŘSKÝ KNĚZ:
A bitter feast To jim nebude chutnat
REVOLUTIONARY PRIEST & CHORUS: REVOLUCIONÁŘSKÝ KNĚZ A SBOR:
For the Parisians Pro Pařížany
CHORUS: SBOR:
…for the Parisians …pro Pařížany
RINGMASTER: PRINCIPÁL:
These hags, these shrews, these courtesans Ty čarodějnice, ty fůrie, ty kurtizány
These animals we call women Ta zvířata, jež zveme ženami
Have marched hear through the pouring rain Pochodovala deštěm přímo sem
TO bring the baker home again Aby donutila pekaře vrátit se, kam patří
CHORUS: SBOR:
Louis protests; he cries Ludvík protestuje, křičí
KING: KRÁL:
Veto, veto! I’ll give you all bread if you just let me go! Veto, veto! Dám vám všechen chléb, jen mě nechte jít!
RINGMASTER: PRINCIPÁL:
These fishwives with their babies, these animals called ladies Ty trhovkyně i s dětmi, tahle zvířata zvaná dámy
Will carry back home to Paris Odnesou zpět domů do Paříže
The King, The Queen, and The Dauphin Krále, královnu i následníka
REVOLUTIONARY PRIEST: REVOLUCIONÁŘSKÝ KNĚZ:
Versailles has loomed to the regiments‘ final bow Ve Versailles spatřili poslední poklonu vojáků
CHORUS: SBOR:
Versailles bloomed Zámek ve Versailles rozkvetl
REVOLUTIONARY PRIEST: REVOLUCIONÁŘSKÝ KNĚZ:
All fawning before Celý omámený
REVOLUTIONARY PRIEST & CHILDREN’S CHORUS: REVOLUCIONÁŘSKÝ KNĚZ A SBOR DĚTÍ:
The Austrian cow! Tou rakouskou krávou!
CHORUS: SBOR:
Fawning on bended knee Celý na kolenou!
REVOLUTIONARY PRIEST: REVOLUCIONÁŘSKÝ KNĚZ:
The party’s over Bál skončil
REVOLUTIONARY PRIEST & CHILDREN’S CHORUS: REVOLUCIONÁŘSKÝ KNĚZA SBOR DĚTÍ:
Take down the marquee Strhněte markýzy!
CHORUS: SBOR:
Hang up your dancing shoes in the hanging tree Taneční boty půjdou na strom, kde se věší
REVOLUTIONARY PRIEST: REVOLUCIONÁŘSKÝ KNĚZ:
We’ll take the baker back to Paris Pekaře vezmeme s sebou zpátky do Paříže
REVOLUTIONARY PRIEST & CHILDREN’S CHORUS: REVOLUCIONÁŘSKÝ KNĚZA SBOR DĚTÍ:
Back to Paris Zpátky do Paříže!
TROUBLEMAKER & MALE CHORUS: POTÍŽISTA A MUŽSKÝ SBOR:
He’ll make bread for the prince we decree Bude péct pro prince, kterého jmenujeme my
REVOLUTIONARY PRIEST, CHILDREN’S CHORUS, & FEMALE CHORUS: REVOLUCIONÁŘSKÝ KNĚZ, SBOR DĚTÍ A SBOR ŽEN:
The shrews, the hags and the courtesans Pro fúrie, čarodějnice a kurtizány
TROUBLEMAKER & MALE CHORUS: POTÍŽISTA A MUŽSKÝ SBOR:
The animals we call women Ta zvířata, jež zveme ženami
REVOLUTIONARY PRIEST, CHILDREN’S CHORUS, & FEMALE CHORUS: REVOLUCIONÁŘSKÝ KNĚZ, SBOR DĚTÍ A SBOR ŽEN:
Will take back the King to Paris I krále vezmeme do Paříže
REVOLUTIONARY PRIEST & CHILDREN’S CHORUS: REVOLUCIONÁŘSKÝ KNĚZ A SBOR DĚTÍ:
The crowd now seven thousand strong Dav teď čítá sedm tisíc hlav
TROUBLEMAKER & MALE CHORUS: POTÍŽISTA A MUŽSKÝ SBOR:
Bore the royal coach along Potáhne ho v kočáře!
REVOLUTIONARY PRIEST & CHILDREN’S CHORUS: REVOLUCIONÁŘSKÝ KNĚZ A SBOR DĚTÍ:
With trophies raised on pikes above S trofejemi na kopích
TROUBLEMAKER & MALE CHORUS: POTÍŽISTA A MUŽSKÝ SBOR:
The guardsman’s heads they had cut off S hlavami stráží
TROUBLEMAKER: POTÍŽISTA:
Adieu Versailles Adieu Versailles!
MALE CHORUS: MUŽSKÝ SBOR:
It rains, it pours, the crowd roars Prší, dav řičí
REVOLUTIONARY PRIEST: REVOLUCIONÁŘSKÝ KNĚZ:
Bonjour Paris Bonjour Paris
CHORUS: SBOR:
Adieu Versailles Adieu Versailles
COMPANY: ROTA:
Bonjour Paris, adieu Versailles Bonjour Paris, adieu Versailles
RINGMASTER:
Versailles the leaves fall
It’s that time of the year
Her Majesty is bored with all
This endless calling for reform
But the sound of young men marching
Is like music to her ear
The sound of young men marching
Is like music to her ear
But she dreams of young men dancing
QUEEN:
Dancing, dancing…
RINGMASTER:
And the dream of young men dancing
Hangs like birdsong in the air
Now Hear Ye!
Her Majesty invites the regiments
To a Grand Ball
Versailles in October
The Queen is having a fling
She invites all the regiments
Loyal to the King
Wining and dining and making eyes at them all
Smiling in the limelight
The Queen is having a ball
OFFICER:
The Queen is smiling
The Queen is laughing
She makes eyes at one and all
CHORUS:
She’s having a ball
RINGMASTER:
Flushed with wine Marie Antoinette
Casts down her red, white and blue rosette
An impetuous and dangerous vignette
OFFICER:
And then with her harming little shoe
She grinds the precious symbol underfoot
what a lark, what a hoot
The regiments all follow suit
The regiments
CHORUS:
The regiments
OFFICER:
The regiments
CHORUS:
The regiments
OFFICER & CHORUS:
The regiments all follow suit
REVOLUTIONARY PRIEST:
Red, white and blue and they all follow suit
CHILDREN’S CHORUS:
Red, white and blue and they all follow suit
REVOLUTIONARY PRIEST:
In Paris there is nothing to eat
CHORUS:
Not a crust, not a crumb
Not a grain of wheat
REVOLUTIONARY PRIEST:
They think that starving may weaken the man in the street
CHORUS:
Not a chance, they’re used to the heat
REVOLUTIONARY PRIEST:
In Versailles they drink wine and dine on freshly baked bread
CHORUS:
The peacock sprawls upon his bed
REVOLUTIONARY PRIEST:
We choke on the bones of swallowed pride instead
CHORUS:
Soon they’ll see what a feast they’ve made
REVOLUTIONARY PRIEST:
A bitter feast
REVOLUTIONARY PRIEST & CHORUS:
For the Parisians
CHORUS:
…for the Parisians
RINGMASTER:
These hags, these shrews, these courtesans
These animals we call women
Have marched hear through the pouring rain
TO bring the baker home again
CHORUS:
Louis protests; he cries
KING:
Veto, veto! I’ll give you all bread if you just let me go!
RINGMASTER:
These fishwives with their babies, these animals called ladies
Will carry back home to Paris
The King, The Queen, and The Dauphin
REVOLUTIONARY PRIEST:
Versailles has loomed to the regiments‘ final bow
CHORUS:
Versailles bloomed
REVOLUTIONARY PRIEST:
All fawning before
REVOLUTIONARY PRIEST & CHILDREN’S CHORUS:
The Austrian cow!
CHORUS:
Fawning on bended knee
REVOLUTIONARY PRIEST:
The party’s over
REVOLUTIONARY PRIEST & CHILDREN’S CHORUS:
Take down the marquee
CHORUS:
Hang up your dancing shoes in the hanging tree
REVOLUTIONARY PRIEST:
We’ll take the baker back to Paris
REVOLUTIONARY PRIEST & CHILDREN’S CHORUS:
Back to Paris
TROUBLEMAKER & MALE CHORUS:
He’ll make bread for the prince we decree
REVOLUTIONARY PRIEST, CHILDREN’S CHORUS, & FEMALE CHORUS:
The shrews, the hags and the courtesans
TROUBLEMAKER & MALE CHORUS:
The animals we call women
REVOLUTIONARY PRIEST, CHILDREN’S CHORUS, & FEMALE CHORUS:
Will take back the King to Paris
REVOLUTIONARY PRIEST & CHILDREN’S CHORUS:
The crowd now seven thousand strong
TROUBLEMAKER & MALE CHORUS:
Bore the royal coach along
REVOLUTIONARY PRIEST & CHILDREN’S CHORUS:
With trophies raised on pikes above
TROUBLEMAKER & MALE CHORUS:
The guardsman’s heads they had cut off
TROUBLEMAKER:
Adieu Versailles
MALE CHORUS:
It rains, it pours, the crowd roars
REVOLUTIONARY PRIEST:
Bonjour Paris
CHORUS:
Adieu Versailles
COMPANY:
Bonjour Paris, adieu Versailles
PRINCIPÁL:
Ve Versailles padá listí
Ten čas je tady zas
A Její Veličenstvo už nudí
To nekonečné volání po reformách
Když však slyší mladé muže pochodovat
Je to pro ni jako krásná hudba
Když je slyší pochodovat
Je jí to hudbou
Sní také o tom, jak mladí muži tančí
KRÁLOVNA:
Tančí, tančí…
PRINCIPÁL:
A tento sen o tančících mužích
Stále visí ve vzduchu
Poslyšte všichni!
Její Veličenstvo zve vojska
na veliký bál
Versailles v říjnu
Královna laškuje
Pozve oddíly
Věrné králi
Bude je hostit a dělat na ně oči
Bude se smát a užívat si pozornosti
Královna uspořádá bál
DŮSTOJNÍK:
Královna se usmívá
Královna se směje
Dělá oči na všechny
SBOR:
Pořádá bál
PRINCIPÁL :
Posilněna vínem, Marie Antoinetta
Sundavá bílou, červenou a modrou růžici
Zbrklá a nebezpečná příhoda
DŮSTOJNÍK:
A pak svou nožkou
Drtí ten symbol na zemi
Jaký pokřik, jaký shon!
Vojáci ji následují
Vojáci
SBOR:
Vojáci
DŮSTOJNÍK:
Vojáci
SBOR:
Vojáci
DŮSTOJNÍK A SBOR:
Všichni vojáci ji následují
REVOLUCIONÁŘSKÝ KNĚZ:
Rudá, bílá, modrá, všichni ji následují
SBOR DĚTÍ:
Rudá, bílá, modrá, všichni následují
REVOLUCIONÁŘSKÝ KNĚZ:
V Paříži není co jíst
SBOR:
Ani kůrka, ani drobek
Ani zrnko obilí
REVOLUCIONÁŘSKÝ KNĚZ:
Doufají, že hladovění oslabí lid v ulicích
SBOR:
To se však nestane, lidé jsou na hlad zvyklí
REVOLUCIONÁŘSKÝ KNĚZ:
Ve Versailles pijí víno a pochutnávají si na čerstvém chlebu
SBOR:
Páv se povaluje na svém lůžku
REVOLUCIONÁŘSKÝ KNĚZ:
My se zatím dávíme kostmi tolikrát spolknutých slov!
SBOR:
Brzy uvidí, co si navařili
REVOLUCIONÁŘSKÝ KNĚZ:
To jim nebude chutnat
REVOLUCIONÁŘSKÝ KNĚZ A SBOR:
Pro Pařížany
SBOR:
…pro Pařížany
PRINCIPÁL:
Ty čarodějnice, ty fůrie, ty kurtizány
Ta zvířata, jež zveme ženami
Pochodovala deštěm přímo sem
Aby donutila pekaře vrátit se, kam patří
SBOR:
Ludvík protestuje, křičí
KRÁL:
Veto, veto! Dám vám všechen chléb, jen mě nechte jít!
PRINCIPÁL:
Ty trhovkyně i s dětmi, tahle zvířata zvaná dámy
Odnesou zpět domů do Paříže
Krále, královnu i následníka
REVOLUCIONÁŘSKÝ KNĚZ:
Ve Versailles spatřili poslední poklonu vojáků
SBOR:
Zámek ve Versailles rozkvetl
REVOLUCIONÁŘSKÝ KNĚZ:
Celý omámený
REVOLUCIONÁŘSKÝ KNĚZ A SBOR DĚTÍ:
Tou rakouskou krávou!
SBOR:
Celý na kolenou!
REVOLUCIONÁŘSKÝ KNĚZ:
Bál skončil
REVOLUCIONÁŘSKÝ KNĚZA SBOR DĚTÍ:
Strhněte markýzy!
SBOR:
Taneční boty půjdou na strom, kde se věší
REVOLUCIONÁŘSKÝ KNĚZ:
Pekaře vezmeme s sebou zpátky do Paříže
REVOLUCIONÁŘSKÝ KNĚZA SBOR DĚTÍ:
Zpátky do Paříže!
POTÍŽISTA A MUŽSKÝ SBOR:
Bude péct pro prince, kterého jmenujeme my
REVOLUCIONÁŘSKÝ KNĚZ, SBOR DĚTÍ A SBOR ŽEN:
Pro fúrie, čarodějnice a kurtizány
POTÍŽISTA A MUŽSKÝ SBOR:
Ta zvířata, jež zveme ženami
REVOLUCIONÁŘSKÝ KNĚZ, SBOR DĚTÍ A SBOR ŽEN:
I krále vezmeme do Paříže
REVOLUCIONÁŘSKÝ KNĚZ A SBOR DĚTÍ:
Dav teď čítá sedm tisíc hlav
POTÍŽISTA A MUŽSKÝ SBOR:
Potáhne ho v kočáře!
REVOLUCIONÁŘSKÝ KNĚZ A SBOR DĚTÍ:
S trofejemi na kopích
POTÍŽISTA A MUŽSKÝ SBOR:
S hlavami stráží
POTÍŽISTA:
Adieu Versailles!
MUŽSKÝ SBOR:
Prší, dav řičí
REVOLUCIONÁŘSKÝ KNĚZ:
Bonjour Paris
SBOR:
Adieu Versailles
ROTA:
Bonjour Paris, adieu Versailles

Jednání druhé – Obraz první: Tanec a pochod

V říjnu roku 1789 pochodoval dav k paláci ve Versailles, kde pobýval král s královnou, a oblehl ho. Vše začalo velmi jednoduše: na trzích v Paříži nebylo dost chleba, a pokud byl k sehnání, byl nesmírně drahý. Pochod začaly ženy z jednoho takového trhu, proto je tato událost známa jako Ženský pochod na Versailles. Modrá, bílá a červená tvoří dohromady francouzskou trikoloru – jsou to barvy francouzské vlajky.

RINGMASTER: PRINCIPÁL:
Imprisoned in the Tuilaries Uvězněn v Tuileries
The King makes locks Si král kadeří vlasy
To the sound of the ticking clocks Za zvuku tikajících hodin
And the rain falling on his window pane A déšť na římse
Makes him think of his cousin Bourbon Mu připomíná bratrance Bourbona
Safe in his castle in Spain Jenž je v bezpečí na svém hradě ve Španělsku
KING: KRÁL:
My Dear Cousin Bourbon of Spain Můj drahý bratranče, Bourbone španělský
This letter I entrust to a courier faithful and sure Tento list svěřuji důvěryhodnému kurýrovi
Is to calm your fears and tell you cousin dear Aby tě uklidnil a sdělil ti
My heart is pure Že mé srdce je čisté
This red cap I wear, Rudá čapka, kterou musím nosit
These lies they’ve made me swear Lži, které mě donutili prohlašovat
Are repugnant to my soul Jsou mojí duši odporné
My very bones cry out in pain Celé tělo mě z toho bolí
Cousin Bourbon of Spain Můj bratranče Bourbone
You know my feelings well Dobře znáš mé pocity
You’ve heard what I’ve had to say Vyslechl jsi, co jsem měl na srdci
But now all my beliefs Ale teď mě tihle zloději
Have been s_____ed by these thieves Okradli o mou víru
And cruelly torn away Vyrvali mi ji
But none of the scum who run through the streets Nikdo z té chátry, co je v ulicích
Taking law from a bottle of wine Co věští z lahve vína a chce zavádět novoty
Could presume to a__ume the fealty due Si nemůže činit nárok na bezpodmínečnou důvěru
To me or to you from your subjects or Mine Která mně a tobě náleží od našich poddaných
My dear cousin Bourbon n of Spain Můj drahý bratranče, Bourbone španělský
Let’s make a pact, let’s campaign Spojme se, postavme se jim
Let us whip back to their kennels again Spráskejme je zpátky do psí boudy
These dogs who speak of virtue Ty psy, co mluví o ctnosti
Help me, cousin Pomoz mi, bratranče
Help me cousin Bourbon of Spain Bourbone španělský
RINGMASTER: PRINCIPÁL:
The ship of state is all at sea Stát je jak loď na rozbouřeném moři
The King is confused Král je zmatený
‚Tis hard enough to place one foot before the last Je už tak dost těžké klást jednu nohu před druhou
To tread a path preordained by a law divine A jít po cestě předurčené Prozřetelností
But to pad all aimless on a shifting sea Ještě se kymácet na moři…
Each man an island free to choose his fate Každý člověk je ostrov, svůj osud si volí sám
God’s death; what dizzy, giddy, fall from grace… Boží smrt, jaký úpadek!
Commerce, that barometer of faith Obchod, ten barometr víry
Tolls warning of the coming storm Už ohlašuje přicházející bouři
No coffee in the marketplace Na trhu není žádná káva
No peace on earth for rich or poor A na zemi ani trocha klidu pro bohatého, jako pro chudého
RINGMASTER:
Imprisoned in the Tuilaries
The King makes locks
To the sound of the ticking clocks
And the rain falling on his window pane
Makes him think of his cousin Bourbon
Safe in his castle in Spain
KING:
My Dear Cousin Bourbon of Spain
This letter I entrust to a courier faithful and sure
Is to calm your fears and tell you cousin dear
My heart is pure
This red cap I wear,
These lies they’ve made me swear
Are repugnant to my soul
My very bones cry out in pain
Cousin Bourbon of Spain
You know my feelings well
You’ve heard what I’ve had to say
But now all my beliefs
Have been s_____ed by these thieves
And cruelly torn away
But none of the scum who run through the streets
Taking law from a bottle of wine
Could presume to a__ume the fealty due
To me or to you from your subjects or Mine
My dear cousin Bourbon n of Spain
Let’s make a pact, let’s campaign
Let us whip back to their kennels again
These dogs who speak of virtue
Help me, cousin
Help me cousin Bourbon of Spain
RINGMASTER:
The ship of state is all at sea
The King is confused
‚Tis hard enough to place one foot before the last
To tread a path preordained by a law divine
But to pad all aimless on a shifting sea
Each man an island free to choose his fate
God’s death; what dizzy, giddy, fall from grace…
Commerce, that barometer of faith
Tolls warning of the coming storm
No coffee in the marketplace
No peace on earth for rich or poor
PRINCIPÁL:
Uvězněn v Tuileries
Si král kadeří vlasy
Za zvuku tikajících hodin
A déšť na římse
Mu připomíná bratrance Bourbona
Jenž je v bezpečí na svém hradě ve Španělsku
KRÁL:
Můj drahý bratranče, Bourbone španělský
Tento list svěřuji důvěryhodnému kurýrovi
Aby tě uklidnil a sdělil ti
Že mé srdce je čisté
Rudá čapka, kterou musím nosit
Lži, které mě donutili prohlašovat
Jsou mojí duši odporné
Celé tělo mě z toho bolí
Můj bratranče Bourbone
Dobře znáš mé pocity
Vyslechl jsi, co jsem měl na srdci
Ale teď mě tihle zloději
Okradli o mou víru
Vyrvali mi ji
Nikdo z té chátry, co je v ulicích
Co věští z lahve vína a chce zavádět novoty
Si nemůže činit nárok na bezpodmínečnou důvěru
Která mně a tobě náleží od našich poddaných
Můj drahý bratranče, Bourbone španělský
Spojme se, postavme se jim
Spráskejme je zpátky do psí boudy
Ty psy, co mluví o ctnosti
Pomoz mi, bratranče
Bourbone španělský
PRINCIPÁL:
Stát je jak loď na rozbouřeném moři
Král je zmatený
Je už tak dost těžké klást jednu nohu před druhou
A jít po cestě předurčené Prozřetelností
Ještě se kymácet na moři…
Každý člověk je ostrov, svůj osud si volí sám
Boží smrt, jaký úpadek!
Obchod, ten barometr víry
Už ohlašuje přicházející bouři
Na trhu není žádná káva
A na zemi ani trocha klidu pro bohatého, jako pro chudého

Jednání druhé – Obraz druhý: Dopis

Od října roku 1789 byla královská rodina uvězněna v Tuilerijském paláci, poblíž Louvru.“Bratranec Bourbon“ je španělský král Karel IV., pocházející ze stejného rodu jako Ludvík XVI. „Rudá čapka“ je červená čepice revolucionářů, kterou si král musel nasadit, aby uklidnil dav a dočasně ho ujistil o své oddanosti Francii.

TROUBLEMAKER: POTÍŽISTA:
How can you sleep? Jak můžeš spát?
How can you think? Jak můžeš myslet?
How can you live with no coffee to drink? Jak můžeš žít bez šálku kávy?
You’d better pray you don’t have a sweet tooth Modli se, ať tě nechytí mlsná
The price of sugar is through the roof Cena cukru vylétla do nebes
Robespierre, Brissot and Concordant all agree Robespierre, Brissot a Condorcet souhlasí
We must set the blackbird free Že je třeba pustit kosa z klece
But sugar and silver and indigo Ale cukr, stříbro a indigo
Make even the wisest man „idiot!“ Udělají i z nejmoudřejšího muže idiota!
REVOLUTIONARY SLAVE: REVOLUCIONÁŘSKÝ OTROK:
To the Windward Isles Na Návětrné ostrovy
REVOLUTIONARY SLAVE & CHORUS: REVOLUCIONÁŘSKÝ OTROK A SBOR:
It comes today Přichází dnes
REVOLUTIONARY SLAVE: REVOLUCIONÁŘSKÝ OTROK:
The wind of change blows this way Vítr, jenž přináší změnu
REVOLUTIONARY SLAVE & CHORUS: REVOLUCIONÁŘSKÝ OTROK A SBOR:
Blows this way Vane naším směrem!
REVOLUTIONARY SLAVE: REVOLUCIONÁŘSKÝ OTROK:
In Sante Domingo and elsewhere Do Saint-Domingue i jinam
To slaves of sugar and despair k otrokům cukru a zoufalství
REVOLUTIONARY SLAVE & CHORUS: REVOLUCIONÁŘSKÝ OTROK A SBOR:
Silver, sugar, indigo Stříbro, cukr, indigo
Silver, sugar, indigo Stříbro, cukr, indigo
Silver, sugar, indigo Stříbro, cukr, indigo
Silver, sugar, indigo Stříbro, cukr, indigo
Silver, sugar, indigo Stříbro, cukr, indigo
Silver, sugar, indigo Stříbro, cukr, indigo
Silver, sugar, indigo Stříbro, cukr, indigo
Silver, sugar, indigo Stříbro, cukr, indigo
Make even the wisest man „idiot!“ Udělají i z mudrce idiota!
Make even the wisest man „idiot!“ Udělají i z mudrce idiota!
REVOLUTIONARY SLAVE: REVOLUCIONÁŘSKÝ OTROK:
Bring freedom to the Přineste svobodu do
REVOLUTIONARY SLAVE & CHORUS: REVOLUCIONÁŘSKÝ OTROK A SBOR:
Colonies Kolonií
Act on principle Řiďte se principy
REVOLUTIONARY SLAVE: REVOLUCIONÁŘSKÝ OTROK:
Equality, fraternity and Svobody, rovnosti
REVOLUTIONARY SLAVE & CHORUS: REVOLUCIONÁŘSKÝ OTROK A SBOR:
Liberty Bratrství
REVOLUTIONARY SLAVE: REVOLUCIONÁŘSKÝ OTROK:
Are To…
REVOLUTIONARY SLAVE & CHORUS: REVOLUCIONÁŘSKÝ OTROK A SBOR:
Not just words after all Nejsou jen slova
REVOLUTIONARY SLAVE: REVOLUCIONÁŘSKÝ OTROK:
But Ale…
REVOLUTIONARY SLAVE & CHORUS: REVOLUCIONÁŘSKÝ OTROK A SBOR:
Sugar is sweet Cukr je sladký
REVOLUTIONARY SLAVE: REVOLUCIONÁŘSKÝ OTROK:
And A…
REVOLUTIONARY SLAVE & CHORUS: REVOLUCIONÁŘSKÝ OTROK A SBOR:
Coffee is strong Káva je silná
Hope goes down with the sun A tak naše naděje mizí jako slunce za obzorem
REVOLUTIONARY SLAVE: REVOLUCIONÁŘSKÝ OTROK:
And A…
REVOLUTIONARY SLAVE & CHORUS: REVOLUCIONÁŘSKÝ OTROK A SBOR:
The sun goes down behind Slunce zapadá
CONDORCET & MARIE MARIANNE: CONDORCET A MARIE MARIANNE:
Mountains of silver Za horami stříbra
Valleys of sugar Údolími cukru
And shiploads of indigo A loděmi plnými indiga
Make even the wisest man „idiot!“ Ty udělají i z mudrce idiota!
REVOLUTIONARY SLAVE & CHORUS: REVOLUCIONÁŘSKÝ OTROK A SBOR:
Make even the wisest man „idiot!“ I z mudrce idiota!
MARIE MARIANNE: MARIE MARIANNE:
So come ye ships Lodě plují
Across the sea Přes moře
Let’s case into the deep Potopme do hlubin
This shame and misery Tuhle ostudu a to strádání
In Paris they condemn our rage V Paříži naše rozhořčení odsuzují
Condorcet stands his ground and says: Condorcet si stojí za svým a říká:
CONDORCET: CONDORCET:
My friends if we believe in freedom Přátelé, věříme-li ve svobodu
Then we must unlock this cage Musíme ty klece otevřít
COMPANY: ROTA:
Vive Condorcet, hear him scold them, Ať žije Condorcet, ten jim ukáže
The frigid reactionary old men Těm starým reakcionářům
Good God above it’s over Dobrý Bože, díky, že je to za námi
Enough is enough Už toho bylo dost
Enough, enough, enough Dost, dost, dost
To the Windward Isles Na Návětrné ostrovy
Revolution has arrived Dorazila revoluce
They will only free us when Osvobodí nás jen tehdy
They need us to fight for them Až nás budou potřebovat do války
CONDORCET & MARIE MARIANNE: CONDORCET A MARIE MARIANNE:
Cast into the deep sea Shoďme do hlubin moře
This shame and this misery Tuhle ostudu a utrpení
Silver, sugar and indigo Stříbro, cukr a indigo
Make even the wisest man „idiot!“ Udělají i z mudrce idiota!
CHORUS: SBOR:
Make even the wisest man „idiot!“ I z mudrce idiota!
COMPANY: ROTA:
„Idiot!“ Idiota!
TROUBLEMAKER:
How can you sleep?
How can you think?
How can you live with no coffee to drink?
You’d better pray you don’t have a sweet tooth
The price of sugar is through the roof
Robespierre, Brissot and Concordant all agree
We must set the blackbird free
But sugar and silver and indigo
Make even the wisest man „idiot!“
REVOLUTIONARY SLAVE:
To the Windward Isles
REVOLUTIONARY SLAVE & CHORUS:
It comes today
REVOLUTIONARY SLAVE:
The wind of change blows this way
REVOLUTIONARY SLAVE & CHORUS:
Blows this way
REVOLUTIONARY SLAVE:
In Sante Domingo and elsewhere
To slaves of sugar and despair
REVOLUTIONARY SLAVE & CHORUS:
Silver, sugar, indigo
Silver, sugar, indigo
Silver, sugar, indigo
Silver, sugar, indigo
Silver, sugar, indigo
Silver, sugar, indigo
Silver, sugar, indigo
Silver, sugar, indigo
Make even the wisest man „idiot!“
Make even the wisest man „idiot!“
REVOLUTIONARY SLAVE:
Bring freedom to the
REVOLUTIONARY SLAVE & CHORUS:
Colonies
Act on principle
REVOLUTIONARY SLAVE:
Equality, fraternity and
REVOLUTIONARY SLAVE & CHORUS:
Liberty
REVOLUTIONARY SLAVE:
Are
REVOLUTIONARY SLAVE & CHORUS:
Not just words after all
REVOLUTIONARY SLAVE:
But
REVOLUTIONARY SLAVE & CHORUS:
Sugar is sweet
REVOLUTIONARY SLAVE:
And
REVOLUTIONARY SLAVE & CHORUS:
Coffee is strong
Hope goes down with the sun
REVOLUTIONARY SLAVE:
And
REVOLUTIONARY SLAVE & CHORUS:
The sun goes down behind
CONDORCET & MARIE MARIANNE:
Mountains of silver
Valleys of sugar
And shiploads of indigo
Make even the wisest man „idiot!“
REVOLUTIONARY SLAVE & CHORUS:
Make even the wisest man „idiot!“
MARIE MARIANNE:
So come ye ships
Across the sea
Let’s case into the deep
This shame and misery
In Paris they condemn our rage
Condorcet stands his ground and says:
CONDORCET:
My friends if we believe in freedom
Then we must unlock this cage
COMPANY:
Vive Condorcet, hear him scold them,
The frigid reactionary old men
Good God above it’s over
Enough is enough
Enough, enough, enough
To the Windward Isles
Revolution has arrived
They will only free us when
They need us to fight for them
CONDORCET & MARIE MARIANNE:
Cast into the deep sea
This shame and this misery
Silver, sugar and indigo
Make even the wisest man „idiot!“
CHORUS:
Make even the wisest man „idiot!“
COMPANY:
„Idiot!“
POTÍŽISTA:
Jak můžeš spát?
Jak můžeš myslet?
Jak můžeš žít bez šálku kávy?
Modli se, ať tě nechytí mlsná
Cena cukru vylétla do nebes
Robespierre, Brissot a Condorcet souhlasí
Že je třeba pustit kosa z klece
Ale cukr, stříbro a indigo
Udělají i z nejmoudřejšího muže idiota!
REVOLUCIONÁŘSKÝ OTROK:
Na Návětrné ostrovy
REVOLUCIONÁŘSKÝ OTROK A SBOR:
Přichází dnes
REVOLUCIONÁŘSKÝ OTROK:
Vítr, jenž přináší změnu
REVOLUCIONÁŘSKÝ OTROK A SBOR:
Vane naším směrem!
REVOLUCIONÁŘSKÝ OTROK:
Do Saint-Domingue i jinam
k otrokům cukru a zoufalství
REVOLUCIONÁŘSKÝ OTROK A SBOR:
Stříbro, cukr, indigo
Stříbro, cukr, indigo
Stříbro, cukr, indigo
Stříbro, cukr, indigo
Stříbro, cukr, indigo
Stříbro, cukr, indigo
Stříbro, cukr, indigo
Stříbro, cukr, indigo
Udělají i z mudrce idiota!
Udělají i z mudrce idiota!
REVOLUCIONÁŘSKÝ OTROK:
Přineste svobodu do
REVOLUCIONÁŘSKÝ OTROK A SBOR:
Kolonií
Řiďte se principy
REVOLUCIONÁŘSKÝ OTROK:
Svobody, rovnosti
REVOLUCIONÁŘSKÝ OTROK A SBOR:
Bratrství
REVOLUCIONÁŘSKÝ OTROK:
To…
REVOLUCIONÁŘSKÝ OTROK A SBOR:
Nejsou jen slova
REVOLUCIONÁŘSKÝ OTROK:
Ale…
REVOLUCIONÁŘSKÝ OTROK A SBOR:
Cukr je sladký
REVOLUCIONÁŘSKÝ OTROK:
A…
REVOLUCIONÁŘSKÝ OTROK A SBOR:
Káva je silná
A tak naše naděje mizí jako slunce za obzorem
REVOLUCIONÁŘSKÝ OTROK:
A…
REVOLUCIONÁŘSKÝ OTROK A SBOR:
Slunce zapadá
CONDORCET A MARIE MARIANNE:
Za horami stříbra
Údolími cukru
A loděmi plnými indiga
Ty udělají i z mudrce idiota!
REVOLUCIONÁŘSKÝ OTROK A SBOR:
I z mudrce idiota!
MARIE MARIANNE:
Lodě plují
Přes moře
Potopme do hlubin
Tuhle ostudu a to strádání
V Paříži naše rozhořčení odsuzují
Condorcet si stojí za svým a říká:
CONDORCET:
Přátelé, věříme-li ve svobodu
Musíme ty klece otevřít
ROTA:
Ať žije Condorcet, ten jim ukáže
Těm starým reakcionářům
Dobrý Bože, díky, že je to za námi
Už toho bylo dost
Dost, dost, dost
Na Návětrné ostrovy
Dorazila revoluce
Osvobodí nás jen tehdy
Až nás budou potřebovat do války
CONDORCET A MARIE MARIANNE:
Shoďme do hlubin moře
Tuhle ostudu a utrpení
Stříbro, cukr a indigo
Udělají i z mudrce idiota!
SBOR:
I z mudrce idiota!
ROTA:
Idiota!

Jednání druhé – Obraz třetí: Stříbro, cukr a indigo

Během 18. století, v důsledku série válek, přišla Francie téměř o všechny državy v Americe – například o Kanadu nebo Lousianu. V době revoluce však stále vládla na některých územích v Karibiku: na Návětrných ostrovech a také v Saint-Domingue, území na ostrově Hispaniola, které je dnes součástí Haiti. Z otrocké práce v Saint-Domingue získávala Francie kávu, cukr a další komodity. Pak ale začala vzpoura otroků, kterou vedl statečný Toussaint Louverture, sám propuštěný otrok. Louverture a po jeho smrti jeho důstojník Jean-Jacques Dessalines vybojovali Saint-Domingue nezávislost a dali vzniknout republice Haiti. V jejich boji za svobodu je inspirovala probíhající revoluce ve Francii. „Stříbro, cukr a indigo“ odkazují k surovinám, kterých se v důsledku vzpoury Francii nedostávalo. Ve třetí scéně druhého jednání jsou zmíněni tři významní muži – Robbespierre, jedna z největších postav revoluce, vůdce frakce jakobínů, Brissot, vůdce girondistů, a Condorcet, filosof, matematik, politický myslitel a bojovník za práva žen a otroků.

RINGMASTER: PRINCIPÁL:
Trade wings, buffeting the sweet molasses Ohromný obchod, vůně sladké melasy
Smoke of burning cane Kouř hořící třtiny
Push, swelling East the spreading ripples of unrest, Zaženou vlnky revoluce zpět na východ
Back to Europe and the rain Do Evropy
The Holy See safe on Tiber’s shore Svatá stolice, v bezpečí na břehu Tibery
Surveys the flotsam on the tide Posbírá zboží z potopených lodí
Ignores the cries of drowning men and Nevšímá si křiku topících se lidí
Passes on the other side A přejde na druhou stranu
TROUBLEMAKER: POTÍŽISTA:
In Paris there’s a rumble under the ground V pařížském podzemí to vře
It’s the sound of the printing press Je slyšet zvuk tiskařského lisu
And like a volcano when it blows Ten jako sopka, když vybuchne
It spews out ideas like confetti, like snow Vystřeluje myšlenky jako konfety či sníh
BOY: KLUK:
Read all about it! Přečtěte si to!
Hold the front page! Hned na první straně!
The street’s a theatre Ulice je divadlem
Each café… A každá kavárna…
CHORUS & CHILDREN: SBOR A DĚTI:
A stage! Pódiem!
RINGMASTER: PRINCIPÁL:
But under every café awning Ale pod stříškami kaváren
There appears this papal warning Se také objevuje papežovo varování
TROUBLEMAKER: POTÍŽISTA:
His Holiness the Pope, I fear Jeho Svátost papež, obávám se
Believes the Rights of Man to be a bad idea Věří, že Práva člověka jsou špatný nápad
REVOLUTIONARY PRIEST: REVOLUCIONÁŘSKÝ KNĚZ:
The pope does not want the rights of Man Papež nechce Práva člověka
COMPANY: ROTA:
The pope does not want the rights of Man Papež nechce Práva člověka
REVOLUTIONARY PRIEST: REVOLUCIONÁŘSKÝ KNĚZ:
He finds them too profane Zdají se mu rouhavá
COMPANY: ROTA:
He finds them too profane Zdají se mu rouhavá
REVOLUTIONARY PRIEST: REVOLUCIONÁŘSKÝ KNĚZ:
When a man bites the apple Jakmile člověk jednou kousne do jablka svobody
COMPANY: ROTA:
When a man bites the apple Jakmile do něj kousne
REVOLUTIONARY PRIEST: REVOLUCIONÁŘSKÝ KNĚZ:
He gets a taste for liberty Má už vždycky na svobodu chuť
COMPANY: ROTA:
He gets a taste for liberty Má už na ni vždycky chuť
REVOLUTIONARY PRIEST: REVOLUCIONÁŘSKÝ KNĚZ:
He gets… a taste of liberty Už zná chuť svobody
MALE CHORUS: MUŽSKÝ SBOR:
He gets… a taste of liberty Už zná chuť svobody
ALTAR BOY: MINISTRANT:
The Pope declares that it’s a sin Papež vyhlásí, že je to hřích
MALE CHORUS: MUŽSKÝ SBOR:
The pope declares that it’s a sin Vyhlásí, že je to hřích
TROUBLEMAKER: POTÍŽISTA:
So let us raid the apple tree Pojďme strom s jablky otrhat
Although the Pope does not agree Aťsi, že papež nesouhlasí
He blesses us with sleight of hand Žehná nám
He doesn’t want the Rights of Man Nechce Práva člověka
ALTAR BOY: MINISTRANT:
The Pope declares that it’s a sin Papež vyhlásil, že je to hřích
MALE CHORUS: MUŽSKÝ SBOR:
The Pope declares that it’s a sin Vyhlásil, že je to hřích
REVOLUTIONARY PRIEST: REVOLUCIONÁŘSKÝ KNĚZ:
The Pope declares that it’s… a sin Papež vyhlásil, že je hřích
People are sharing the apples Aby lidé jablka sdíleli
The Pope says Bless You but it’s still a sin Řekl sice „žehnám vám,“ ale pořád je to hřích
COMPANY: ROTA:
The Pope says Bless You but it’s still a sin Řekl „žehnám vám,“ ale je to hřích
REVOLUTIONARY PRIEST: REVOLUCIONÁŘSKÝ KNĚZ:
The Pope gives his blessing with sleight of hand Papež žehná jen pokynutím ruky
COMPANY: ROTA:
The Pope gives his blessing with sleight of hand Jen pokynutím ruky
REVOLUTIONARY PRIEST: REVOLUCIONÁŘSKÝ KNĚZ:
He doesn’t want the Nechce
REVOLUTIONARY PRIEST & MALE CHORUS: REVOLUCIONÁŘSKÝ KNĚZ A MUŽSKÝ SBOR:
Rights… of Man Práva člověka
ALTAR BOY: MINISTRANT:
The Pope declares that it’s a sin Vyhlásil, že je to hřích
MALE CHORUS: MUŽSKÝ SBOR:
The Pope declares that it’s a sin Vyhlásil, že je to hřích
TROUBLEMAKER: POTÍŽISTA:
But the Pop can change his mind like that Papež mění názory
Like trying on a different hat Jako když si my zkoušíme klobouky
Turning on the stars above and politics and God and love Míchá dohromady zemi s hvězdami, lásku a politiku
Turning like an apple that shrivels on the sand Je svraštělý, jako jablko na slunci
And when the core is rotten A když je zkažené jádro
No one tastes the Rights of Man Neokusí nikdo Práva člověka
REVOLUTIONARY PRIEST: REVOLUCIONÁŘSKÝ KNĚZ:
You never taste the Rights of Man… Nikdo neokusí Práva člověka
CHORUS: SBOR:
He does not want the Rights of Man Nechce Práva člověka
The Pope does not want the Rights of Man Nechce Práva člověka
He’s made his stand Rozhodl se
He washes his hands Myje si nad nimi ruce
The Pope does not… want the Rights of Man Papež nechce Práva člověka
REVOLUTIONARY PRIEST: REVOLUCIONÁŘSKÝ KNĚZ:
Nothing but a prayer to hope for Nic než modlitba, co by nám přineslo naději
Nothing but a little wine to dream Nic než trocha vína, co by nám přineslo sny
Nothing for this hunger but a handful of grain Nic na hlad, než hrst obilí
The horizon always the same Obzor je stále stejný
REVOLUTIONARY PRIEST & TROUBLEMAKER: REVOLUCIONÁŘSKÝ KNĚZ A POTÍŽISTA:
Rooted in this earth S kořeny v zemi
Like our parents dead and gone Jako naši mrtví rodiče
Like the trees which are our emblem Jako strom, který máme ve znaku
The horizon just goes on and on Obzor se táhne dál a dál
We’ll change it with a forest Změníme ho lesem
REVOLUTIONARY PRIEST, TROUBLEMAKER & CHORUS: REVOLUCIONÁŘSKÝ KNĚZ, POTÍŽISTA A SBOR:
The olive and the oak tree Olivovník a dub
Will be our flags Budou na našich vlajkách
CURTAIN OPONA
RINGMASTER:
Trade wings, buffeting the sweet molasses
Smoke of burning cane
Push, swelling East the spreading ripples of unrest,
Back to Europe and the rain
The Holy See safe on Tiber’s shore
Surveys the flotsam on the tide
Ignores the cries of drowning men and
Passes on the other side
TROUBLEMAKER:
In Paris there’s a rumble under the ground
It’s the sound of the printing press
And like a volcano when it blows
It spews out ideas like confetti, like snow
BOY:
Read all about it!
Hold the front page!
The street’s a theatre
Each café…
CHORUS & CHILDREN:
A stage!
RINGMASTER:
But under every café awning
There appears this papal warning
TROUBLEMAKER:
His Holiness the Pope, I fear
Believes the Rights of Man to be a bad idea
REVOLUTIONARY PRIEST:
The pope does not want the rights of Man
COMPANY:
The pope does not want the rights of Man
REVOLUTIONARY PRIEST:
He finds them too profane
COMPANY:
He finds them too profane
REVOLUTIONARY PRIEST:
When a man bites the apple
COMPANY:
When a man bites the apple
REVOLUTIONARY PRIEST:
He gets a taste for liberty
COMPANY:
He gets a taste for liberty
REVOLUTIONARY PRIEST:
He gets… a taste of liberty
MALE CHORUS:
He gets… a taste of liberty
ALTAR BOY:
The Pope declares that it’s a sin
MALE CHORUS:
The pope declares that it’s a sin
TROUBLEMAKER:
So let us raid the apple tree
Although the Pope does not agree
He blesses us with sleight of hand
He doesn’t want the Rights of Man
ALTAR BOY:
The Pope declares that it’s a sin
MALE CHORUS:
The Pope declares that it’s a sin
REVOLUTIONARY PRIEST:
The Pope declares that it’s… a sin
People are sharing the apples
The Pope says Bless You but it’s still a sin
COMPANY:
The Pope says Bless You but it’s still a sin
REVOLUTIONARY PRIEST:
The Pope gives his blessing with sleight of hand
COMPANY:
The Pope gives his blessing with sleight of hand
REVOLUTIONARY PRIEST:
He doesn’t want the
REVOLUTIONARY PRIEST & MALE CHORUS:
Rights… of Man
ALTAR BOY:
The Pope declares that it’s a sin
MALE CHORUS:
The Pope declares that it’s a sin
TROUBLEMAKER:
But the Pop can change his mind like that
Like trying on a different hat
Turning on the stars above and politics and God and love
Turning like an apple that shrivels on the sand
And when the core is rotten
No one tastes the Rights of Man
REVOLUTIONARY PRIEST:
You never taste the Rights of Man…
CHORUS:
He does not want the Rights of Man
The Pope does not want the Rights of Man
He’s made his stand
He washes his hands
The Pope does not… want the Rights of Man
REVOLUTIONARY PRIEST:
Nothing but a prayer to hope for
Nothing but a little wine to dream
Nothing for this hunger but a handful of grain
The horizon always the same
REVOLUTIONARY PRIEST & TROUBLEMAKER:
Rooted in this earth
Like our parents dead and gone
Like the trees which are our emblem
The horizon just goes on and on
We’ll change it with a forest
REVOLUTIONARY PRIEST, TROUBLEMAKER & CHORUS:
The olive and the oak tree
Will be our flags
CURTAIN
PRINCIPÁL:
Ohromný obchod, vůně sladké melasy
Kouř hořící třtiny
Zaženou vlnky revoluce zpět na východ
Do Evropy
Svatá stolice, v bezpečí na břehu Tibery
Posbírá zboží z potopených lodí
Nevšímá si křiku topících se lidí
A přejde na druhou stranu
POTÍŽISTA:
V pařížském podzemí to vře
Je slyšet zvuk tiskařského lisu
Ten jako sopka, když vybuchne
Vystřeluje myšlenky jako konfety či sníh
KLUK:
Přečtěte si to!
Hned na první straně!
Ulice je divadlem
A každá kavárna…
SBOR A DĚTI:
Pódiem!
PRINCIPÁL:
Ale pod stříškami kaváren
Se také objevuje papežovo varování
POTÍŽISTA:
Jeho Svátost papež, obávám se
Věří, že Práva člověka jsou špatný nápad
REVOLUCIONÁŘSKÝ KNĚZ:
Papež nechce Práva člověka
ROTA:
Papež nechce Práva člověka
REVOLUCIONÁŘSKÝ KNĚZ:
Zdají se mu rouhavá
ROTA:
Zdají se mu rouhavá
REVOLUCIONÁŘSKÝ KNĚZ:
Jakmile člověk jednou kousne do jablka svobody
ROTA:
Jakmile do něj kousne
REVOLUCIONÁŘSKÝ KNĚZ:
Má už vždycky na svobodu chuť
ROTA:
Má už na ni vždycky chuť
REVOLUCIONÁŘSKÝ KNĚZ:
Už zná chuť svobody
MUŽSKÝ SBOR:
Už zná chuť svobody
MINISTRANT:
Papež vyhlásí, že je to hřích
MUŽSKÝ SBOR:
Vyhlásí, že je to hřích
POTÍŽISTA:
Pojďme strom s jablky otrhat
Aťsi, že papež nesouhlasí
Žehná nám
Nechce Práva člověka
MINISTRANT:
Papež vyhlásil, že je to hřích
MUŽSKÝ SBOR:
Vyhlásil, že je to hřích
REVOLUCIONÁŘSKÝ KNĚZ:
Papež vyhlásil, že je hřích
Aby lidé jablka sdíleli
Řekl sice „žehnám vám,“ ale pořád je to hřích
ROTA:
Řekl „žehnám vám,“ ale je to hřích
REVOLUCIONÁŘSKÝ KNĚZ:
Papež žehná jen pokynutím ruky
ROTA:
Jen pokynutím ruky
REVOLUCIONÁŘSKÝ KNĚZ:
Nechce
REVOLUCIONÁŘSKÝ KNĚZ A MUŽSKÝ SBOR:
Práva člověka
MINISTRANT:
Vyhlásil, že je to hřích
MUŽSKÝ SBOR:
Vyhlásil, že je to hřích
POTÍŽISTA:
Papež mění názory
Jako když si my zkoušíme klobouky
Míchá dohromady zemi s hvězdami, lásku a politiku
Je svraštělý, jako jablko na slunci
A když je zkažené jádro
Neokusí nikdo Práva člověka
REVOLUCIONÁŘSKÝ KNĚZ:
Nikdo neokusí Práva člověka
SBOR:
Nechce Práva člověka
Nechce Práva člověka
Rozhodl se
Myje si nad nimi ruce
Papež nechce Práva člověka
REVOLUCIONÁŘSKÝ KNĚZ:
Nic než modlitba, co by nám přineslo naději
Nic než trocha vína, co by nám přineslo sny
Nic na hlad, než hrst obilí
Obzor je stále stejný
REVOLUCIONÁŘSKÝ KNĚZ A POTÍŽISTA:
S kořeny v zemi
Jako naši mrtví rodiče
Jako strom, který máme ve znaku
Obzor se táhne dál a dál
Změníme ho lesem
REVOLUCIONÁŘSKÝ KNĚZ, POTÍŽISTA A SBOR:
Olivovník a dub
Budou na našich vlajkách
OPONA

Jednání druhé – Obraz čtvrtý: Papežský edikt

Na konci 18. století byl papežem Pius VI., velký odpůrce revoluce. Kritizoval mimo jiné ztrátu autority, která církev a vůbec náboženství ve Francii postihla, především pak zákon, který podřizoval církev vládě a radikálně omezoval papežovy pravomoci.

ACT THREE:
RINGMASTER: PRINCIPÁL:
And high above, A vysoko nad námi
Homing in the restless sky, na neklidné obloze
Rooks, melancholy, proclaim a schism between Havrani vyhlašují rozkol mezi
God, sacred, and the Crown, profane Bohem – posvátným, a králem – světským
Between the heavens and the King Mezi nebesy a panovníkem
The dark horizon cracks a crooked grin, Černý horizont se křivě šklebí
Admitting one small grain of change Přiznává, že se cosi trochu mění
Then two, then four, then bit by bit, Pak víc, pak ještě víc a ještě víc
Then tock by tick Tik tak
All the old presumptions hove in rings Všechny staré domněnky jsou pryč
KING: KRÁL:
The King is afraid that his kingdom is slipping away Král se obává, že staré království mizí v dějinách
QUEEN: KRÁLOVNA:
The Queen pines for the good times at Versailles Královna touží po starých časech ve Versailles
KING: KRÁL:
He works on his locks to the sound of the ticking of clocks Zabývá se svými loknami, zatímco čas ubíhá
QUEEN: KRÁLOVNA:
The children play in a garden that’s ringed with steel Děti si hrají v zahradě obehnané ocelí
KING: KRÁL:
They wanted to visit St. Cloud to be able to Chtějí do Saint-Cloud
KING & QUEEN: KRÁL A KRÁLOVNA:
Breathe in the air Aby se nadechly čerstvého vzduchu
OFFICER: DŮSTOJNÍK:
The National Guard forbad them to leave Národní garda jim zakázala odejít
KING & QUEEN: KRÁL A KRÁLOVNA:
But the Marquis of Boulli had a trump card up his sleeve Ale markýz z Boulli měl v rukávu trumf
RINGMASTER: PRINCIPÁL:
The Marquis of Boulli a good General Markýz z Boulli, dobrý generál
And fiercely loyal to the crown Vášnivě věrný koruně
With his army in the East Se svou armádou na východě
Hatched a plan to see the King released Usnoval plán jak osvobodit krále
QUEEN: KRÁLOVNA:
The Queen a__uming the t__le Baroness Korrf Královna, pod jménem „baronka Korffová“
Her papers signed by the King of course S doklady podepsanými králem, jak jinak
Set forth before the break of day Vyrazila před rozedněním
To join up with Boulli in Alsace Lorraine Aby se s Boullim setkala vAlsasku-Lotrinsku
OFFICER: DŮSTOJNÍK:
From the shadows King Louis disguised as a humble valet Král Ludvík, převlečený za prostého sluhu
Sneaks out to make his getaway Se vykradl tamtéž
With a small entourage of course Samozřejmě s malou družinou
OFFICER & CHORUS: DŮSTOJNÍK A SBOR:
Just a few hundred light horse Jen pár stovek koní…
TROUBLEMAKER: POTÍŽISTA:
Well let him go, let him run, with his Austrian w____ Ať si jde, ať si běží se svou rakouskou děvkou!
TROUBLEMAKER & MALE CHORUS: POTÍŽISTAA MUŽSKÝ SBOR:
Let him go to Prussia Ať jde do Pruska
OFFICER & MALE CHORUS: DŮSTOJNÍK A MUŽSKÝ SBOR:
Let him go to Austria Ať jde do Rakouska
Let him go and die there A zemře tam
TROUBLEMAKER & MALE CHORUS: POTÍŽISTA A MUŽSKÝ SBOR:
Let him go! Ať jde
OFFICER & MALE CHORUS: DŮSTOJNÍK A MUŽSKÝ SBOR:
Let him die! Ať jde
TROUBLEMAKER, OFFICER & MALE CHORUS: POTÍŽISTA, DŮSTOJNÍK A MUŽSKÝ SBOR:
Let him rot wit his Austrian Queen Ať si shnije se svou rakouskou královnou
CHORUS: SBOR:
That the Republic at last can come into being Aspoň by konečně vznikla republika
But wait, fate would intervene Jenže zasáhl osud
OFFICER: DŮSTOJNÍK:
A keen-eyed postmaster by chance Náhodou všímavý poštmistr
OFFICER & CHORUS: DŮSTOJNÍK A SBOR:
Recognized the King and Queen and Poznal krále a královnu
CHORUS: SBOR:
Rode ahead to raise the alarm Předjel je a udělal rámus
RINGMASTER: PRINCIPÁL:
In Parliament the moderates have their say V parlamentu rozhodnou umírnění
CONDORCET: CONDORCET:
The King has not fled Král neutekl
He was kidnapped instead Byl unesen
And spirited away A odvezen pryč
OFFICER: DŮSTOJNÍK:
To suggest that the King would run is a d___able lie Naznačit, že by král utíkal, to je opovrženíhodná lež
CONDORCET: CONDORCET:
It sticks in our throats and conflicts with our national pride Ta nás bolí, zraňuje naši národní hrdost
OFFICER: DŮSTOJNÍK:
But the Austrian court Ale rakouský dvůr
And Brunswick of course A samozřejmě manifest vévody Brunšvického
Say they’ll declare war Daly najevo, že bude vyhlášena válka
If the King’s not restored Pokud se král nevrátí na trůn
TROUBLEMAKER (mimicking Brunswick): POTÍŽISTA: (napodobuje vévodu Brunšvického)
You must leave the King alone Krále musíte nechat na pokoji
Or all of Paris will be torn down Nebo srovnáme Paříž se zemí
Down to the very last stone Nezbyde tam kámen na kameni
TROUBLEMAKER & OFFICER: POTÍŽISTA A DŮSTOJNÍK:
Paris will be pulverized Paříž se promění v prach
Down to the very last bone Bude vymazána z mapy
QUEEN: KRÁLOVNA:
When the carriage returned Když se kočár vrátil
The acrid smoke of bridges burned Pach spálených mostů
Hung heavy like a stifled sigh Visel ve vzduchu jako potlačený vzdech
And they say the Queen had a tear in here eye Říká se, že královna měla v oku slzu
OFFICER: DŮSTOJNÍK:
When through the carriage window Když se Ludvík podíval z okna
Louis turned to face his peers aby se podíval do očí ostatním
A loyal friend, the Comte de Dampierre Jeho věrný přítel, hrabě z Dampierre
Doffed his cap with elegance Smekl elegantně klobouk
In deference to the King V gestu úcty
A brave and foolish thing to do Vezmeme-li v úvahu tehdejší atmosféru
In light o f the prevailing mood Bylo to statečné, možná spíš šílené
CHORUS: SBOR:
A few drops in her eye Pár kapek v jejím oku
A nice touch, a good try Dobrý pokus
Too little, too late Ale bylo to málo a bylo to moc pozdě
For a last roll of the die Kostky byly vrženy
RINGMASTER & CHORUS: PRINCIPÁL A SBOR:
The crowd in a gesture less than elegant Dav, v gestu o mnoho méně elegantním
Brutally remove his head Surově uřízl Dampierrovi hlavu
RINGMASTER: PRINCIPÁL:
Brutally remove his head Surově mu uřízli hlavu
CHORUS: SBOR:
Brutally remove his head Surově mu uřízli hlavu
CHILDREN’S CHORUS: SBOR DĚTÍ:
To take your hat off Smekat klobouk
Is the gesture of a toff Je gesto hejska
But even his lordship needs a head I hrabě, aby mohl smekat
To take his hat off of Potřebuje nejdřív hlavu
So Dampierre lost his life Tak přišel Dampierre o život
By being somewhat too polite Protože byl trochu příliš zdvořilý
In face of all the pain and fear that festered Tváří v tvář strachu, který v lidech hnisal
For more than a thousand years Víc než tisíc let
SERGEANT (off stage): SERŽANT: (mimo scénu)
By the left, Quick March! Vlevo hleď! Pochodem vchod!
CHILDREN’S CHORUS: SBOR DĚTÍ:
Dampierre has lost his head Dampierre přišel o hlavu
The King has lost his grown Král zase o korunu
The carriage rolls through the streets Kočár kodrcá ulicemi
The crowd jeers, the wheels squeak Dav vříská, kola vržou
Hey, hey, what goes around Kdo seje vítr
Always comes around Sklízí bouři
MALE CHORUS: MUŽSKÝ SBOR:
In Germany and England V Německu a Anglii
They celebrate our liberty Naši svobodu oslavují
Over there by and by I tam budou mít časem
They’ll have their 14th of July Svůj čtrnáctý červenec
In Germany and England they fete our V Německu a Anglii oslavují
MALE CHORUS & CHILDREN: MUŽSKÝ SBOR A DĚTI:
Liberty: Naši svobodu
OFFICER: DŮSTOJNÍK:
The National a__embly try to whitewash the King Národní shromáždění se snaží ukazovat krále v lepším světle
MALE CHORUS: MUŽSKÝ SBOR:
His brothers in law Jeho švagrové
Are camped on every border Jsou připraveni na každé hranici
They fear to depose him Sesadit ho
Would men war By znamenalo válku
MARIE MARIANNE, RINGMASTER, OFFICER & CHORUS: MARIE MARIANNE, PRINCIPÁL, DŮSTOJNÍK A SBOR:
But feelings run deep Ale lidské pocity nejsou nic
And the man in the street A člověk z ulice
Hungry, weak but unbowed Hladový, slabý, ale nezlomný
Scents the taste so sweet of peacock meat Chce ochutnat maso páva
As it wafts over the crowd Když jeho vůně zavane nad davem
So they march to the Camps du Mars Lidé pochodují na Martovo pole
To demand Republic now A dožadují se republiky hned
CHILDREN’S CHORUS: SBOR DĚTÍ:
Republic here, now, today Republika teď, hned, dnes
The National a__embly Národní shromáždění
Has got it wrong To nechápe
SERGEANT: SERŽANT:
Present… Připravit!
CHILDREN’S CHORUS: SBOR DĚTÍ:
We sing in the Camps du Mars Zpíváme na Martově poli
SERGEANT: SERŽANT:
Take Aim… Zamířit!
CHILDREN’S CHORUS: SBOR DĚTÍ:
We sing of what we want Zpíváme o čem chceme
SERGEANT: SERŽANT:
FIRE! Pal!
CHILDREN’S CHORUS: SBOR DĚTÍ:
Repub– Repub-
RINGMASTER: PRINCIPÁL:
The echoes never fade from the fusillade Ozvěna střelby nikdy neodezní
Lafayette fired upon Lafayette dal střílet
An unarmed crowd, six thousand strong Na šest set neozbrojených lidí
The fragile ship of State Vratká loď státu
Sinks beneath the waves Se potápí
The crashing sea of blood Moře krve
Drowns out the sound of the parade Udusí hlasy
The tidied up the Camps du Mars Martovo pole uklidili
They piled up the dead Mrtvé dali na hromadu
The dead whose only crime had been Mrtvé, jejichž jediným zločinem bylo
To dream of freedom Že snili o svobodě
The dead who’d never get to see Mrtvé, kteří už se nedožili toho
The King would be restored instead Že byl král naopak znovu dosazen na trůn
RINGMASTER:
And high above,
Homing in the restless sky,
Rooks, melancholy, proclaim a schism between
God, sacred, and the Crown, profane
Between the heavens and the King
The dark horizon cracks a crooked grin,
Admitting one small grain of change
Then two, then four, then bit by bit,
Then tock by tick
All the old presumptions hove in rings
KING:
The King is afraid that his kingdom is slipping away
QUEEN:
The Queen pines for the good times at Versailles
KING:
He works on his locks to the sound of the ticking of clocks
QUEEN:
The children play in a garden that’s ringed with steel
KING:
They wanted to visit St. Cloud to be able to
KING & QUEEN:
Breathe in the air
OFFICER:
The National Guard forbad them to leave
KING & QUEEN:
But the Marquis of Boulli had a trump card up his sleeve
RINGMASTER:
The Marquis of Boulli a good General
And fiercely loyal to the crown
With his army in the East
Hatched a plan to see the King released
QUEEN:
The Queen a__uming the t__le Baroness Korrf
Her papers signed by the King of course
Set forth before the break of day
To join up with Boulli in Alsace Lorraine
OFFICER:
From the shadows King Louis disguised as a humble valet
Sneaks out to make his getaway
With a small entourage of course
OFFICER & CHORUS:
Just a few hundred light horse
TROUBLEMAKER:
Well let him go, let him run, with his Austrian w____
TROUBLEMAKER & MALE CHORUS:
Let him go to Prussia
OFFICER & MALE CHORUS:
Let him go to Austria
Let him go and die there
TROUBLEMAKER & MALE CHORUS:
Let him go!
OFFICER & MALE CHORUS:
Let him die!
TROUBLEMAKER, OFFICER & MALE CHORUS:
Let him rot wit his Austrian Queen
CHORUS:
That the Republic at last can come into being
But wait, fate would intervene
OFFICER:
A keen-eyed postmaster by chance
OFFICER & CHORUS:
Recognized the King and Queen and
CHORUS:
Rode ahead to raise the alarm
RINGMASTER:
In Parliament the moderates have their say
CONDORCET:
The King has not fled
He was kidnapped instead
And spirited away
OFFICER:
To suggest that the King would run is a d___able lie
CONDORCET:
It sticks in our throats and conflicts with our national pride
OFFICER:
But the Austrian court
And Brunswick of course
Say they’ll declare war
If the King’s not restored
TROUBLEMAKER (mimicking Brunswick):
You must leave the King alone
Or all of Paris will be torn down
Down to the very last stone
TROUBLEMAKER & OFFICER:
Paris will be pulverized
Down to the very last bone
QUEEN:
When the carriage returned
The acrid smoke of bridges burned
Hung heavy like a stifled sigh
And they say the Queen had a tear in here eye
OFFICER:
When through the carriage window
Louis turned to face his peers
A loyal friend, the Comte de Dampierre
Doffed his cap with elegance
In deference to the King
A brave and foolish thing to do
In light o f the prevailing mood
CHORUS:
A few drops in her eye
A nice touch, a good try
Too little, too late
For a last roll of the die
RINGMASTER & CHORUS:
The crowd in a gesture less than elegant
Brutally remove his head
RINGMASTER:
Brutally remove his head
CHORUS:
Brutally remove his head
CHILDREN’S CHORUS:
To take your hat off
Is the gesture of a toff
But even his lordship needs a head
To take his hat off of
So Dampierre lost his life
By being somewhat too polite
In face of all the pain and fear that festered
For more than a thousand years
SERGEANT (off stage):
By the left, Quick March!
CHILDREN’S CHORUS:
Dampierre has lost his head
The King has lost his grown
The carriage rolls through the streets
The crowd jeers, the wheels squeak
Hey, hey, what goes around
Always comes around
MALE CHORUS:
In Germany and England
They celebrate our liberty
Over there by and by
They’ll have their 14th of July
In Germany and England they fete our
MALE CHORUS & CHILDREN:
Liberty:
OFFICER:
The National a__embly try to whitewash the King
MALE CHORUS:
His brothers in law
Are camped on every border
They fear to depose him
Would men war
MARIE MARIANNE, RINGMASTER, OFFICER & CHORUS:
But feelings run deep
And the man in the street
Hungry, weak but unbowed
Scents the taste so sweet of peacock meat
As it wafts over the crowd
So they march to the Camps du Mars
To demand Republic now
CHILDREN’S CHORUS:
Republic here, now, today
The National a__embly
Has got it wrong
SERGEANT:
Present…
CHILDREN’S CHORUS:
We sing in the Camps du Mars
SERGEANT:
Take Aim…
CHILDREN’S CHORUS:
We sing of what we want
SERGEANT:
FIRE!
CHILDREN’S CHORUS:
Repub–
RINGMASTER:
The echoes never fade from the fusillade
Lafayette fired upon
An unarmed crowd, six thousand strong
The fragile ship of State
Sinks beneath the waves
The crashing sea of blood
Drowns out the sound of the parade
The tidied up the Camps du Mars
They piled up the dead
The dead whose only crime had been
To dream of freedom
The dead who’d never get to see
The King would be restored instead
PRINCIPÁL:
A vysoko nad námi
na neklidné obloze
Havrani vyhlašují rozkol mezi
Bohem – posvátným, a králem – světským
Mezi nebesy a panovníkem
Černý horizont se křivě šklebí
Přiznává, že se cosi trochu mění
Pak víc, pak ještě víc a ještě víc
Tik tak
Všechny staré domněnky jsou pryč
KRÁL:
Král se obává, že staré království mizí v dějinách
KRÁLOVNA:
Královna touží po starých časech ve Versailles
KRÁL:
Zabývá se svými loknami, zatímco čas ubíhá
KRÁLOVNA:
Děti si hrají v zahradě obehnané ocelí
KRÁL:
Chtějí do Saint-Cloud
KRÁL A KRÁLOVNA:
Aby se nadechly čerstvého vzduchu
DŮSTOJNÍK:
Národní garda jim zakázala odejít
KRÁL A KRÁLOVNA:
Ale markýz z Boulli měl v rukávu trumf
PRINCIPÁL:
Markýz z Boulli, dobrý generál
Vášnivě věrný koruně
Se svou armádou na východě
Usnoval plán jak osvobodit krále
KRÁLOVNA:
Královna, pod jménem „baronka Korffová“
S doklady podepsanými králem, jak jinak
Vyrazila před rozedněním
Aby se s Boullim setkala vAlsasku-Lotrinsku
DŮSTOJNÍK:
Král Ludvík, převlečený za prostého sluhu
Se vykradl tamtéž
Samozřejmě s malou družinou
DŮSTOJNÍK A SBOR:
Jen pár stovek koní…
POTÍŽISTA:
Ať si jde, ať si běží se svou rakouskou děvkou!
POTÍŽISTAA MUŽSKÝ SBOR:
Ať jde do Pruska
DŮSTOJNÍK A MUŽSKÝ SBOR:
Ať jde do Rakouska
A zemře tam
POTÍŽISTA A MUŽSKÝ SBOR:
Ať jde
DŮSTOJNÍK A MUŽSKÝ SBOR:
Ať jde
POTÍŽISTA, DŮSTOJNÍK A MUŽSKÝ SBOR:
Ať si shnije se svou rakouskou královnou
SBOR:
Aspoň by konečně vznikla republika
Jenže zasáhl osud
DŮSTOJNÍK:
Náhodou všímavý poštmistr
DŮSTOJNÍK A SBOR:
Poznal krále a královnu
SBOR:
Předjel je a udělal rámus
PRINCIPÁL:
V parlamentu rozhodnou umírnění
CONDORCET:
Král neutekl
Byl unesen
A odvezen pryč
DŮSTOJNÍK:
Naznačit, že by král utíkal, to je opovrženíhodná lež
CONDORCET:
Ta nás bolí, zraňuje naši národní hrdost
DŮSTOJNÍK:
Ale rakouský dvůr
A samozřejmě manifest vévody Brunšvického
Daly najevo, že bude vyhlášena válka
Pokud se král nevrátí na trůn
POTÍŽISTA: (napodobuje vévodu Brunšvického)
Krále musíte nechat na pokoji
Nebo srovnáme Paříž se zemí
Nezbyde tam kámen na kameni
POTÍŽISTA A DŮSTOJNÍK:
Paříž se promění v prach
Bude vymazána z mapy
KRÁLOVNA:
Když se kočár vrátil
Pach spálených mostů
Visel ve vzduchu jako potlačený vzdech
Říká se, že královna měla v oku slzu
DŮSTOJNÍK:
Když se Ludvík podíval z okna
aby se podíval do očí ostatním
Jeho věrný přítel, hrabě z Dampierre
Smekl elegantně klobouk
V gestu úcty
Vezmeme-li v úvahu tehdejší atmosféru
Bylo to statečné, možná spíš šílené
SBOR:
Pár kapek v jejím oku
Dobrý pokus
Ale bylo to málo a bylo to moc pozdě
Kostky byly vrženy
PRINCIPÁL A SBOR:
Dav, v gestu o mnoho méně elegantním
Surově uřízl Dampierrovi hlavu
PRINCIPÁL:
Surově mu uřízli hlavu
SBOR:
Surově mu uřízli hlavu
SBOR DĚTÍ:
Smekat klobouk
Je gesto hejska
I hrabě, aby mohl smekat
Potřebuje nejdřív hlavu
Tak přišel Dampierre o život
Protože byl trochu příliš zdvořilý
Tváří v tvář strachu, který v lidech hnisal
Víc než tisíc let
SERŽANT: (mimo scénu)
Vlevo hleď! Pochodem vchod!
SBOR DĚTÍ:
Dampierre přišel o hlavu
Král zase o korunu
Kočár kodrcá ulicemi
Dav vříská, kola vržou
Kdo seje vítr
Sklízí bouři
MUŽSKÝ SBOR:
V Německu a Anglii
Naši svobodu oslavují
I tam budou mít časem
Svůj čtrnáctý červenec
V Německu a Anglii oslavují
MUŽSKÝ SBOR A DĚTI:
Naši svobodu
DŮSTOJNÍK:
Národní shromáždění se snaží ukazovat krále v lepším světle
MUŽSKÝ SBOR:
Jeho švagrové
Jsou připraveni na každé hranici
Sesadit ho
By znamenalo válku
MARIE MARIANNE, PRINCIPÁL, DŮSTOJNÍK A SBOR:
Ale lidské pocity nejsou nic
A člověk z ulice
Hladový, slabý, ale nezlomný
Chce ochutnat maso páva
Když jeho vůně zavane nad davem
Lidé pochodují na Martovo pole
A dožadují se republiky hned
SBOR DĚTÍ:
Republika teď, hned, dnes
Národní shromáždění
To nechápe
SERŽANT:
Připravit!
SBOR DĚTÍ:
Zpíváme na Martově poli
SERŽANT:
Zamířit!
SBOR DĚTÍ:
Zpíváme o čem chceme
SERŽANT:
Pal!
SBOR DĚTÍ:
Repub-
PRINCIPÁL:
Ozvěna střelby nikdy neodezní
Lafayette dal střílet
Na šest set neozbrojených lidí
Vratká loď státu
Se potápí
Moře krve
Udusí hlasy
Martovo pole uklidili
Mrtvé dali na hromadu
Mrtvé, jejichž jediným zločinem bylo
Že snili o svobodě
Mrtvé, kteří už se nedožili toho
Že byl král naopak znovu dosazen na trůn

Jednání třetí – Obraz první: Král uprchlík

V červnu roku 1791 se král Ludvík XVI. a královna Marie Antoinetta pokusili utéci z Paříže a zahájit se svými věrnými kontrarevoluci. Jejich pokus však nebyl vůbec úspěšný… Prusko a Rakousko, tehdjší Evropské mocnosti, byly nepřáteli revoluční Francie a utkaly se s ní ve válce. V první scéně třetího jednání je zmiňován „Manifest vévody Brunšvického.“ Šlo o dokument vydaný v roce 1792 velitelem koaličních armád Pruska a Rakouska, který vyhlašoval, že cílem intervence koalice ve Francii je osvobození královské rodiny a hrozil úplným zničením Paříže, pokud by se králi a jeho rodině cokoli stalo.

RINGMASTER: PRINCIPÁL:
The Monarchy restored Monarchie je zpět
The crown sits tilted and uneasy now Koruna nakřivo, už jaksi nesedí
The Girondins, one eye c___ed nervous in the East, Girondisté, s jedním okem nervózně obráceným k východu
Are loath to bring it down Váhají se svržením krále
TROUBLEMAKER: POTÍŽISTA:
But at the gates Ale u bran
Beyond the palsied grip of limp and timid politics Mimo chromou a bázlivou politiku
The Marseillais are girded for the fray Jsou k bitvě připraveni Marseillané
With pike and pick and bloodied stick S kopími a krvavými klacky
They’ll plant the laurel tree Ti zasadí vavřín
And their song will be a fanfare for the Commune de Paris… A jejich píseň bude fanfárou pařížské komuny
MALE CHORUS: MUŽSKÝ SBOR:
Vive la Commune De Paris Ať žije pařížská komuna
For the love of God Pro lásku Boží
IN the name of freedom Ve jménu svobody
For the crippled and the poor Ve jménu mrzáků a chudých
RINGMASTER: PRINCIPÁL:
The bells ring out the tambourine beats Zvony zvoní a chrastí tamburína
The rise and fall of voices Hlasy křičí a utichají
The sound of marching feet Zvuk pochodujících nohou
Signals the demise of the Capet dynasty Ohlašuje soumrak Kapetovců
TROUBLEMAKER: POTÍŽISTA:
It’s not whether now but when Nejde o to, zda teď, ale kdy
The King and Queen have only men Král a královna mají pouze
From Switzerland to defend the Tuileries Muže ze Švýcarska aby chránili Tuileries
Remorseless as a rising tide Bez výčitek, jako vlna
The san culottes prepare to die Se otrhanci připravují zemřít
Vive la Commune de Paris Vive la Commune de Paris!
CHORUS: SBOR:
Vive la Commune de Paris Vive la Commune de Paris
Vive la Commune de Paris Vive la Commune de Paris
Vive la Commune de Paris Vive la Commune de Paris
Vive la Commune de Paris Vive la Commune de Paris
Vive la Commune de Paris Vive la Commune de Paris
Vive la Commune de Paris Vive la Commune de Paris
Vive la Commune de Paris Vive la Commune de Paris
Vive la Commune de Paris Vive la Commune de Paris
Vive la Commune de Paris Vive la Commune de Paris
REVOLUTIONARY PRIEST: REVOLUCIONÁŘSKÝ KNĚZ:
Vive la Commune de Paris in God’s name Ať žije pařížská komuna, ve jménu Boha!
CHORUS: SBOR:
In God’s name Ve jménu Boha!
REVOLUTIONARY PRIEST: REVOLUCIONÁŘSKÝ KNĚZ:
Vive la Commune de Paris Ať žije pařížská komuna
For the Pro
REVOLUTIONARY PRIEST & CHORUS: REVOLUCIONÁŘSKÝ KNĚZ A SBOR:
Halt and the maimed Pro chromé a zmrzačené
REVOLUTIONARY PRIEST: REVOLUCIONÁŘSKÝ KNĚZ:
Who have no Pope and no hope of paradise Ty, kdo nemají žádného papeže a žádnou naději na vstup do ráje
CHORUS: SBOR:
No hope of paradise Žádnou naději na ráj
REVOLUTIONARY PRIEST: REVOLUCIONÁŘSKÝ KNĚZ:
And nothing to lose but their miserable earthly lives… A nic co ztratit než své mizerné pozemské životy
CHORUS: SBOR:
Nothing to lose but their lives Nic než životy
REVOLUTIONARY PRIEST: REVOLUCIONÁŘSKÝ KNĚZ:
Everyone under the sun has the power Každý člověk pod sluncem má moc
To change the way the world is arranged Změnit to, jak je uspořádán svět
MALE CHORUS: MUŽSKÝ SBOR:
If you don’t use it Když ji nepoužiješ
The powers that be will abuse it Mocní ji zneužijí
Give up but half of our power Vzdej se byť jen poloviny této moci
And you’ll get shafted A podrazí tě
CHORUS: SBOR:
Vi……ve la Commune de Paris Vi……ve la Commune de Paris!
REVOLUTIONARY PRIEST & CHORUS: REVOLUCIONÁŘSKÝ KNĚZ A SBOR:
Vive la, vive la, viva la Commune Vive la, vive la, viva la Commune
Vive la, vive la, viva la Commune de Paris Vive la, vive la, viva la Commune de Paris
RINGMASTER: PRINCIPÁL:
The National a__embly is confused Národní shromáždění je zmatené
The Girondins blow back and forth Girondisté jsou jako třtina ve větru
Like flags and ashes scattered by the truth Jako vlajky, jako popel, pravda s nimi cloumá tam a zpět
BOY: KLUK:
Oi, Mister… What is a Girondid? Hej pane! Co je to girondista?
RINGMASTER: PRINCIPÁL:
A Girondin is careful of the company he keeps Girondista si dává pozor na to, kým se obklopuje
He looks to find a sign before he leaps Je si rád jist, než se rozhoupe k činu
TROUBLEMAKER: POTÍŽISTA:
Like ranks of Marseillaise, six hundred deep Oddíly z Marseille
Arraigned before the Tuileries Čekají nastoupeny před Tuileries
CHORUS: SBOR:
It’s the end of monarchy To je konec monarchie
Vive la Commune de Paris! Vive la Commune de Paris!
RINGMASTER: PRINCIPÁL:
The presence of the Prussians on the border Přítomnost Prušáků na hranicích
IS a worrisome thing Je třeba nebrat na lehkou váhu
The Brunswick manifesto Manifest Brunšvického vévody
Serves only to stiffen the sinews Nás jen posiluje
And weaken the King A oslabuje krále
To depose him now Sesadit ho teď
Fills the Girondid hearts with fear Toho se girondisté bojí
But the Prussians cross the border Ale prušáci překročí hranici
And the order of the day becomes clear A bude jasno raz dva
REVOLUTIONARY PRIEST & CHILDREN’S CHORUS: REVOLUCIONÁŘSKÝ KNĚZ A SBOR DĚTÍ:
The monarchy is over Monarchie je u konce!
No more days in clover Žádné další dny v přepychu.
CHORUS: SBOR:
The monarchy, c’est fini Monarchie, c’est fini
REVOLUTIONARY PRIEST & CHILDREN’S CHORUS: REVOLUCIONÁŘSKÝ KNĚZ A SBOR DĚTÍ:
Brunswick is a liar; just listen to our cannon fire Vévoda Brunšvický je lhář, jen ať si poslechne naše děla!
REVOLUTIONARY PRIEST: REVOLUCIONÁŘSKÝ KNĚZ:
The National a__embly comes in line Národní shromáždění se připojí
With the half and the maimed S mrzáky
And the dead and the dying Mrtvými a umírajícími
The monarchy, c’est fini Monarchie, c’est fini
RINGMASTER:
The Monarchy restored
The crown sits tilted and uneasy now
The Girondins, one eye c___ed nervous in the East,
Are loath to bring it down
TROUBLEMAKER:
But at the gates
Beyond the palsied grip of limp and timid politics
The Marseillais are girded for the fray
With pike and pick and bloodied stick
They’ll plant the laurel tree
And their song will be a fanfare for the Commune de Paris…
MALE CHORUS:
Vive la Commune De Paris
For the love of God
IN the name of freedom
For the crippled and the poor
RINGMASTER:
The bells ring out the tambourine beats
The rise and fall of voices
The sound of marching feet
Signals the demise of the Capet dynasty
TROUBLEMAKER:
It’s not whether now but when
The King and Queen have only men
From Switzerland to defend the Tuileries
Remorseless as a rising tide
The san culottes prepare to die
Vive la Commune de Paris
CHORUS:
Vive la Commune de Paris
Vive la Commune de Paris
Vive la Commune de Paris
Vive la Commune de Paris
Vive la Commune de Paris
Vive la Commune de Paris
Vive la Commune de Paris
Vive la Commune de Paris
Vive la Commune de Paris
REVOLUTIONARY PRIEST:
Vive la Commune de Paris in God’s name
CHORUS:
In God’s name
REVOLUTIONARY PRIEST:
Vive la Commune de Paris
For the
REVOLUTIONARY PRIEST & CHORUS:
Halt and the maimed
REVOLUTIONARY PRIEST:
Who have no Pope and no hope of paradise
CHORUS:
No hope of paradise
REVOLUTIONARY PRIEST:
And nothing to lose but their miserable earthly lives…
CHORUS:
Nothing to lose but their lives
REVOLUTIONARY PRIEST:
Everyone under the sun has the power
To change the way the world is arranged
MALE CHORUS:
If you don’t use it
The powers that be will abuse it
Give up but half of our power
And you’ll get shafted
CHORUS:
Vi……ve la Commune de Paris
REVOLUTIONARY PRIEST & CHORUS:
Vive la, vive la, viva la Commune
Vive la, vive la, viva la Commune de Paris
RINGMASTER:
The National a__embly is confused
The Girondins blow back and forth
Like flags and ashes scattered by the truth
BOY:
Oi, Mister… What is a Girondid?
RINGMASTER:
A Girondin is careful of the company he keeps
He looks to find a sign before he leaps
TROUBLEMAKER:
Like ranks of Marseillaise, six hundred deep
Arraigned before the Tuileries
CHORUS:
It’s the end of monarchy
Vive la Commune de Paris!
RINGMASTER:
The presence of the Prussians on the border
IS a worrisome thing
The Brunswick manifesto
Serves only to stiffen the sinews
And weaken the King
To depose him now
Fills the Girondid hearts with fear
But the Prussians cross the border
And the order of the day becomes clear
REVOLUTIONARY PRIEST & CHILDREN’S CHORUS:
The monarchy is over
No more days in clover
CHORUS:
The monarchy, c’est fini
REVOLUTIONARY PRIEST & CHILDREN’S CHORUS:
Brunswick is a liar; just listen to our cannon fire
REVOLUTIONARY PRIEST:
The National a__embly comes in line
With the half and the maimed
And the dead and the dying
The monarchy, c’est fini
PRINCIPÁL:
Monarchie je zpět
Koruna nakřivo, už jaksi nesedí
Girondisté, s jedním okem nervózně obráceným k východu
Váhají se svržením krále
POTÍŽISTA:
Ale u bran
Mimo chromou a bázlivou politiku
Jsou k bitvě připraveni Marseillané
S kopími a krvavými klacky
Ti zasadí vavřín
A jejich píseň bude fanfárou pařížské komuny
MUŽSKÝ SBOR:
Ať žije pařížská komuna
Pro lásku Boží
Ve jménu svobody
Ve jménu mrzáků a chudých
PRINCIPÁL:
Zvony zvoní a chrastí tamburína
Hlasy křičí a utichají
Zvuk pochodujících nohou
Ohlašuje soumrak Kapetovců
POTÍŽISTA:
Nejde o to, zda teď, ale kdy
Král a královna mají pouze
Muže ze Švýcarska aby chránili Tuileries
Bez výčitek, jako vlna
Se otrhanci připravují zemřít
Vive la Commune de Paris!
SBOR:
Vive la Commune de Paris
Vive la Commune de Paris
Vive la Commune de Paris
Vive la Commune de Paris
Vive la Commune de Paris
Vive la Commune de Paris
Vive la Commune de Paris
Vive la Commune de Paris
Vive la Commune de Paris
REVOLUCIONÁŘSKÝ KNĚZ:
Ať žije pařížská komuna, ve jménu Boha!
SBOR:
Ve jménu Boha!
REVOLUCIONÁŘSKÝ KNĚZ:
Ať žije pařížská komuna
Pro
REVOLUCIONÁŘSKÝ KNĚZ A SBOR:
Pro chromé a zmrzačené
REVOLUCIONÁŘSKÝ KNĚZ:
Ty, kdo nemají žádného papeže a žádnou naději na vstup do ráje
SBOR:
Žádnou naději na ráj
REVOLUCIONÁŘSKÝ KNĚZ:
A nic co ztratit než své mizerné pozemské životy
SBOR:
Nic než životy
REVOLUCIONÁŘSKÝ KNĚZ:
Každý člověk pod sluncem má moc
Změnit to, jak je uspořádán svět
MUŽSKÝ SBOR:
Když ji nepoužiješ
Mocní ji zneužijí
Vzdej se byť jen poloviny této moci
A podrazí tě
SBOR:
Vi……ve la Commune de Paris!
REVOLUCIONÁŘSKÝ KNĚZ A SBOR:
Vive la, vive la, viva la Commune
Vive la, vive la, viva la Commune de Paris
PRINCIPÁL:
Národní shromáždění je zmatené
Girondisté jsou jako třtina ve větru
Jako vlajky, jako popel, pravda s nimi cloumá tam a zpět
KLUK:
Hej pane! Co je to girondista?
PRINCIPÁL:
Girondista si dává pozor na to, kým se obklopuje
Je si rád jist, než se rozhoupe k činu
POTÍŽISTA:
Oddíly z Marseille
Čekají nastoupeny před Tuileries
SBOR:
To je konec monarchie
Vive la Commune de Paris!
PRINCIPÁL:
Přítomnost Prušáků na hranicích
Je třeba nebrat na lehkou váhu
Manifest Brunšvického vévody
Nás jen posiluje
A oslabuje krále
Sesadit ho teď
Toho se girondisté bojí
Ale prušáci překročí hranici
A bude jasno raz dva
REVOLUCIONÁŘSKÝ KNĚZ A SBOR DĚTÍ:
Monarchie je u konce!
Žádné další dny v přepychu.
SBOR:
Monarchie, c’est fini
REVOLUCIONÁŘSKÝ KNĚZ A SBOR DĚTÍ:
Vévoda Brunšvický je lhář, jen ať si poslechne naše děla!
REVOLUCIONÁŘSKÝ KNĚZ:
Národní shromáždění se připojí
S mrzáky
Mrtvými a umírajícími
Monarchie, c’est fini

Jednání třetí – Obraz druhý: Pařížská komuna

Pařížská komuna byl orgán, který v čele se starostou vládl během revoluce Paříži. Střídavě ho ovládaly různé revoluční frakce. V srpnu roku 1792 zaútočili Pařížané podporovaní komunou na Tuilerijský palác, kde byla vězněna královská rodina. Bránila ji tzv. Švýcarská garda a byla poražena. Po tomto střetu byl král sesazen a uvězněn i s rodinou v Templu. Směr revoluce začaly udávat radikální frakce, umírněnější girondisté byli podporou krále kompromitováni. Ve stejném roce vyhlásila revoluční Francie válku absolutistickému Rakousku a Marie Antoinetta, která z Rakouska pocházela, se stala terčem ještě větší nenávisti než dříve. Kapetovci jsou starobylá panovnická dynastie, jejíž součástí jsou též Bourboni, mezi nimi i Ludvík XVI.

RINGMASTER: PRINCIPÁL:
In the spring of ninety-two Na jaře devadesátého druhého
The Austrians and the Prussians too Rakušané a Prušáci
Crossed the line Překročili hranice
The war had come Válka začala
The people went to see the King Lidé se přišli podívat na krále
Reluctantly he let them in A on je váhavě vpustil dovnitř
RINGMASTER & CHORUS: PRINCIPÁL A SBOR:
And over tea they said that A u čaje mu řekli
He must choose one hat Že si musí vybrat jednu z pokrývek hlavy
RINGMASTER: PRINCIPÁL:
A crown in Koblenz with his friends Korunu, s přáteli v Koblenci
Or if he chose to make amends Nebo, chce-li zjednat nápravu
He might adopt Může zvolit
CHORUS: SBOR:
He might adopt Může zvolit
RINGMASTER & CHORUS: PRINCIPÁL A SBOR:
Their scarlet bonnet Jejich rudý čepec
RINGMASTER: PRINCIPÁL:
Surprise, surprise, when left to choose Překvapení – když měl si vybrat
Too late he chose „The Bonnet Rouge“ příliš pozdě zvolil rudý čepec!
MARIE MARIANNE: MARIE MARIANNE:
Adieu Louis for you it’s over Adieu Ludvíku, je s tebou konec
Too many carpenters and bookkeepers and gardeners Příliš mnoho zahradníků, tesařů a účetních
Gave their ordinary lives to be free Dalo své obyčejné životy za svobodu
On the battlefields of the Tuileries Na bojišti u Tuileries
REVOLUTIONARY PRIEST: REVOLUCIONÁŘSKÝ KNĚZ:
To be King is a sacred trust Úloha krále je posvátná
But you betrayed us Ale ty jsi nás zradil
Poor King Louis Chudáku králi Ludvíku
We must take your life Musíme tě usmrtit
Clean the slate, start anew A začít znovu s čistým štítem
Poor Louis, it’s over for you Chudáku Ludvíku, je s tebou konec
TROUBLEMAKER: POTÍŽISTA:
The time for grief is not yet here Ještě není čas na zármutek
It’s to build a world without tears Umíráček zazvoní jen proto
That we toll the funeral bell Abychom stvořili svět bez slz
And shed our precious blood Prolévali jsme krev
Poor Louis and your precious blood as well Teď prolijeme i tu Ludvíkovu
CHILDREN’S CHORUS: SBOR DĚTÍ:
Poor King Louis, you’ll soon be dead Chudáku králi Ludvíku, brzy budeš mrtvý
Poor King Louis, far from your bed Chudáku Ludvíku, daleko od své postele
TROUBLEMAKER: POTÍŽISTA:
Far from your bed Daleko od postele
CHILDREN’S CHORUS: SBOR DĚTÍ:
Life must always end to start anew Něco musí skončit, aby jiné začalo
REVOLUTIONARY PRIEST: REVOLUCIONÁŘSKÝ KNĚZ:
Poor King Louis Chudáku Ludvíku
It’s over for you! Je s tebou konec!
QUEEN: KRÁLOVNA:
It’s always the terror you can rely on Na teror se můžeš vždycky spolehnout
To eat its way into your heart Prožere se do srdce jako rez
Like rust and there to spy on A tam slídí po krvi
The blood, the blade, the speeches made Po ostří a vznešených řečech
That mingle in your very entrails Které se mísí ve tvých vnitřnostech
RINGMASTER:
In the spring of ninety-two
The Austrians and the Prussians too
Crossed the line
The war had come
The people went to see the King
Reluctantly he let them in
RINGMASTER & CHORUS:
And over tea they said that
He must choose one hat
RINGMASTER:
A crown in Koblenz with his friends
Or if he chose to make amends
He might adopt
CHORUS:
He might adopt
RINGMASTER & CHORUS:
Their scarlet bonnet
RINGMASTER:
Surprise, surprise, when left to choose
Too late he chose „The Bonnet Rouge“
MARIE MARIANNE:
Adieu Louis for you it’s over
Too many carpenters and bookkeepers and gardeners
Gave their ordinary lives to be free
On the battlefields of the Tuileries
REVOLUTIONARY PRIEST:
To be King is a sacred trust
But you betrayed us
Poor King Louis
We must take your life
Clean the slate, start anew
Poor Louis, it’s over for you
TROUBLEMAKER:
The time for grief is not yet here
It’s to build a world without tears
That we toll the funeral bell
And shed our precious blood
Poor Louis and your precious blood as well
CHILDREN’S CHORUS:
Poor King Louis, you’ll soon be dead
Poor King Louis, far from your bed
TROUBLEMAKER:
Far from your bed
CHILDREN’S CHORUS:
Life must always end to start anew
REVOLUTIONARY PRIEST:
Poor King Louis
It’s over for you!
QUEEN:
It’s always the terror you can rely on
To eat its way into your heart
Like rust and there to spy on
The blood, the blade, the speeches made
That mingle in your very entrails
PRINCIPÁL:
Na jaře devadesátého druhého
Rakušané a Prušáci
Překročili hranice
Válka začala
Lidé se přišli podívat na krále
A on je váhavě vpustil dovnitř
PRINCIPÁL A SBOR:
A u čaje mu řekli
Že si musí vybrat jednu z pokrývek hlavy
PRINCIPÁL:
Korunu, s přáteli v Koblenci
Nebo, chce-li zjednat nápravu
Může zvolit
SBOR:
Může zvolit
PRINCIPÁL A SBOR:
Jejich rudý čepec
PRINCIPÁL:
Překvapení – když měl si vybrat
příliš pozdě zvolil rudý čepec!
MARIE MARIANNE:
Adieu Ludvíku, je s tebou konec
Příliš mnoho zahradníků, tesařů a účetních
Dalo své obyčejné životy za svobodu
Na bojišti u Tuileries
REVOLUCIONÁŘSKÝ KNĚZ:
Úloha krále je posvátná
Ale ty jsi nás zradil
Chudáku králi Ludvíku
Musíme tě usmrtit
A začít znovu s čistým štítem
Chudáku Ludvíku, je s tebou konec
POTÍŽISTA:
Ještě není čas na zármutek
Umíráček zazvoní jen proto
Abychom stvořili svět bez slz
Prolévali jsme krev
Teď prolijeme i tu Ludvíkovu
SBOR DĚTÍ:
Chudáku králi Ludvíku, brzy budeš mrtvý
Chudáku Ludvíku, daleko od své postele
POTÍŽISTA:
Daleko od postele
SBOR DĚTÍ:
Něco musí skončit, aby jiné začalo
REVOLUCIONÁŘSKÝ KNĚZ:
Chudáku Ludvíku
Je s tebou konec!
KRÁLOVNA:
Na teror se můžeš vždycky spolehnout
Prožere se do srdce jako rez
A tam slídí po krvi
Po ostří a vznešených řečech
Které se mísí ve tvých vnitřnostech

Jednání třetí – Obraz třetí: Poprava Ludvíka Kapeta

V lednu roku 1793 byl Ludvík XVI. odsouzen a popraven gilotinou před zraky davu na náměstí Revoluce, dnes Place de la Concorde v Paříži.

RINGMASTER: PRINCIPÁL:
The widow now bereft, abhorred Vdova, zděšená a osamocená
Counts numbered fays the summer long Celé léto počítá dny
In Temple Prison with her spawn Ve vězení v Temple s dítětem
On pretext of ‚unnatural acts‘ Prý za „jednání proti přírodě“
With jests and jibes and guile and facts S vtípky, posměšky, záludnostmi a fakty
The ‚sans culottes‘ prune the tree Prořezávají venkovští vzbouřenci strom
Now a sister to the dispossessed Nyní sestra nemajetného
The halt, like maimed and all the rest Jako chromí, zmrzačení a všichni ostatní
Like a leaf on a pitiless sea Jako list na hladině moře, jež nelituje
Shorn of family and rank Zbavena rodiny a postavení
Humbled in the dank air Ponížena v zatuchlém vzduchu
She mingles with the dancers macabre Tančí tanec smrti
And the ghostly dancers twirl A tanečníci jako duchové
In that dread minuet Tančí děsivý menuet
And beggar the illusions of that little Austrian Girl A smějí se iluzím té rakouské holky
QUEEN: KRÁLOVNA:
Adieu my good and tender sister Adieu má milá dobrá sestro
I am condemned to die Jsem odsouzena zemřít
My only regret is to abandon my children Lituji jen toho, že opouštím děti
My children, my God, how it tears me to leave them Své děti, Bože, jak hrozné je opustit je!
My love for them was always first and last Má láska k nim pro mě vždy znamenala nejvíc
My God, I miss my children so Bože můj, jak moc mi chybí
REVOLUTIONARY PRIEST: REVOLUCIONÁŘSKÝ KNĚZ:
Madame Antoine, if we could only turn back the clock Madame Antoine, kéž bychom mohli přetočit hodiny
To that garden in Vienna A ocitnout se zase v zahradě ve Vídni
MARIE THERESE & FEMALE CHORUS: MARIE TEREZIE A SBOR ŽEN:
Madame Antoine, Madame Antoine, Madame Antoine, Madame Antoine,
Mother is calling, darkness is falling Matka tě volá, tma už padá
QUEEN: KRÁLOVNA:
Monsieur, I know thee not Monsieur, neznám vás
REVOLUTIONARY PRIEST: REVOLUCIONÁŘSKÝ KNĚZ:
The oak tree without and the peach tree within Dub navenek a broskev uvnitř
Your mother was calling Matka vás volala
The darkness was falling A tma už padala
QUEEN: KRÁLOVNA:
My little c___ robin pray kneel here beside me Má červenko, poklekni zde vedle mě, pomodlíme se
The dance is about to begin Tanec má začít
REVOLUTIONARY PRIEST: REVOLUCIONÁŘSKÝ KNĚZ:
Courage Madame, in this great rebirth Odvahu madame, v tomto velkém znovuzrození
Like wind-fallen fruit we return to the earth Jako ovoce spadlé ze stromu se vracíme do země
QUEEN: KRÁLOVNA:
I saw but a priest Viděla jsem kněze
REVOLUTIONARY PRIEST: REVOLUCIONÁŘSKÝ KNĚZ:
I am but a man Jsem jen člověk
Madame, please take my hand Madame, prosím, vemte mě za ruku
QUEEN: KRÁLOVNA:
Monsieur, please take my hand Monsieur, prosím, chyťte mě za ruku
RINGMASTER:
The widow now bereft, abhorred
Counts numbered fays the summer long
In Temple Prison with her spawn
On pretext of ‚unnatural acts‘
With jests and jibes and guile and facts
The ‚sans culottes‘ prune the tree
Now a sister to the dispossessed
The halt, like maimed and all the rest
Like a leaf on a pitiless sea
Shorn of family and rank
Humbled in the dank air
She mingles with the dancers macabre
And the ghostly dancers twirl
In that dread minuet
And beggar the illusions of that little Austrian Girl
QUEEN:
Adieu my good and tender sister
I am condemned to die
My only regret is to abandon my children
My children, my God, how it tears me to leave them
My love for them was always first and last
My God, I miss my children so
REVOLUTIONARY PRIEST:
Madame Antoine, if we could only turn back the clock
To that garden in Vienna
MARIE THERESE & FEMALE CHORUS:
Madame Antoine, Madame Antoine,
Mother is calling, darkness is falling
QUEEN:
Monsieur, I know thee not
REVOLUTIONARY PRIEST:
The oak tree without and the peach tree within
Your mother was calling
The darkness was falling
QUEEN:
My little c___ robin pray kneel here beside me
The dance is about to begin
REVOLUTIONARY PRIEST:
Courage Madame, in this great rebirth
Like wind-fallen fruit we return to the earth
QUEEN:
I saw but a priest
REVOLUTIONARY PRIEST:
I am but a man
Madame, please take my hand
QUEEN:
Monsieur, please take my hand
PRINCIPÁL:
Vdova, zděšená a osamocená
Celé léto počítá dny
Ve vězení v Temple s dítětem
Prý za „jednání proti přírodě“
S vtípky, posměšky, záludnostmi a fakty
Prořezávají venkovští vzbouřenci strom
Nyní sestra nemajetného
Jako chromí, zmrzačení a všichni ostatní
Jako list na hladině moře, jež nelituje
Zbavena rodiny a postavení
Ponížena v zatuchlém vzduchu
Tančí tanec smrti
A tanečníci jako duchové
Tančí děsivý menuet
A smějí se iluzím té rakouské holky
KRÁLOVNA:
Adieu má milá dobrá sestro
Jsem odsouzena zemřít
Lituji jen toho, že opouštím děti
Své děti, Bože, jak hrozné je opustit je!
Má láska k nim pro mě vždy znamenala nejvíc
Bože můj, jak moc mi chybí
REVOLUCIONÁŘSKÝ KNĚZ:
Madame Antoine, kéž bychom mohli přetočit hodiny
A ocitnout se zase v zahradě ve Vídni
MARIE TEREZIE A SBOR ŽEN:
Madame Antoine, Madame Antoine,
Matka tě volá, tma už padá
KRÁLOVNA:
Monsieur, neznám vás
REVOLUCIONÁŘSKÝ KNĚZ:
Dub navenek a broskev uvnitř
Matka vás volala
A tma už padala
KRÁLOVNA:
Má červenko, poklekni zde vedle mě, pomodlíme se
Tanec má začít
REVOLUCIONÁŘSKÝ KNĚZ:
Odvahu madame, v tomto velkém znovuzrození
Jako ovoce spadlé ze stromu se vracíme do země
KRÁLOVNA:
Viděla jsem kněze
REVOLUCIONÁŘSKÝ KNĚZ:
Jsem jen člověk
Madame, prosím, vemte mě za ruku
KRÁLOVNA:
Monsieur, prosím, chyťte mě za ruku

Jednání třetí – Obraz čtvrtý: Marie Antoinetta – poslední noc na Zemi

Marie Antoinetta byla v říjnu roku 1793 souzena za mnohé údajné, domnělé, někdy smyšlené zločiny. Revoluční tribunál ji mimo jiné obvinil z pořádání orgií ve Versailles a incestu s vlastním synem, v čemž se zračila nenávist revoluční Francie k ní. V cele napsala dopis své švagrové Madame Élisabeth, který nedošel. Stejně jako král byla popravena gilotinou.

TROUBLEMAKER: POTÍŽISTA:
We want to get rid of the Guillotine Chceme se zbavit gilotiny
And abolish pain somehow Zakázat, zrušit bolest
But to make a world free of tears Ale abychom vybudovali svět bez slz
We build these scaffolds now Stavíme teď tyhle šibenice
OFFICER: DŮSTOJNÍK:
Come dry your tears and pray explain Přijďte osušit své sly a modlit se za prozření
How can we abolish pain? Jak můžeme odstranit bolest?
If we don’t build these scaffolds now Když teď ty šibenice nepostavíme
These instruments of injustice Ty nástroje bezpráví
These tools of execution Popravčí nástroje
REVOLUTIONARY PRIEST: REVOLUCIONÁŘSKÝ KNĚZ:
We’ve given to the Guillotine Dali jsme gilotině
More blood than you have ever seen Víc krve než kdy kdo viděl
What end could justify these means? Jaký účel může takové prostředky ospravedlnit?
OFFICER: DŮSTOJNÍK:
We’ve given more of our blood Dali jsme více své krve
MALE CHORUS: MUŽSKÝ SBOR:
We’ve given Dali jsme
REVOLUTIONARY PRIEST: REVOLUCIONÁŘSKÝ KNĚZ:
We’ve given more of our blood Dali jsme více své krve
MALE CHORUS: MUŽSKÝ SBOR:
We’ve given Dali jsme
OFFICER: DŮSTOJNÍK:
We’ve given more of our blood Dali jsme více své krve
MALE CHORUS: MUŽSKÝ SBOR:
More of our blood Více své krve
CHORUS: SBOR:
We’ve given, we’ve given Dali jsme, dali jsme
More blood than we could turn to love Víc krve, než se může proměnit v lásku
REVOLUTIONARY PRIEST & OFFICER: REVOLUCIONÁŘSKÝ KNĚZ A DŮSTOJNÍK:
Than we could ever hope to turn to Víc, než bychom kdy mohli proměnit
REVOLUTIONARY PRIEST: REVOLUCIONÁŘSKÝ KNĚZ:
Love V lásku
REVOLUTIONARY PRIEST & OFFICER: REVOLUCIONÁŘSKÝ KNĚZ A DŮSTOJNÍK:
More blood, than we could Víc krve než bychom kdy mohli
Ever hope could turn to love Proměnit v lásku
CHORUS: SBOR:
We’ve given, we’ve given Dali jsme, dali jsme
More blood, than we could turn to love Víc krve než se dá proměnit v lásku
REVOLUTIONARY PRIEST: REVOLUCIONÁŘSKÝ KNĚZ:
Come angles of mercy Přijďte milostiví andělé
Come doves of peace Přijďte holubice míru
Shine a light on all these warring clubs and cliques Posviťte na ty válčící spolky a strany
OFFICER: DŮSTOJNÍK:
The jackal and hyena who prowl these city streets Ti šakalové a ty hyeny v ulicích
Would turn in their own mother for a little extra meat By prodali vlastní matku za trochu masa navíc
REVOLUTIONARY PRIEST: REVOLUCIONÁŘSKÝ KNĚZ:
From the piles of dead the Republic comes to life Z hromad mrtvých povstala republika
Her mutilated body reeling like a drunken fishwife A ve zmrzačeném těle se cítí jako opilá trhovkyně
Gives birth to the future Rodí budoucnost
OFFICER: DŮSTOJNÍK:
Gives birth on the street Rodí na ulici
REVOLUTIONARY PRIEST, OFFICER & CHORUS: REVOLUCIONÁŘSKÝ KNĚZ, DŮSTOJNÍK A SBOR:
Impure and exultant she gives birth to the dream Nečistá a vítězná, rodí sen
RINGMASTER & MARIE MARIANNE: PRINCIPÁL A MARIE MARIANNE:
When the dream Když je sen
REVOLUTIONARY PRIEST: REVOLUCIONÁŘSKÝ KNĚZ:
When the dream Když je sen
RINGMASTER & MARIE MARIANNE: PRINCIPÁL A MARIE MARIANNE:
Is understood Pochopen
REVOLUTIONARY PRIEST: REVOLUCIONÁŘSKÝ KNĚZ:
Is understood Pochopen
RINGMASTER, REVOLUTIONARY PRIEST & MARIE MARIANNE: PRINCIPÁL, REVOLUCIONÁŘSKÝ KNĚZ A MARIE MARIANNE:
That no man should live in chains Nikdo by neměl žít v okovech
That the great and the small are equal after all Malí a velcí jsou si přeci rovni
RINGMASTER: PRINCIPÁL:
And in the bushes where they survive A v křovích, kde přežívají
The winder hail and the slaughter Ta jatka
The birds were attacked by the dogs and the rats Napadli ptáky psi a krysy
Hiding round every corner Co se schovávají za každým rohem
REVOLUTIONARY PRIEST: REVOLUCIONÁŘSKÝ KNĚZ:
When you’re a rat caught in a trap with not even cheese you get mean Když jsi krysa chycená v pasti kde není ani ten sýr, staneš se zlým
CHILDREN’S CHORUS: SBOR DĚTÍ:
But we are not rats Ale my nejsme krysy
OFFICER: DŮSTOJNÍK:
When you’re a rabid dog you need to spread your disease Když jsi prašivý pes, chceš svou nemoc šířit
CHILDREN’S CHORUS: SBOR DĚTÍ:
But we are not dogs Ale my nejsme psi
REVOLUTIONARY PRIEST & OFFICER: REVOLUCIONÁŘSKÝ KNĚZ A DŮSTOJNÍK:
When you’re a man and they say you should be an angel Když jsi člověk, a říkají, že bys měl být andělem
CHILDREN’S CHORUS: SBOR DĚTÍ:
We’re not even human Vždyť nejsme ani opravdovými lidmi
REVOLUTIONARY PRIEST: REVOLUCIONÁŘSKÝ KNĚZ:
When you’re less than nothing Když jsi míň než nic
OFFICER & MALE CHORUS: DŮSTOJNÍK A MUŽSKÝ SBOR:
Less than nothing Míň než nic
REVOLUTIONARY PRIEST, OFFICER & CHILDREN’S CHORUS: REVOLUCIONÁŘSKÝ KNĚZ, DŮSTOJNÍK A SBOR DĚTÍ:
Less than nothing as sure as the sparrows sing Míň než nic, jako že vrabec zpívá
MARIE MARIANNE: MARIE MARIANNE:
If wishes give us power to make it all come right Kdyby nám přání dávala moc všechno napravit
If we could walk through mirrors Kdybychom uměli projít zrcadly
IF we could touch the light Dotknout se světla
We’d shrug off our illusions and what was left would be Setřásli bychom iluze a zůstaly by
Te strength and bravery Síla a statečnost
To feel what we feel Cítit co cítíme
And be what we’d be… A být, co jsme
REVOLUTIONARY PRIEST: REVOLUCIONÁŘSKÝ KNĚZ:
Of all the woman none can hold a light to liberty Ze všech žen nemůže žádná posvítit svobodě na cestu
REVOLUTIONARY PRIEST & CHORUS: REVOLUCIONÁŘSKÝ KNĚZ A SBOR:
With wings to fly and eyes to see S křídly k létání a očima k vidění
TROUBLEMAKER & CHORUS: POTÍŽISTA A SBOR:
She’s the one who loves us To ona nás miluje
The one that we adore To ji zbožňujeme
When you’re laughing with the sun out Když se smějeme v paprscích slunce
Or lying wounded in a dug out Nebo ležíme zranění v zákopu
REVOLUTIONARY PRIEST: REVOLUCIONÁŘSKÝ KNĚZ:
With wings to fly and eyes to see S křídly k létání a očima k vidění
Freedom is her name Její jméno je Svoboda
OFFICER: DŮSTOJNÍK:
She makes a fearsome ally Je mocným spojencem
If you stand up with no shame Postavíš-li se za ni beze strachu
REVOLUTIONARY PRIEST: REVOLUCIONÁŘSKÝ KNĚZ:
But liberty is nothing if you love her on your knees Ale svoboda je ničím, miluješ-li ji na kolenou
OFFICER & MALE CHORUS: DŮSTOJNÍK A MUŽSKÝ SBOR:
And liberty can’t hear you when you’re hanging from an olive tree! Neslyší tě, když visíš na olivovníku!
RINGMASTER: PRINCIPÁL:
If we don’t founder in pursuit luxury Když se nebudeme honit za luxusem
In forgetfulness of others needs A zapomínat na ostatní potřeby
And in the depths of our own believes A v hloubi duše
MARIE MARIANNE: MARIE MARIANNE:
If we don’t hide in that solitary dream Když se nebudeme schovávat v tom jediném snu
Safe in our shells Ve svých ulitách
In respect for the powers that be V úctě k mocným
And in fear of our selves A ve strachu ze sebe samých
CHILDREN’S CHORUS: SBOR DĚTÍ:
If wishes could come true Kdyby se přání plnila
If mirrors could be seen through Kdyby šlo vidět skrz zrcadla
No more mystery Už by nebylo tajemství
Only the strength and bravery Jen síla a odvaha
To help one another Pomoci jeden druhému
To see what its like to be… Vidět, jaké to je být…
Happy! Šťastný!
No bird needs to be afraid Ptáci se nemusejí bát
To leave his nest and to parade Opustit hnízdo a předvádět se
Up and down the boulevard all day, Celý den na ulici
All day, all day! Celý den, celý den!
No bird must be greedy Žádný pták nesmí být hamižný
And eat up all the seed A sníst všechno zrní
‚Til every bird has had enough, Dokud nebude mít každý pták dost
Every bird Každý
Be he rich or be he poor Chudý nebo bohatý
Be he great or be he small Veliký nebo malý
Every bird, every bird, every bird, every bird Každý pták, každý pták, každý pták
Will go to the ball Půjde na bál
RINGMASTER: PRINCIPÁL:
If this life’s a journey we take Je-li život cesta, kterou jdem
REVOLUTIONARY PRIEST: REVOLUCIONÁŘSKÝ KNĚZ:
If the secret the sharing cake Tajemství je v tom se podělit
MARIE MARIANNE: MARIE MARIANNE:
Holds the key, holds the key to joy To je klíč, to je klíč k radosti
RINGMASTER: PRINCIPÁL:
And unlocks these doors inside A otevírá dveře v nás
REVOLUTIONARY PRIEST: REVOLUCIONÁŘSKÝ KNĚZ:
Where Republic must surely hide Kde se jistě skrývá republika
MARIE MARIANNE: MARIE MARIANNE:
If wishes really could come true Kdyby se přání mohla splnit
RINGMASTER: PRINCIPÁL:
If we see through the illusions Když prohlédneme iluze
REVOLUTIONARY PRIEST & CHORUS: REVOLUCIONÁŘSKÝ KNĚZ A SBOR:
And abide by the constitution A budeme se řídit ústavou
MARIE MARIANNE: MARIE MARIANNE:
There’ll be human rights for everyone Budou mít všichni lidská práva
CHORUS: SBOR:
Unique and universal Jedinečná a univerzální
COMPANY: ROTA:
For everyone Pro všechny
Under the sun! Pod sluncem!
RINGMASTER, REVOLUTIONARY PRIEST, MARIE MARIANNE, TROUBLEMAKER & OFFICER: PRINCIPÁL, REVOLUCIONÁŘSKÝ KNĚZ, MARIE MARIANNE, POTÍŽISTA A DŮSTOJNÍK:
If we are not lost in these towers of ivory Pokud nejsme ztraceni ve věžích ze slonoviny
In respect for the strong V úctě k silným
And in fear of our need to belong A strachu z potřeby někam patřit
The promise of Republic lies within Slib republiky leží uvnitř nás
Ça Ira Ça Ira
COMPANY: ROTA:
Ça Ira! Ça Ira!
CURTAIN OPONA
THE END KONEC
TROUBLEMAKER:
We want to get rid of the Guillotine
And abolish pain somehow
But to make a world free of tears
We build these scaffolds now
OFFICER:
Come dry your tears and pray explain
How can we abolish pain?
If we don’t build these scaffolds now
These instruments of injustice
These tools of execution
REVOLUTIONARY PRIEST:
We’ve given to the Guillotine
More blood than you have ever seen
What end could justify these means?
OFFICER:
We’ve given more of our blood
MALE CHORUS:
We’ve given
REVOLUTIONARY PRIEST:
We’ve given more of our blood
MALE CHORUS:
We’ve given
OFFICER:
We’ve given more of our blood
MALE CHORUS:
More of our blood
CHORUS:
We’ve given, we’ve given
More blood than we could turn to love
REVOLUTIONARY PRIEST & OFFICER:
Than we could ever hope to turn to
REVOLUTIONARY PRIEST:
Love
REVOLUTIONARY PRIEST & OFFICER:
More blood, than we could
Ever hope could turn to love
CHORUS:
We’ve given, we’ve given
More blood, than we could turn to love
REVOLUTIONARY PRIEST:
Come angles of mercy
Come doves of peace
Shine a light on all these warring clubs and cliques
OFFICER:
The jackal and hyena who prowl these city streets
Would turn in their own mother for a little extra meat
REVOLUTIONARY PRIEST:
From the piles of dead the Republic comes to life
Her mutilated body reeling like a drunken fishwife
Gives birth to the future
OFFICER:
Gives birth on the street
REVOLUTIONARY PRIEST, OFFICER & CHORUS:
Impure and exultant she gives birth to the dream
RINGMASTER & MARIE MARIANNE:
When the dream
REVOLUTIONARY PRIEST:
When the dream
RINGMASTER & MARIE MARIANNE:
Is understood
REVOLUTIONARY PRIEST:
Is understood
RINGMASTER, REVOLUTIONARY PRIEST & MARIE MARIANNE:
That no man should live in chains
That the great and the small are equal after all
RINGMASTER:
And in the bushes where they survive
The winder hail and the slaughter
The birds were attacked by the dogs and the rats
Hiding round every corner
REVOLUTIONARY PRIEST:
When you’re a rat caught in a trap with not even cheese you get mean
CHILDREN’S CHORUS:
But we are not rats
OFFICER:
When you’re a rabid dog you need to spread your disease
CHILDREN’S CHORUS:
But we are not dogs
REVOLUTIONARY PRIEST & OFFICER:
When you’re a man and they say you should be an angel
CHILDREN’S CHORUS:
We’re not even human
REVOLUTIONARY PRIEST:
When you’re less than nothing
OFFICER & MALE CHORUS:
Less than nothing
REVOLUTIONARY PRIEST, OFFICER & CHILDREN’S CHORUS:
Less than nothing as sure as the sparrows sing
MARIE MARIANNE:
If wishes give us power to make it all come right
If we could walk through mirrors
IF we could touch the light
We’d shrug off our illusions and what was left would be
Te strength and bravery
To feel what we feel
And be what we’d be…
REVOLUTIONARY PRIEST:
Of all the woman none can hold a light to liberty
REVOLUTIONARY PRIEST & CHORUS:
With wings to fly and eyes to see
TROUBLEMAKER & CHORUS:
She’s the one who loves us
The one that we adore
When you’re laughing with the sun out
Or lying wounded in a dug out
REVOLUTIONARY PRIEST:
With wings to fly and eyes to see
Freedom is her name
OFFICER:
She makes a fearsome ally
If you stand up with no shame
REVOLUTIONARY PRIEST:
But liberty is nothing if you love her on your knees
OFFICER & MALE CHORUS:
And liberty can’t hear you when you’re hanging from an olive tree!
RINGMASTER:
If we don’t founder in pursuit luxury
In forgetfulness of others needs
And in the depths of our own believes
MARIE MARIANNE:
If we don’t hide in that solitary dream
Safe in our shells
In respect for the powers that be
And in fear of our selves
CHILDREN’S CHORUS:
If wishes could come true
If mirrors could be seen through
No more mystery
Only the strength and bravery
To help one another
To see what its like to be…
Happy!
No bird needs to be afraid
To leave his nest and to parade
Up and down the boulevard all day,
All day, all day!
No bird must be greedy
And eat up all the seed
‚Til every bird has had enough,
Every bird
Be he rich or be he poor
Be he great or be he small
Every bird, every bird, every bird, every bird
Will go to the ball
RINGMASTER:
If this life’s a journey we take
REVOLUTIONARY PRIEST:
If the secret the sharing cake
MARIE MARIANNE:
Holds the key, holds the key to joy
RINGMASTER:
And unlocks these doors inside
REVOLUTIONARY PRIEST:
Where Republic must surely hide
MARIE MARIANNE:
If wishes really could come true
RINGMASTER:
If we see through the illusions
REVOLUTIONARY PRIEST & CHORUS:
And abide by the constitution
MARIE MARIANNE:
There’ll be human rights for everyone
CHORUS:
Unique and universal
COMPANY:
For everyone
Under the sun!
RINGMASTER, REVOLUTIONARY PRIEST, MARIE MARIANNE, TROUBLEMAKER & OFFICER:
If we are not lost in these towers of ivory
In respect for the strong
And in fear of our need to belong
The promise of Republic lies within
Ça Ira
COMPANY:
Ça Ira!
CURTAIN
THE END
POTÍŽISTA:
Chceme se zbavit gilotiny
Zakázat, zrušit bolest
Ale abychom vybudovali svět bez slz
Stavíme teď tyhle šibenice
DŮSTOJNÍK:
Přijďte osušit své sly a modlit se za prozření
Jak můžeme odstranit bolest?
Když teď ty šibenice nepostavíme
Ty nástroje bezpráví
Popravčí nástroje
REVOLUCIONÁŘSKÝ KNĚZ:
Dali jsme gilotině
Víc krve než kdy kdo viděl
Jaký účel může takové prostředky ospravedlnit?
DŮSTOJNÍK:
Dali jsme více své krve
MUŽSKÝ SBOR:
Dali jsme
REVOLUCIONÁŘSKÝ KNĚZ:
Dali jsme více své krve
MUŽSKÝ SBOR:
Dali jsme
DŮSTOJNÍK:
Dali jsme více své krve
MUŽSKÝ SBOR:
Více své krve
SBOR:
Dali jsme, dali jsme
Víc krve, než se může proměnit v lásku
REVOLUCIONÁŘSKÝ KNĚZ A DŮSTOJNÍK:
Víc, než bychom kdy mohli proměnit
REVOLUCIONÁŘSKÝ KNĚZ:
V lásku
REVOLUCIONÁŘSKÝ KNĚZ A DŮSTOJNÍK:
Víc krve než bychom kdy mohli
Proměnit v lásku
SBOR:
Dali jsme, dali jsme
Víc krve než se dá proměnit v lásku
REVOLUCIONÁŘSKÝ KNĚZ:
Přijďte milostiví andělé
Přijďte holubice míru
Posviťte na ty válčící spolky a strany
DŮSTOJNÍK:
Ti šakalové a ty hyeny v ulicích
By prodali vlastní matku za trochu masa navíc
REVOLUCIONÁŘSKÝ KNĚZ:
Z hromad mrtvých povstala republika
A ve zmrzačeném těle se cítí jako opilá trhovkyně
Rodí budoucnost
DŮSTOJNÍK:
Rodí na ulici
REVOLUCIONÁŘSKÝ KNĚZ, DŮSTOJNÍK A SBOR:
Nečistá a vítězná, rodí sen
PRINCIPÁL A MARIE MARIANNE:
Když je sen
REVOLUCIONÁŘSKÝ KNĚZ:
Když je sen
PRINCIPÁL A MARIE MARIANNE:
Pochopen
REVOLUCIONÁŘSKÝ KNĚZ:
Pochopen
PRINCIPÁL, REVOLUCIONÁŘSKÝ KNĚZ A MARIE MARIANNE:
Nikdo by neměl žít v okovech
Malí a velcí jsou si přeci rovni
PRINCIPÁL:
A v křovích, kde přežívají
Ta jatka
Napadli ptáky psi a krysy
Co se schovávají za každým rohem
REVOLUCIONÁŘSKÝ KNĚZ:
Když jsi krysa chycená v pasti kde není ani ten sýr, staneš se zlým
SBOR DĚTÍ:
Ale my nejsme krysy
DŮSTOJNÍK:
Když jsi prašivý pes, chceš svou nemoc šířit
SBOR DĚTÍ:
Ale my nejsme psi
REVOLUCIONÁŘSKÝ KNĚZ A DŮSTOJNÍK:
Když jsi člověk, a říkají, že bys měl být andělem
SBOR DĚTÍ:
Vždyť nejsme ani opravdovými lidmi
REVOLUCIONÁŘSKÝ KNĚZ:
Když jsi míň než nic
DŮSTOJNÍK A MUŽSKÝ SBOR:
Míň než nic
REVOLUCIONÁŘSKÝ KNĚZ, DŮSTOJNÍK A SBOR DĚTÍ:
Míň než nic, jako že vrabec zpívá
MARIE MARIANNE:
Kdyby nám přání dávala moc všechno napravit
Kdybychom uměli projít zrcadly
Dotknout se světla
Setřásli bychom iluze a zůstaly by
Síla a statečnost
Cítit co cítíme
A být, co jsme
REVOLUCIONÁŘSKÝ KNĚZ:
Ze všech žen nemůže žádná posvítit svobodě na cestu
REVOLUCIONÁŘSKÝ KNĚZ A SBOR:
S křídly k létání a očima k vidění
POTÍŽISTA A SBOR:
To ona nás miluje
To ji zbožňujeme
Když se smějeme v paprscích slunce
Nebo ležíme zranění v zákopu
REVOLUCIONÁŘSKÝ KNĚZ:
S křídly k létání a očima k vidění
Její jméno je Svoboda
DŮSTOJNÍK:
Je mocným spojencem
Postavíš-li se za ni beze strachu
REVOLUCIONÁŘSKÝ KNĚZ:
Ale svoboda je ničím, miluješ-li ji na kolenou
DŮSTOJNÍK A MUŽSKÝ SBOR:
Neslyší tě, když visíš na olivovníku!
PRINCIPÁL:
Když se nebudeme honit za luxusem
A zapomínat na ostatní potřeby
A v hloubi duše
MARIE MARIANNE:
Když se nebudeme schovávat v tom jediném snu
Ve svých ulitách
V úctě k mocným
A ve strachu ze sebe samých
SBOR DĚTÍ:
Kdyby se přání plnila
Kdyby šlo vidět skrz zrcadla
Už by nebylo tajemství
Jen síla a odvaha
Pomoci jeden druhému
Vidět, jaké to je být…
Šťastný!
Ptáci se nemusejí bát
Opustit hnízdo a předvádět se
Celý den na ulici
Celý den, celý den!
Žádný pták nesmí být hamižný
A sníst všechno zrní
Dokud nebude mít každý pták dost
Každý
Chudý nebo bohatý
Veliký nebo malý
Každý pták, každý pták, každý pták
Půjde na bál
PRINCIPÁL:
Je-li život cesta, kterou jdem
REVOLUCIONÁŘSKÝ KNĚZ:
Tajemství je v tom se podělit
MARIE MARIANNE:
To je klíč, to je klíč k radosti
PRINCIPÁL:
A otevírá dveře v nás
REVOLUCIONÁŘSKÝ KNĚZ:
Kde se jistě skrývá republika
MARIE MARIANNE:
Kdyby se přání mohla splnit
PRINCIPÁL:
Když prohlédneme iluze
REVOLUCIONÁŘSKÝ KNĚZ A SBOR:
A budeme se řídit ústavou
MARIE MARIANNE:
Budou mít všichni lidská práva
SBOR:
Jedinečná a univerzální
ROTA:
Pro všechny
Pod sluncem!
PRINCIPÁL, REVOLUCIONÁŘSKÝ KNĚZ, MARIE MARIANNE, POTÍŽISTA A DŮSTOJNÍK:
Pokud nejsme ztraceni ve věžích ze slonoviny
V úctě k silným
A strachu z potřeby někam patřit
Slib republiky leží uvnitř nás
Ça Ira
ROTA:
Ça Ira!
OPONA
KONEC

Jednání třetí – Obraz pátý: Svoboda