(Waters)
[Background vioce – Left Channel, Repeating] [Hlas na pozadí – levý kanál, opakování]
Trunks, dripping slowly into the gutter and the floor. Canopy’s stretched black… Slota, pomalu stéká do okapu a na podlahu. Nebesa ztemněla…
[Background voice – Right Channel, Repeating] [Hlas na pozadí – pravý kanál, opakování]
You could- I could- it’s invisible… Mohl bys- mohl bych- je to neviditelné…
[Foreground voice] [Hlas v popředí]
When we were young, we could piss off the boys‘ bog wall Když jsme byli mladí, mohli jsme čurat z klukovské podělané zdi
A black expanse of pitch, or tar, or whatever it was Na černou plochu škváry nebo dehtu, či co to vlastně bylo
It doesn’’t matter much anymore Na tom už ale nezáleží
And tussles with the girls before the advent of pubescent A ty souboje s děvčaty před příchodem dospívání
Awe and confusion Úžasnými a zmatenými
Knickers thick, pasty in the roar of adolescence’’s dawn V obřích kalhotkách, roztřesenými řevem dospívání
How innocent and cruel Tak nevinná i krutá
Ran the gauntlet of first stirrings Hodila rukavici prvního pokušení
In the changing rooms of May V té májové převlékárně
Where are you now? Kam ses poděla?
Don’’t answer that Nic neříkej
I’’m still ugly, you’’re still fat Jsem stále ošklivý, ty pořád tlustá
I’’ve still got spots, I’’m still afraid Jsem stále poskvrněn, pořád mám strach
Our parents made us what we are Byli to naši rodiče, kdo nás formoval
Or was it God? Nebo to byl Bůh?
Who gives a fuck, it’’s never really over! Kdo se o to do hajzlu stará, nikdy to neskončilo!
[Background vioce – Left Channel, Repeating]
Trunks, dripping slowly into the gutter and the floor. Canopy’s stretched black…
[Background voice – Right Channel, Repeating]
You could- I could- it’s invisible…
[Foreground voice]
When we were young, we could piss off the boys‘ bog wall
A black expanse of pitch, or tar, or whatever it was
It doesn’’t matter much anymore
And tussles with the girls before the advent of pubescent
Awe and confusion
Knickers thick, pasty in the roar of adolescence’’s dawn
How innocent and cruel
Ran the gauntlet of first stirrings
In the changing rooms of May
Where are you now?
Don’’t answer that
I’’m still ugly, you’’re still fat
I’’ve still got spots, I’’m still afraid
Our parents made us what we are
Or was it God?
Who gives a fuck, it’’s never really over!
[Hlas na pozadí – levý kanál, opakování]
Slota, pomalu stéká do okapu a na podlahu. Nebesa ztemněla…
[Hlas na pozadí – pravý kanál, opakování]
Mohl bys- mohl bych- je to neviditelné…
[Hlas v popředí]
Když jsme byli mladí, mohli jsme čurat z klukovské podělané zdi
Na černou plochu škváry nebo dehtu, či co to vlastně bylo
Na tom už ale nezáleží
A ty souboje s děvčaty před příchodem dospívání
Úžasnými a zmatenými
V obřích kalhotkách, roztřesenými řevem dospívání
Tak nevinná i krutá
Hodila rukavici prvního pokušení
V té májové převlékárně
Kam ses poděla?
Nic neříkej
Jsem stále ošklivý, ty pořád tlustá
Jsem stále poskvrněn, pořád mám strach
Byli to naši rodiče, kdo nás formoval
Nebo to byl Bůh?
Kdo se o to do hajzlu stará, nikdy to neskončilo!

„Když jsme byli mladí“ K této skladbě zatím nebyl přidán žádný komentář.

(Waters)
If I had been god Kdybych byl bohem
I would have rearranged the veins in the face Změnil bych žilky ve tváři,
To make them more resistant to alcohol Aby byly odolnější vůči chlastu
And less prone to aging A míň náchylné ke stárnutí
If I had been god Kdybych byl bohem
I would’ve sired many sons Zplodil bych spoustu synů
And I would not have suffered A nestrpěl bych
The Romans to kill even one of them Římanům zabýt byť jen jediného
If I had been God Kdybych byl bohem
With my staff and my rod Se svou družinou a holí
If I had been given the nod Kdybych jen pokynul
I believe I could have Věřím, že bych mohl
Done a better job Vykonat lepší dílo
And if I were a drone Kdybych byl dronem
Patrolling foreign skies Hlídkující z cizí oblohy
With my electronic eyes Se svýma elektronickýma očima
For guidance Kvůli velení
And the element of surprise A momentu překvapení
I would be afraid Bál bych se
To find someone home Najít někoho doma
Maybe a woman at a stove Třeba ženu u sporáku
Baking bread, making rice Co peče chléb, připravuje rýži
Or just boiling down some bones Nebo jen vaří nějaké kosti
If I were a drone Kdybych byl dronem
The temple’s in ruins Chrám je v troskách
The bankers get fat bankéři tloustnou
The buffalo’s gone buvoli vyhynuli
And the mountain top’s flat vrchol hory byl srovnán
The trout in the streams Všichni pstruzi v bystřinách
Are all hermaphrodite Jsou hermafroditi
You lean to the left Kloníš se k levici
But you vote to the right Ale volíš pravici
And it feels like déjà vu Je to jak déjà vu
The sun goes down and I’m still missing you Slunce zapadá a ty mi pořád scházíš
Counting the cost of love that got lost Počítám cenu ztracené lásky
And under my gulf stream A pod mým soukromým tryskáčem
In circular pools V kruhových bazénech
There’s ninety-nine cents‘ worth Leží za devadesát devět centů
Of drunkards and fools Opilců a bláznů
If I had been god
I would have rearranged the veins in the face
To make them more resistant to alcohol
And less prone to aging
If I had been god
I would’ve sired many sons
And I would not have suffered
The Romans to kill even one of them
If I had been God
With my staff and my rod
If I had been given the nod
I believe I could have
Done a better job
And if I were a drone
Patrolling foreign skies
With my electronic eyes
For guidance
And the element of surprise
I would be afraid
To find someone home
Maybe a woman at a stove
Baking bread, making rice
Or just boiling down some bones
If I were a drone
The temple’s in ruins
The bankers get fat
The buffalo’s gone
And the mountain top’s flat
The trout in the streams
Are all hermaphrodite
You lean to the left
But you vote to the right
And it feels like déjà vu
The sun goes down and I’m still missing you
Counting the cost of love that got lost
And under my gulf stream
In circular pools
There’s ninety-nine cents‘ worth
Of drunkards and fools
Kdybych byl bohem
Změnil bych žilky ve tváři,
Aby byly odolnější vůči chlastu
A míň náchylné ke stárnutí
Kdybych byl bohem
Zplodil bych spoustu synů
A nestrpěl bych
Římanům zabýt byť jen jediného
Kdybych byl bohem
Se svou družinou a holí
Kdybych jen pokynul
Věřím, že bych mohl
Vykonat lepší dílo
Kdybych byl dronem
Hlídkující z cizí oblohy
Se svýma elektronickýma očima
Kvůli velení
A momentu překvapení
Bál bych se
Najít někoho doma
Třeba ženu u sporáku
Co peče chléb, připravuje rýži
Nebo jen vaří nějaké kosti
Kdybych byl dronem
Chrám je v troskách
bankéři tloustnou
buvoli vyhynuli
vrchol hory byl srovnán
Všichni pstruzi v bystřinách
Jsou hermafroditi
Kloníš se k levici
Ale volíš pravici
Je to jak déjà vu
Slunce zapadá a ty mi pořád scházíš
Počítám cenu ztracené lásky
A pod mým soukromým tryskáčem
V kruhových bazénech
Leží za devadesát devět centů
Opilců a bláznů

„Déjà vu“ K této skladbě zatím nebyl přidán žádný komentář.

(Waters)
[Radio voices] [Hlasy z rádia]
„And it’s also the end of broadcasting for Thursday, the end of broadcasting for 1970“ „A to je také konec čtvrtečního vysílání, konec vysílání pro rok 1970“
„…seven to severe hail, nine, decreasing six in Humber later. Rain then showers, moderate to poor becoming good.“ „…vítr sedm, krupobití, místy až devět, v oblasti Humberu poté klesne k šesti. Déšť, později přeháňky a bude se uklidňovat“
„Southwesterly, six to gale eight. Occasionally, severe gale nine“ „Jihozápadní vítr, šest až vichr osm, místy až vychřice devět.“
„At the third stroke, it will be 11:24 and 50 seconds“ „Při třetím signálu bude 11:24 a 50 sekund“
„At the third stroke, it will be 11:25, precisely“ „Při třetím signálu bude 11:25, přesně“
„This is the British Broadcasting Corporation“ „Tady je BBC“
„At the third stroke it will be 8:57, precisely“ „Při třetím signálu bude 8:57, přesně“
„In north southwesterly, 4 or 5, otherwise variable rainfall, mainly northerly in the southeast“ „Na severu jihozápadní vítr, čtyři nebo pět, jinak proměnlivé srážky, hlavně na severovýchodě“
„A happy new year to you all“ „Šťastný nový rok všem“
„At the third stroke, it will be 11:25, precisely“ „Při třetím signálu bude 11:25, přesně“
„Goodnight, everyone“ „Dobrou noc všem“
Lie with me now Odpočívej se mnou
Under lemon tree skies Pod oblohou z citrónovníků
Show me the shy slow smile Ukaž mi ten plachý, nesmělý úsměv
You keep hidden by warm brown eyes Co zakrýváš svýma hřejivýma hnědýma očima
Catch the sweet hover Chyť to sladké vznášení
Of lips just barely apart Rtů jen trochu vzdálených
And wonder A úžas
At love’s sweet ache Nad sladkou bolestí lásky
And the wild beat of my heart A divoký tlukot mého srdce
Oh, rhapsody Ach, ta rapsodie
Tearing me apart Mě trhá na kusy
And I dreamed I was saying Zdálo se mi, že říkám
Goodbye to my child Sbohem svojí holčičce
She was taking Naposled obrátila
A last look at the sea Svůj pohled k moři
Wading through dreams Brodíme se ve snech
Up to our knees Až po kolena
In warm ocean swells V teplých vlnách oceánu
While bathing belles soft Koupající se krásky, něžné
Beneath hard bitten shells Pod svou tvrdou skořápkou
Punch their iPhones, erasing Buší do svy iPhonů, mažou
The numbers of redundant lovers Čísla nepotřebných milenců
And search the horizon A prohledávají horizont
And you’ll find my child, down by the shore A najdeš mou holčičku, dole u břehu
Digging around, for a chain or a bone Přehrabující řetězy či snad kosti
Searching the sand, for a relic Hledající v písku památku
Washed up by the sea Omytou mořem
The last refugee Poslední uprchlice
[Radio voices]
„And it’s also the end of broadcasting for Thursday, the end of broadcasting for 1970“
„…seven to severe hail, nine, decreasing six in Humber later. Rain then showers, moderate to poor becoming good.“
„Southwesterly, six to gale eight. Occasionally, severe gale nine“
„At the third stroke, it will be 11:24 and 50 seconds“
„At the third stroke, it will be 11:25, precisely“
„This is the British Broadcasting Corporation“
„At the third stroke it will be 8:57, precisely“
„In north southwesterly, 4 or 5, otherwise variable rainfall, mainly northerly in the southeast“
„A happy new year to you all“
„At the third stroke, it will be 11:25, precisely“
„Goodnight, everyone“
Lie with me now
Under lemon tree skies
Show me the shy slow smile
You keep hidden by warm brown eyes
Catch the sweet hover
Of lips just barely apart
And wonder
At love’s sweet ache
And the wild beat of my heart
Oh, rhapsody
Tearing me apart
And I dreamed I was saying
Goodbye to my child
She was taking
A last look at the sea
Wading through dreams
Up to our knees
In warm ocean swells
While bathing belles soft
Beneath hard bitten shells
Punch their iPhones, erasing
The numbers of redundant lovers
And search the horizon
And you’ll find my child, down by the shore
Digging around, for a chain or a bone
Searching the sand, for a relic
Washed up by the sea
The last refugee
[Hlasy z rádia]
„A to je také konec čtvrtečního vysílání, konec vysílání pro rok 1970“
„…vítr sedm, krupobití, místy až devět, v oblasti Humberu poté klesne k šesti. Déšť, později přeháňky a bude se uklidňovat“
„Jihozápadní vítr, šest až vichr osm, místy až vychřice devět.“
„Při třetím signálu bude 11:24 a 50 sekund“
„Při třetím signálu bude 11:25, přesně“
„Tady je BBC“
„Při třetím signálu bude 8:57, přesně“
„Na severu jihozápadní vítr, čtyři nebo pět, jinak proměnlivé srážky, hlavně na severovýchodě“
„Šťastný nový rok všem“
„Při třetím signálu bude 11:25, přesně“
„Dobrou noc všem“
Odpočívej se mnou
Pod oblohou z citrónovníků
Ukaž mi ten plachý, nesmělý úsměv
Co zakrýváš svýma hřejivýma hnědýma očima
Chyť to sladké vznášení
Rtů jen trochu vzdálených
A úžas
Nad sladkou bolestí lásky
A divoký tlukot mého srdce
Ach, ta rapsodie
Mě trhá na kusy
Zdálo se mi, že říkám
Sbohem svojí holčičce
Naposled obrátila
Svůj pohled k moři
Brodíme se ve snech
Až po kolena
V teplých vlnách oceánu
Koupající se krásky, něžné
Pod svou tvrdou skořápkou
Buší do svy iPhonů, mažou
Čísla nepotřebných milenců
A prohledávají horizont
A najdeš mou holčičku, dole u břehu
Přehrabující řetězy či snad kosti
Hledající v písku památku
Omytou mořem
Poslední uprchlice

„Poslední uprchlice“ K této skladbě zatím nebyl přidán žádný komentář.

(Waters)
Picture yourself as you lean on the port rail Představ si, jak se opíráš o zábradlí v přístavu
Tossing away your last cigarette Vyklepávajíc svou poslední cigaretu
Picture your finger, pushing the doorbell Představ si svůj prst na zvonku u dveří
Picture the skull and crossbones on the doormat Představ si lebku a zkřížený hnáty na rohožce
Picture yourself on the streets of Laredo Představ si sám sebe v ulicích Lareda
Picture the casbah, picture Japan Představ si kasbu, představ si Japonsko
Picture your kid with his hand on the trigger Představ si svý dítě s prstem na spoušti
Picture prosthetics in Afghanistan Představ si mrzáky v Afghanistánu
Picture a courthouse, with no fucking laws Představ si soudy bez zkurvenejch zákonů
Picture a cathouse, with no fucking whores Představ si bordel bez zasranejch děvek
Picture a shithouse, with no fucking drains Představ si hajzl bez zkurvenýho odpadu
Picture a leader, with no fucking brains Představ si vůdce, bez zasranýho mozku
Follow me filming myself at the show Následuj mě a natáčej mě na koncertě
On a phone from a seat in the very front row Telefonem z první řady
Follow Miss Universe catching some rays Sleduj Miss Universe jak se opaluje
Wish You Were Here in Guantanamo Bay Přál bych si, abys tu byl, tady v Guantánamu
Picture a seat on a private plane Představ si místo v soukromým letadle
Picture your feet nailed to the floor Představ si svý nohy přibitý k podlaze
Picture a crew who are clearly insane Představ si úplně šílenou posádku
Picture no windows, picture no doors Představ si místo bez okem, představ si místo bez dveří
Glued to a screen in the state of Nevada Přilepený k obrazovce ve státě Nevada
To follow the dream gets harder and harder Následovat sen je pořád těžší a těžší
Picture her wrapping a gift for the wedding Představ si ji, jak balí svatební dar
Picture her boiling the water for tea Představ si ji, jak vaří vodu na čaj
Picture the kids climbing into the backseat Představ si děti, jak blbnou na zadním sedadle
Picture my hand turning the key Představ si mou ruku otáčející klíčkem
Oh, picture that Ach, představ si to
Picture the dog in the pickup ahead Představ si psa v dodávce před sebou
Picture the tree at the side of the road Představ si strom u silnice
Picture my hands growing steadily colder Představ si mé ruce, jak postupně chladnou
Follow me down to a place by the river Následuj mě dolů, na místo u řeky
Sold for my kidneys and sold for my liver Prodáno za moje ledviny, prodáno za moje játra
Why so weedy, so fucking needy? Proč tak neduživý, tak zasraně nuzný?
There’’s no such thing as Neexistuje nic takovýho jako
Being too greedy Bejt moc chamtivej
Picture yourself as you lean on the port rail
Tossing away your last cigarette
Picture your finger, pushing the doorbell
Picture the skull and crossbones on the doormat
Picture yourself on the streets of Laredo
Picture the casbah, picture Japan
Picture your kid with his hand on the trigger
Picture prosthetics in Afghanistan
Picture a courthouse, with no fucking laws
Picture a cathouse, with no fucking whores
Picture a shithouse, with no fucking drains
Picture a leader, with no fucking brains
Follow me filming myself at the show
On a phone from a seat in the very front row
Follow Miss Universe catching some rays
Wish You Were Here in Guantanamo Bay
Picture a seat on a private plane
Picture your feet nailed to the floor
Picture a crew who are clearly insane
Picture no windows, picture no doors
Glued to a screen in the state of Nevada
To follow the dream gets harder and harder
Picture her wrapping a gift for the wedding
Picture her boiling the water for tea
Picture the kids climbing into the backseat
Picture my hand turning the key
Oh, picture that
Picture the dog in the pickup ahead
Picture the tree at the side of the road
Picture my hands growing steadily colder
Follow me down to a place by the river
Sold for my kidneys and sold for my liver
Why so weedy, so fucking needy?
There’’s no such thing as
Being too greedy
Představ si, jak se opíráš o zábradlí v přístavu
Vyklepávajíc svou poslední cigaretu
Představ si svůj prst na zvonku u dveří
Představ si lebku a zkřížený hnáty na rohožce
Představ si sám sebe v ulicích Lareda
Představ si kasbu, představ si Japonsko
Představ si svý dítě s prstem na spoušti
Představ si mrzáky v Afghanistánu
Představ si soudy bez zkurvenejch zákonů
Představ si bordel bez zasranejch děvek
Představ si hajzl bez zkurvenýho odpadu
Představ si vůdce, bez zasranýho mozku
Následuj mě a natáčej mě na koncertě
Telefonem z první řady
Sleduj Miss Universe jak se opaluje
Přál bych si, abys tu byl, tady v Guantánamu
Představ si místo v soukromým letadle
Představ si svý nohy přibitý k podlaze
Představ si úplně šílenou posádku
Představ si místo bez okem, představ si místo bez dveří
Přilepený k obrazovce ve státě Nevada
Následovat sen je pořád těžší a těžší
Představ si ji, jak balí svatební dar
Představ si ji, jak vaří vodu na čaj
Představ si děti, jak blbnou na zadním sedadle
Představ si mou ruku otáčející klíčkem
Ach, představ si to
Představ si psa v dodávce před sebou
Představ si strom u silnice
Představ si mé ruce, jak postupně chladnou
Následuj mě dolů, na místo u řeky
Prodáno za moje ledviny, prodáno za moje játra
Proč tak neduživý, tak zasraně nuzný?
Neexistuje nic takovýho jako
Bejt moc chamtivej

„Představ si, že“ K této skladbě zatím nebyl přidán žádný komentář.

(Waters)
Sometimes I stare at the night sky Občas upřeně hledím na noční oblohu
See them stars a billion light years away Pozoruji hvězdy miliardu světelných let vzdálené
And it makes me feel small like a bug on a wall A cítím se malý, jako brouček na zdi
Who gives a shit anyway? Koho to do prdele zajímá?
Who gives a shit anyway? Koho to do prdele zajímá?
When World War II was over Když druhá světová válka skončila
Though the slate was never wiped clean Náhrobky nikdo neleštil
We could have picked over them broken bones Mohli jsme převzít jejich polámané kosti
We could have been free Mohli jsme být svobodní
But we chose to adhere to abundance Ale vybrali jsme si hojnost
We chose The American Dream Vybrali jsme si Americký sen
And ooo, Mistress Liberty – A ooo, Paní Svobodo –
How we abandoned thee Jak jsme tě opustili
How Jak
We abandoned thee Jsme tě opustili
And Oh A ach
Mistress Liberty Paní Svobodo
How Jak
We abandoned thee Jsme tě opustili
Could’ve been born in Shreveport Mohl ses narodit v Shreveportu
Or he could’ve born in Tehran Nebo on se mohl narodit v Teheránu
It don’t much matter wherever you’re born Nezáleží na tom, kde se narodíš
Little babies mean us no harm Malé děti pro nás neznamenají nebezpečí
They have to be taught to despise us Musí se teprve naučit námi opovrhovat
To bulldoze our homes to the ground Srovnávat naše domovy se zemí
To believe their fight is for liberty Věřit, že bojují za svobodu
To believe their god Věřit, že jejich Bůh
Will keep them safe and sound Je udrží v bezpečí a zdravé
Safe and sound V bezpečí a zdravé
Safe and sound V bezpečí a zdravé
We cannot turn back the clock Nemůžeme vrátit čas
Cannot go back in time Nemůžeme se vrátit v čase
But we can say: Ale můžeme říct:
Fuck you, we will not listen to Kurva, my nebudeme poslouchat
Your bullshit and lies Vaše kecy a lži
Your bullshit and lies Vaše kecy a lži
Sometimes I stare at the night sky
See them stars a billion light years away
And it makes me feel small like a bug on a wall
Who gives a shit anyway?
Who gives a shit anyway?
When World War II was over
Though the slate was never wiped clean
We could have picked over them broken bones
We could have been free
But we chose to adhere to abundance
We chose The American Dream
And ooo, Mistress Liberty –
How we abandoned thee
How
We abandoned thee
And Oh
Mistress Liberty
How
We abandoned thee
Could’ve been born in Shreveport
Or he could’ve born in Tehran
It don’t much matter wherever you’re born
Little babies mean us no harm
They have to be taught to despise us
To bulldoze our homes to the ground
To believe their fight is for liberty
To believe their god
Will keep them safe and sound
Safe and sound
Safe and sound
We cannot turn back the clock
Cannot go back in time
But we can say:
Fuck you, we will not listen to
Your bullshit and lies
Your bullshit and lies
Občas upřeně hledím na noční oblohu
Pozoruji hvězdy miliardu světelných let vzdálené
A cítím se malý, jako brouček na zdi
Koho to do prdele zajímá?
Koho to do prdele zajímá?
Když druhá světová válka skončila
Náhrobky nikdo neleštil
Mohli jsme převzít jejich polámané kosti
Mohli jsme být svobodní
Ale vybrali jsme si hojnost
Vybrali jsme si Americký sen
A ooo, Paní Svobodo –
Jak jsme tě opustili
Jak
Jsme tě opustili
A ach
Paní Svobodo
Jak
Jsme tě opustili
Mohl ses narodit v Shreveportu
Nebo on se mohl narodit v Teheránu
Nezáleží na tom, kde se narodíš
Malé děti pro nás neznamenají nebezpečí
Musí se teprve naučit námi opovrhovat
Srovnávat naše domovy se zemí
Věřit, že bojují za svobodu
Věřit, že jejich Bůh
Je udrží v bezpečí a zdravé
V bezpečí a zdravé
V bezpečí a zdravé
Nemůžeme vrátit čas
Nemůžeme se vrátit v čase
Ale můžeme říct:
Kurva, my nebudeme poslouchat
Vaše kecy a lži
Vaše kecy a lži

„Zlámané kosti“ K této skladbě zatím nebyl přidán žádný komentář.

(Waters)
[Intro: Donald Trump, 16.2.2017] [Intro: Donald Trump, 16.2.2017]
„So, as an example, you’’re CNN. I mean it’’s story, after story, after story is bad. I won. I won. And the other thing, chaos. There’’s zero chaos. We are running. This is a fine-tuned machine… „Tak, jako příklad, jste CNN. Myslím, že je to povídačka, výmysl a povídačka je to špatná. Já vyhrál. Já vyhrál. A další věc, chaos. My tu žádný chaos nemáme. Šlapeme. Tohle je vyladěný stroj…
The goose has gotten fat Husa vykrmená
On caviar in fancy bars Kaviárem z fantastických barů
And subprime loans Hypotečními úvěry
And broken homes Rozbitými domy
Is this the life – Je tohle ten život –
The holy grail? Svatý grál?
It’’s not enough that we succeed Nestačí, že uspějeme
We still need others to fail Potřebujeme, aby ostatní selhali
Fear Strach
Fear drives the mills of modern man Strach pohání mlýny moderního člověka
Fear Strach
Keeps us all in line Drží nás v poslušnosti
Fear of all those foreigners Strach ze všech těch cizinců
Fear of all their crimes Strach ze všech jejich zločinů.
Is this the life Je tohle život
We really want? Který opravdu chceme?
It surely must be so Jistě to tak musí být,
For this is a democracy Protože to je demokracie
And what we all say goes A stane se, jak chce většina
Every time a student Pokaždé, když je student
is run over by a tank přejet tankem
And every time a pirate’’s dog A pokaždé, když pirátský psanec
is forced to walk the plank je nucen k chůzi po prkně
Every time a Russian bride Pokaždé, když je ruská nevěsta
is advertised for sale nabídnuta na prodej
And every time a journalist A pokaždé, když novinář
is left to rot in jail hnije ve vězení
Every time a young girl’s life Pokaždé, když je život mladé dívky
is casually spent zbytečně utracen
And every time a nincompoop A pokaždé, když se blbeček
Becomes the president stane prezidentem
Every time somebody dies Pokaždé, když zemře někdo
reaching for their keys kdo jim sáhnul na klíče
And every time that Greenland A pokaždé, když se Grónsko
falls in the fucking sea is because potopí do zasranýho moře, je proto
It’s because Je to protože
All of us, My všichni
The blacks and whites Černí i bílí
Chicanos, Asians – Chicanos, Asiati –
Every type of ethnic group Každý druh etnika
Even folks from Guadeloup‘ Dokonce i lidé z Guadeloupu
The old, the young Staří, mladí
Toothless hags Bezzubé čarodějnice
Super models Supermodelky
Actors, fags Herci, teplouši
Bleeding hearts Krvácející srdce,
Football stars Fotbalové hvězdy
Men in bars Muži v barech
Washer women Pradleny
Tailors, tarts Krejčí, šlapky
Grannies, grandpas, uncles, aunts Babičky, dědové, strýcové, tety
Friends, relations Přátelé, partneři
Homeless tramps Tuláci bez domova
Clerics Kněží
Truckers Šoféři
Cleaning ladies Uklízečky
Ants – Mravenci –
Maybe not ants Mravenci možná ne
(Why not ants?) (Proč ne mravenci?)
Well, because it’s true Dobře, protože je pravda
The ants don’’t have enough IQ Že mravenci nemají dost vysoké IQ
To differentiate between Aby rozlišili mezi
The pain that other people feel Bolestí, kterou ostatní lidé cítí
And well, for instance – A, dobře, například –
Cutting leaves Říznutím listu nebo
Or crawling across window sills Nebo lezením přes parapet
In search of open treacle tins Při hledání otevřených plechovek sirupu
So like the ants, are we just Takže, jsme prostě jako mravenci
dumb? pitomí?
Is that why we don’’t feel, or see Proto teda necítíme ani nevidíme
Or are we all just numbed out on Nebo jsme prostě jen otupělíí z té
reality TV? TV reality?
So every time Takže pokaždé
The curtain falls Když spadne opona
Every time the curtain falls Pokaždé, když spadne opona
On some forgotten life Za nějakým zapomenutým životem
It is because we all stood Je to proto, že jsme všichni přihlíželi
by silent and indifferent Tiší a lhostejní
It’s NORMAL! To je NORMÁLNÍ!
[Intro: Donald Trump, 16.2.2017]
„So, as an example, you’’re CNN. I mean it’’s story, after story, after story is bad. I won. I won. And the other thing, chaos. There’’s zero chaos. We are running. This is a fine-tuned machine…
The goose has gotten fat
On caviar in fancy bars
And subprime loans
And broken homes
Is this the life –
The holy grail?
It’’s not enough that we succeed
We still need others to fail
Fear
Fear drives the mills of modern man
Fear
Keeps us all in line
Fear of all those foreigners
Fear of all their crimes
Is this the life
We really want?
It surely must be so
For this is a democracy
And what we all say goes
Every time a student
is run over by a tank
And every time a pirate’’s dog
is forced to walk the plank
Every time a Russian bride
is advertised for sale
And every time a journalist
is left to rot in jail
Every time a young girl’s life
is casually spent
And every time a nincompoop
Becomes the president
Every time somebody dies
reaching for their keys
And every time that Greenland
falls in the fucking sea is because
It’s because
All of us,
The blacks and whites
Chicanos, Asians –
Every type of ethnic group
Even folks from Guadeloup‘
The old, the young
Toothless hags
Super models
Actors, fags
Bleeding hearts
Football stars
Men in bars
Washer women
Tailors, tarts
Grannies, grandpas, uncles, aunts
Friends, relations
Homeless tramps
Clerics
Truckers
Cleaning ladies
Ants –
Maybe not ants
(Why not ants?)
Well, because it’s true
The ants don’’t have enough IQ
To differentiate between
The pain that other people feel
And well, for instance –
Cutting leaves
Or crawling across window sills
In search of open treacle tins
So like the ants, are we just
dumb?
Is that why we don’’t feel, or see
Or are we all just numbed out on
reality TV?
So every time
The curtain falls
Every time the curtain falls
On some forgotten life
It is because we all stood
by silent and indifferent
It’s NORMAL!
[Intro: Donald Trump, 16.2.2017]
„Tak, jako příklad, jste CNN. Myslím, že je to povídačka, výmysl a povídačka je to špatná. Já vyhrál. Já vyhrál. A další věc, chaos. My tu žádný chaos nemáme. Šlapeme. Tohle je vyladěný stroj…
Husa vykrmená
Kaviárem z fantastických barů
Hypotečními úvěry
Rozbitými domy
Je tohle ten život –
Svatý grál?
Nestačí, že uspějeme
Potřebujeme, aby ostatní selhali
Strach
Strach pohání mlýny moderního člověka
Strach
Drží nás v poslušnosti
Strach ze všech těch cizinců
Strach ze všech jejich zločinů.
Je tohle život
Který opravdu chceme?
Jistě to tak musí být,
Protože to je demokracie
A stane se, jak chce většina
Pokaždé, když je student
přejet tankem
A pokaždé, když pirátský psanec
je nucen k chůzi po prkně
Pokaždé, když je ruská nevěsta
nabídnuta na prodej
A pokaždé, když novinář
hnije ve vězení
Pokaždé, když je život mladé dívky
zbytečně utracen
A pokaždé, když se blbeček
stane prezidentem
Pokaždé, když zemře někdo
kdo jim sáhnul na klíče
A pokaždé, když se Grónsko
potopí do zasranýho moře, je proto
Je to protože
My všichni
Černí i bílí
Chicanos, Asiati –
Každý druh etnika
Dokonce i lidé z Guadeloupu
Staří, mladí
Bezzubé čarodějnice
Supermodelky
Herci, teplouši
Krvácející srdce,
Fotbalové hvězdy
Muži v barech
Pradleny
Krejčí, šlapky
Babičky, dědové, strýcové, tety
Přátelé, partneři
Tuláci bez domova
Kněží
Šoféři
Uklízečky
Mravenci –
Mravenci možná ne
(Proč ne mravenci?)
Dobře, protože je pravda
Že mravenci nemají dost vysoké IQ
Aby rozlišili mezi
Bolestí, kterou ostatní lidé cítí
A, dobře, například –
Říznutím listu nebo
Nebo lezením přes parapet
Při hledání otevřených plechovek sirupu
Takže, jsme prostě jako mravenci
pitomí?
Proto teda necítíme ani nevidíme
Nebo jsme prostě jen otupělíí z té
TV reality?
Takže pokaždé
Když spadne opona
Pokaždé, když spadne opona
Za nějakým zapomenutým životem
Je to proto, že jsme všichni přihlíželi
Tiší a lhostejní
To je NORMÁLNÍ!

„Je tohle život, který opravdu chceme?“ K této skladbě zatím nebyl přidán žádný komentář.

Poznámka k překladu:

V této skladbě, stejně jako v řadě dalších, používá Roger Water mnoho odkazů, paralel nebo specifických pojmů, které často vlastní překlad i v podstatě jednoduchého textu trochu komplikují. Zde například je o verš „And every time a pirate’’s dog

is forced to walk the plank“. Sea dog bychom přeložili snadno jako mořský vlk, někdy se tak označuje i pirát. „Pirate’s dog“ tedy doslova pirátův nebo pirátský pes už tak úplně smysl dávat nemusí, nicméně s ohledem na druhou část verše by snad toto spojení mohlo mít význam „pirátský psanec“, možná také vzbouřenec, účastník vzpoury (na moři celkem časté). Ona chůze po prkně mýty opředenouformou trestu, kterou vzbouřenci a piráti údajně používali proti loajálním důstojníků. Aby se vyhnuli obvinění z vraždy, donutili „odsouzence“, aby svázaný a se zavázanýma očima vstoupil na úzké prkno vysunuté daleko přes zábradlí lodi. Spadl tak do moře „sám“.

A ještě na okraj – „Chicanos“ je označení pro původní etnické Mexičany, kteří se usadili v USA.

(Waters)
[Intro – Voices] [Intro – hlasy]
„We’re sorry, your call cannot be completed as dialed. Check the number and dial again.“ „Je nám líto, volané číslo neexistuje. Zkontrolujte číslo a zkuste to znovu.“
„The time from your telephone company is 9:33.“ „Přesný čas, je 9:33…“
„Please hang up“ „Zavěste prosím.“
„Severe thunderstorms were located along the line extending from [?] to [?].“ „Silné bouřky se táhnou od …[?] k [?].“
„Here is the news.“ „Tady jsou zprávy.“
„In a few moments, you can hear Big Ben ringing out the old year, and ringing in the new.“ „Za pár okamžiků uslyšíte Big Ben odzvonit starý rok a přivítat nový.“
„Cashier number one, please.“ „Pokladna číslo jedna, prosím.“
„Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees“ „Očekává se škoda na vozidlech, způsobená krupobitím. Čekejte poškození střech a stromů větrem.“
„The time now is five minutes past midnight on the first of January.“ „Teď je pět minut po půlnoci prvního ledna.“
„Cromarty, Forth, Tyne, Dogger: southwesterly and westerly, five, seven.“ „Cromarty, Forth, Tyne, Dogger: jihozápadní až západní vítr, síla pět, sedm.!“
„This is London calling“ „Volá Londýn.“
„At the third stroke, it will be 8:57, precisely.“ „Při třetím signálu bude přesně 8:57.“
„Columbia on West Jefferson and Cambria“ „Columbia na West Jefferson a Cambria.“
„Fisher: southwesterly very westerly, six to gale eight.“ „Fisher: jihozápadní či téměř západní vítr o síle šest až osm.“
„Cashier number six“ „Pokladna číslo šest“
„25, precisely“ „25, přesně“
„And it’s also the end of broadcasting“ „A to je také konec vysílání.“
Are you blowing Zmítáš se
Like a bird in a gale jako pták ve vichru?
Does the pain of your loss Bolest tvé ztráty
Seep into your feathers like rain Proniká do tvého peří jako déšť?
Do the bars of your cage Jsou mříže tvé klece
Feel warm or cold to the touch Na dotek horké či chladné?
Were my caresses too gentle Bylo mé pohlazení bylo příliš jemné?
Did I love you too much Miloval jsem tě tak moc?
The dog is scratching at the door Pes škrábe na dveře
The boy is drowning in the sea Chlapec se topí v moři
Can I crash out on your floor Můžu se ti zhroutit k nohám?
[Interlude – Voices] [Mezihra – hlasy]
Double sin, Poirot Dvojitý hřích, Poirote
Double sin, Poirot Dvojitý hřích, Poirote
Double sin, Poirot Dvojitý hřích, Poirote
The time now is Aktuální čas je
The time now is Aktuální čas je
The time now is Aktuální čas je
A happy new year to you all Šťastný nový rok vám všem
A happy new year to you all Šťastný nový rok vám všem
A happy new year to you all Šťastný nový rok vám všem
A happy new year to you all Šťastný nový rok vám všem
A happy new year to you all Šťastný nový rok vám všem
On the first of January Prvního ledna
On the first of January Prvního ledna
Double sin, Poirot Dvojitý hřích, Poirote
The loon is howling at the sea Podivín kvílí u moře
Can I crash out on your floor Můžu se ti zhroutit k nohám?
Is there room in the story for me? Je v tom příběhu místo i pro mne?
[Intro – Voices]
„We’re sorry, your call cannot be completed as dialed. Check the number and dial again.“
„The time from your telephone company is 9:33.“
„Please hang up“
„Severe thunderstorms were located along the line extending from [?] to [?].“
„Here is the news.“
„In a few moments, you can hear Big Ben ringing out the old year, and ringing in the new.“
„Cashier number one, please.“
„Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees“
„The time now is five minutes past midnight on the first of January.“
„Cromarty, Forth, Tyne, Dogger: southwesterly and westerly, five, seven.“
„This is London calling“
„At the third stroke, it will be 8:57, precisely.“
„Columbia on West Jefferson and Cambria“
„Fisher: southwesterly very westerly, six to gale eight.“
„Cashier number six“
„25, precisely“
„And it’s also the end of broadcasting“
Are you blowing
Like a bird in a gale
Does the pain of your loss
Seep into your feathers like rain
Do the bars of your cage
Feel warm or cold to the touch
Were my caresses too gentle
Did I love you too much
The dog is scratching at the door
The boy is drowning in the sea
Can I crash out on your floor
[Interlude – Voices]
Double sin, Poirot
Double sin, Poirot
Double sin, Poirot
The time now is
The time now is
The time now is
A happy new year to you all
A happy new year to you all
A happy new year to you all
A happy new year to you all
A happy new year to you all
On the first of January
On the first of January
Double sin, Poirot
The loon is howling at the sea
Can I crash out on your floor
Is there room in the story for me?
[Intro – hlasy]
„Je nám líto, volané číslo neexistuje. Zkontrolujte číslo a zkuste to znovu.“
„Přesný čas, je 9:33…“
„Zavěste prosím.“
„Silné bouřky se táhnou od …[?] k [?].“
„Tady jsou zprávy.“
„Za pár okamžiků uslyšíte Big Ben odzvonit starý rok a přivítat nový.“
„Pokladna číslo jedna, prosím.“
„Očekává se škoda na vozidlech, způsobená krupobitím. Čekejte poškození střech a stromů větrem.“
„Teď je pět minut po půlnoci prvního ledna.“
„Cromarty, Forth, Tyne, Dogger: jihozápadní až západní vítr, síla pět, sedm.!“
„Volá Londýn.“
„Při třetím signálu bude přesně 8:57.“
„Columbia na West Jefferson a Cambria.“
„Fisher: jihozápadní či téměř západní vítr o síle šest až osm.“
„Pokladna číslo šest“
„25, přesně“
„A to je také konec vysílání.“
Zmítáš se
jako pták ve vichru?
Bolest tvé ztráty
Proniká do tvého peří jako déšť?
Jsou mříže tvé klece
Na dotek horké či chladné?
Bylo mé pohlazení bylo příliš jemné?
Miloval jsem tě tak moc?
Pes škrábe na dveře
Chlapec se topí v moři
Můžu se ti zhroutit k nohám?
[Mezihra – hlasy]
Dvojitý hřích, Poirote
Dvojitý hřích, Poirote
Dvojitý hřích, Poirote
Aktuální čas je
Aktuální čas je
Aktuální čas je
Šťastný nový rok vám všem
Šťastný nový rok vám všem
Šťastný nový rok vám všem
Šťastný nový rok vám všem
Šťastný nový rok vám všem
Prvního ledna
Prvního ledna
Dvojitý hřích, Poirote
Podivín kvílí u moře
Můžu se ti zhroutit k nohám?
Je v tom příběhu místo i pro mne?

„Pták ve vichru“ K této skladbě zatím nebyl přidán žádný komentář.

Poznámka k překladu:

Většinu textu této skladby tvoří otázky. Waters obecně šetří s interpunkčními znaménky, v angličtině to není takový problém, protože angličtina používá v otázce a v oznamovací větě odlišný slovosled a otázku lze snadno rozpoznat. Protože čeština je v tomto ohledu komplikovanější, doplnili jsme pro lepší orintaci do textu otazníky.

(Waters)
She may well have been Možná byla
The most beautiful girl in the world Nejkrásnější dívkou na světě
Her life snuffed out Její život se vytratil
Like a bulldozer crushing a pearl Jako když buldozer rozdrtí perlu
The secret committee Tajný výbor
Deep in its lair Hluboko ve svém doupěti
Conveniently far Pohodlně daleko
From the cold desert air Od chladného pouštního vzduchu
Puts a tick in a box Zaškrtne políčko
Turns the key in a lock Otočí klíčem v zámku
To loosen the bonds in her hair K rozpuštění jejích vlasů
Sleep if you can Spi, pokud můžeš
Wrapped safe in your cloak Zabalený v bezpečí svého pláště
The tumbledown twilight Soumrak padá
Havana smoke Kouř doutníků
Caught in your throat Je chycen v tvém krku.
Mistress Liberty’s dance Tanec Paní Svobody
Held you in its trance Tě drží v transu
Her bosoms were loaded with nectar and lances Její prsa plná nektaru a střel
„Well, boys,“ she said „No, chlapci,“ řekla
„You have broken the trust. „Ztratili jste důvěru.
Hold onto that stick if you must.“ Koukejte to napravit, jestli musíte.“
Take a fresh grip Naberte zčerstva
On the crucible rune Do runového kelímku
The patchwork of ashes Směsici popela
Sweeps away love like a broom Vymeťte lásku jako koštětem
Madness comes down Šílenství přichází
Like the crackpot of ages Jako pošetilost stáří
The raging of angels Běsnění andělů
Cathedral of stars Katedrála hvězd
Christopher Robin says Kryštůfek Robin říká
„Alice, go home now. „Alenko, jdi teď domů.
They’re no longer changing the guard“ Už se nebudou měnit stráže.“
„Hold on,“ she said „Počkej,“ řekla
„You’re breaking my heart.“ „Lámeš mi srdce.“
It’s weird how the steel rails Je zvláštní, jak ocelové kolejnice
Disappear into the dark Mizí ve tmě.
They clung to the ivory tower on her Drželi se věže ze slonoviny jejích
braids copánků
They were never afraid of falling Nebáli pádu, nikdy.
But the bomb hit the spot where the Ale bomba zasáhla místo, kde
numbers all stop všechna čísla končí.
And the last thing they heard was A poslední věc, kterou slyšeli, bylo
her calling… její volání…
Home Domů,
Home, I’m coming home vracím se domů.
I’m the life that you gave Jsem život, který jsi věnoval.
I’m the children you saved Jsem děti, které jsi zachránil.
I’m the promise you made Jsem přísaha, kterou jsi složil.
I’m the woman you crave Jsem žena, po které toužíš.
So hold on Tak vydrž
I’m coming home Vracím se domů
She may well have been
The most beautiful girl in the world
Her life snuffed out
Like a bulldozer crushing a pearl
The secret committee
Deep in its lair
Conveniently far
From the cold desert air
Puts a tick in a box
Turns the key in a lock
To loosen the bonds in her hair
Sleep if you can
Wrapped safe in your cloak
The tumbledown twilight
Havana smoke
Caught in your throat
Mistress Liberty’s dance
Held you in its trance
Her bosoms were loaded with nectar and lances
„Well, boys,“ she said
„You have broken the trust.
Hold onto that stick if you must.“
Take a fresh grip
On the crucible rune
The patchwork of ashes
Sweeps away love like a broom
Madness comes down
Like the crackpot of ages
The raging of angels
Cathedral of stars
Christopher Robin says
„Alice, go home now.
They’re no longer changing the guard“
„Hold on,“ she said
„You’re breaking my heart.“
It’s weird how the steel rails
Disappear into the dark
They clung to the ivory tower on her
braids
They were never afraid of falling
But the bomb hit the spot where the
numbers all stop
And the last thing they heard was
her calling…
Home
Home, I’m coming home
I’m the life that you gave
I’m the children you saved
I’m the promise you made
I’m the woman you crave
So hold on
I’m coming home
Možná byla
Nejkrásnější dívkou na světě
Její život se vytratil
Jako když buldozer rozdrtí perlu
Tajný výbor
Hluboko ve svém doupěti
Pohodlně daleko
Od chladného pouštního vzduchu
Zaškrtne políčko
Otočí klíčem v zámku
K rozpuštění jejích vlasů
Spi, pokud můžeš
Zabalený v bezpečí svého pláště
Soumrak padá
Kouř doutníků
Je chycen v tvém krku.
Tanec Paní Svobody
Tě drží v transu
Její prsa plná nektaru a střel
„No, chlapci,“ řekla
„Ztratili jste důvěru.
Koukejte to napravit, jestli musíte.“
Naberte zčerstva
Do runového kelímku
Směsici popela
Vymeťte lásku jako koštětem
Šílenství přichází
Jako pošetilost stáří
Běsnění andělů
Katedrála hvězd
Kryštůfek Robin říká
„Alenko, jdi teď domů.
Už se nebudou měnit stráže.“
„Počkej,“ řekla
„Lámeš mi srdce.“
Je zvláštní, jak ocelové kolejnice
Mizí ve tmě.
Drželi se věže ze slonoviny jejích
copánků
Nebáli pádu, nikdy.
Ale bomba zasáhla místo, kde
všechna čísla končí.
A poslední věc, kterou slyšeli, bylo
její volání…
Domů,
vracím se domů.
Jsem život, který jsi věnoval.
Jsem děti, které jsi zachránil.
Jsem přísaha, kterou jsi složil.
Jsem žena, po které toužíš.
Tak vydrž
Vracím se domů

„Nejkrásnější dívka“ K této skladbě zatím nebyl přidán žádný komentář.

(Waters)
There’s a mad dog pulling at his chain Vzteklý pes zmítá se na řetězu
A hint of danger in his eye Záblesk nebezpečí v jeho pohledu
Alarm bells raging round his brain V hlavě varovné zvony mu zní
And the chimney’s broken in the sky A zničený komín k obloze ční
Wake up Prober se
Wake up and smell the roses Prober se a přestaň se tak štvát
Close your eyes and pray this wind don’t change Zavři oči a modli se, aby to vydrželo
There’s nothing but screams in the field of dreams Protože ve snech už zbyl jen křik
Nothing but hope at the end of the road Nic, než naděje na konci cesty
Nothing but gold in the chimney smoke Nic, než zlato v kouři
Come on honey it’s real money No tak, kámo, je to pravé zlato
This is the room where they make the explosives Tohle je místnost, kde vyrábějí výbušniny
Where they put your name on the bomb Kde na bombu napíšou tvé jméno
Here’s where they bury the „buts“ and the „ifs“ and Místo, kde pohřbí všechna „ale“ a „kdyby“ a
Scratch out words like „right“ and „wrong“ Zaškrabou slova jako „správné“ a „špatné“
Wake up Prober se
Wake up and smell the phosphorus Prober se a ucítíš fosfor
This is the room we keep a human hair To je místnost, kde kde skladujeme lidské vlasy
Don’t ask don’t tell it couldn’t be lost for us Neptej se, neříkej, že by to nemuselo být ztracené
Little less cash in the stash in the cupboard O něco málo míň prachů ve skříni
At the bottom of the stair Dole pod schody
Money honey Prachy, kámo
Wake up Prober se
Wake up and smell the bacon Prober se a ucítíš slaninu
Run your greasy fingers through her hair Prohrábneš mastnými prsty její kadeře
This is the life that you have taken Tohle je život, který jsi získal
Just a line in the captain’s log Jen řádka v kapitánově diáři
Just a whine from a resident dog Jen kňučení místního psa
Another kid didn’t make the grade Další dítě, co ve škole neprospělo
Come on honey it’s a fair trade No tak, kámo, ten obchod je fér
Wake up Prober se
Wake up and smell the roses Prober se a přestaň se tak štvát
Throw a photo on the funeral pyre Tu její fotku obřadně spal
Now we can forget the threat she poses A můžeme zapomenout, že byla nebezpečná
Girl you know you couldn’t get much higher Holka, vždyť víš, že s toho nevytřískáš víc
There’s a mad dog pulling at his chain
A hint of danger in his eye
Alarm bells raging round his brain
And the chimney’s broken in the sky
Wake up
Wake up and smell the roses
Close your eyes and pray this wind don’t change
There’s nothing but screams in the field of dreams
Nothing but hope at the end of the road
Nothing but gold in the chimney smoke
Come on honey it’s real money
This is the room where they make the explosives
Where they put your name on the bomb
Here’s where they bury the „buts“ and the „ifs“ and
Scratch out words like „right“ and „wrong“
Wake up
Wake up and smell the phosphorus
This is the room we keep a human hair
Don’t ask don’t tell it couldn’t be lost for us
Little less cash in the stash in the cupboard
At the bottom of the stair
Money honey
Wake up
Wake up and smell the bacon
Run your greasy fingers through her hair
This is the life that you have taken
Just a line in the captain’s log
Just a whine from a resident dog
Another kid didn’t make the grade
Come on honey it’s a fair trade
Wake up
Wake up and smell the roses
Throw a photo on the funeral pyre
Now we can forget the threat she poses
Girl you know you couldn’t get much higher
Vzteklý pes zmítá se na řetězu
Záblesk nebezpečí v jeho pohledu
V hlavě varovné zvony mu zní
A zničený komín k obloze ční
Prober se
Prober se a přestaň se tak štvát
Zavři oči a modli se, aby to vydrželo
Protože ve snech už zbyl jen křik
Nic, než naděje na konci cesty
Nic, než zlato v kouři
No tak, kámo, je to pravé zlato
Tohle je místnost, kde vyrábějí výbušniny
Kde na bombu napíšou tvé jméno
Místo, kde pohřbí všechna „ale“ a „kdyby“ a
Zaškrabou slova jako „správné“ a „špatné“
Prober se
Prober se a ucítíš fosfor
To je místnost, kde kde skladujeme lidské vlasy
Neptej se, neříkej, že by to nemuselo být ztracené
O něco málo míň prachů ve skříni
Dole pod schody
Prachy, kámo
Prober se
Prober se a ucítíš slaninu
Prohrábneš mastnými prsty její kadeře
Tohle je život, který jsi získal
Jen řádka v kapitánově diáři
Jen kňučení místního psa
Další dítě, co ve škole neprospělo
No tak, kámo, ten obchod je fér
Prober se
Prober se a přestaň se tak štvát
Tu její fotku obřadně spal
A můžeme zapomenout, že byla nebezpečná
Holka, vždyť víš, že s toho nevytřískáš víc

„Přestaň se tak štvát“ K této skladbě zatím nebyl přidán žádný komentář.

Poznámka k překladu:

Název této skladby, tedy spojení „Smell The Roses“ zanmená doslova „přičichni k růžím“. Ovšem jak už je v angličtině zvykem, jedná se o idiom, tedy ustálené spojení, jehož význam bychom asi nejlépe opsali jako „přibrzdi, zklidni se, zpomal a nehoň se tolik“. Protože je těžké zvolit nejsprávnější variantu, rozhodli jsme se pro variantu „Přestaň se tak štvát“.

(Waters, Mahmoud Darwish)
With a glass inlaid with gemstones Se sklenkou vykládanou drahokamy
On a pool around the evening Navečer u bazénu
Among the perfumed roses Uprostřed navoněných růží
Wait for her Počkej na ni
With the patience of a packhorse S trpělivostí tažného koně
Loaded for the mountains Naloženého na cestu do hor
Like a stoic, noble prince Jako stoický, noblesní princ
Wait for her Počkej na ni
With seven pillows laid out on the Na sedmi polštářích rozložen
stair na schodech
The scent of womens‘ incense Vůně ženského kadidla
fills the air naplňuje vzduchu
Be calm, and wait for her Buď v klidu a počkej na ni
And do not flush the sparrows that Nespláchni ta vrabčí hnízda
are nesting in her braids co má ve vlasech
All along the barricades V době hájení
Wait for her Počkej na ni.
And if she comes soon A pokud přijde brzy
Wait for her Počkej na ni
And if she comes late A pokud přijde později
Wait Počkej
Let her be still Nechť je stále
As a summer afternoon Jak letní odpoledne
A garden in full bloom Kvetoucí zahrada
Let her breathe in the air Nech ji dýchat
That is foreign to her heart Tak cizí jejímu srdci
Let her lips part Nech ji, ať pootevře své rty
Wait for her Počkej na ni
Take her to the balcony Vem ji na balkon
See the moon soaked in milk Dívejte se na měsíc ponořený v mléce,
Hear the rustle of her silk Naslouchej šustotu jejího hedvábí
Wait for her Počkej na ni
Don’t let your eyes alight upon Nedovol svým očím sklouznout
The twin doves of her breast Na pár holubic jejích prsou
Lest they take flight Aby neuletěly
Wait for her Počkej na ni
And if she comes soon A pokud přijde brzy
Wait for her Počkej na ni
And if she comes late A pokud přijde později
Wait Počkej
Serve her water before wine Nejdřív podej vodu, víno až pak
Do not touch her hand Nedotýkej se její ruky
Let your fingertips Nech své prsty odpočívat
Rest at her command Jak si přikázala
Speak softly as a flute would Mluv tiše jako flétna
To a fearful violin K bojácným houslím
Breathe out Vydechni
Breathe in Nadechni se
And as the echo fades A jak doznívá ozvěna
From that final fusillade Posledních salvy
Remember the promises you made Pamatuj na sliby, které jsi dal
With a glass inlaid with gemstones
On a pool around the evening
Among the perfumed roses
Wait for her
With the patience of a packhorse
Loaded for the mountains
Like a stoic, noble prince
Wait for her
With seven pillows laid out on the
stair
The scent of womens‘ incense
fills the air
Be calm, and wait for her
And do not flush the sparrows that
are nesting in her braids
All along the barricades
Wait for her
And if she comes soon
Wait for her
And if she comes late
Wait
Let her be still
As a summer afternoon
A garden in full bloom
Let her breathe in the air
That is foreign to her heart
Let her lips part
Wait for her
Take her to the balcony
See the moon soaked in milk
Hear the rustle of her silk
Wait for her
Don’t let your eyes alight upon
The twin doves of her breast
Lest they take flight
Wait for her
And if she comes soon
Wait for her
And if she comes late
Wait
Serve her water before wine
Do not touch her hand
Let your fingertips
Rest at her command
Speak softly as a flute would
To a fearful violin
Breathe out
Breathe in
And as the echo fades
From that final fusillade
Remember the promises you made
Se sklenkou vykládanou drahokamy
Navečer u bazénu
Uprostřed navoněných růží
Počkej na ni
S trpělivostí tažného koně
Naloženého na cestu do hor
Jako stoický, noblesní princ
Počkej na ni
Na sedmi polštářích rozložen
na schodech
Vůně ženského kadidla
naplňuje vzduchu
Buď v klidu a počkej na ni
Nespláchni ta vrabčí hnízda
co má ve vlasech
V době hájení
Počkej na ni.
A pokud přijde brzy
Počkej na ni
A pokud přijde později
Počkej
Nechť je stále
Jak letní odpoledne
Kvetoucí zahrada
Nech ji dýchat
Tak cizí jejímu srdci
Nech ji, ať pootevře své rty
Počkej na ni
Vem ji na balkon
Dívejte se na měsíc ponořený v mléce,
Naslouchej šustotu jejího hedvábí
Počkej na ni
Nedovol svým očím sklouznout
Na pár holubic jejích prsou
Aby neuletěly
Počkej na ni
A pokud přijde brzy
Počkej na ni
A pokud přijde později
Počkej
Nejdřív podej vodu, víno až pak
Nedotýkej se její ruky
Nech své prsty odpočívat
Jak si přikázala
Mluv tiše jako flétna
K bojácným houslím
Vydechni
Nadechni se
A jak doznívá ozvěna
Posledních salvy
Pamatuj na sliby, které jsi dal

„Počkej na ni“ Tento text je napsán na motivy básně palestinského básníka Mahmouda Darwishe.

(Waters)
She was always here in my Byla vždy zde v mém
heart srdci
Always the love of my life Věčnou láskou mého života
We were strangers Byli jsme cizí
Oceans apart Vzdálené oceány
But when I laid eyes on her Ale když jsem na ni pohlédl
A part of me died Část mne zemřela
She was always here in my
heart
Always the love of my life
We were strangers
Oceans apart
But when I laid eyes on her
A part of me died
Byla vždy zde v mém
srdci
Věčnou láskou mého života
Byli jsme cizí
Vzdálené oceány
Ale když jsem na ni pohlédl
Část mne zemřela

„Vzdálené oceány“ K této skladbě zatím nebyl přidán žádný komentář.

Poznámka k překladu:

Název této skladby, tedy spojení „Oceans Apart“ je dalším z idiomů, ustálených spojení, kterými se angličtina jen hemží. Jeho význam je metaforický, vyjadřuje propastvý rozdíl mezi dvěma věcmi, lidmi. „Jsou tak rozdílní, jako vzálené oceány“.

(Waters)
The part that is envious Ta závistivá část
Cold hearted and devious Chladná a prohnaná
Greedy, mischievous Chamtivá, zlomyslná
Global, colonial Globální, koloniální
Bloodthirsty, blind Krvežíznivá, slepá
Mindless and cheap Tupá a laciná,
Focused on borders Zacílená na hranice
And slaughter and sheep A vraždění a ovce
Burning of books Pálení knih
Bulldozing of homes Ničení domů
Given to targeted killing with Věnovaná cílenému zabíjení
drones drony
Lethal injections Smrtícím injekcím
Arrest without trial Zatýkání bez soudu
Monocular vision Jednookému vidění
Gangrene and slime Gangréně a slizu
Unction, sarcasm Pomazání, sarkasmu
Common assault Společnému útoku
Self-satisfied heroic killers Samolibým hrdinným zabijákům
Lifted on high Vyzdvihovaným na vrchol
Piracy adverts Pirátským reklamám
Acid attacks Útokům kyselinou
On women by bullies Na ženy tyranů
and perverts and hacks Zvrhlíků a pisálků
The rigging of ballots Falšování voleb
and the buying of power A kupování moci
Lies from the pulpit Lžím z kazatelny
Rape in the shower Znásilněním ve sprše
Mute, indifferent Mlčení, lhostejnosti
Feeling no shame Bez pocitů studu.
Portly, important Vážná, vlivná,
Leering, deranged Zírající, rozrušená
Sat in the corner Sedíc v koutě
Watching TV Sledující televizi
Deaf to the cries of Hluchá k pláči
children in pain Dětí v bolestech
Dead to the world Ožralá
Just watching the game Jen sledující tu hru
Watching endless repeats – Sledující nekonečná opakování –
Out of sight, out of mind Sejde z očí, sejde z mysli
Silence, indifference: Ticho, lhostejnost
The ultimate crime Zločin proti lidskosti
But when I met you, that part Ale když jsem tě potkal
of me died Tahle má část zemřela
Bring me a bowl Přines mi mísu
To bathe her feet in Opláchnu jí nohy
Bring me my final cigarette Přines mi mou poslední cigaretu
It would be better by far to die Bylo by rozhodně lepší zemřít
in her arms V jejím náručí
Than to linger Než prodlít
In a lifetime of regret Celý život v lítosti
The part that is envious
Cold hearted and devious
Greedy, mischievous
Global, colonial
Bloodthirsty, blind
Mindless and cheap
Focused on borders
And slaughter and sheep
Burning of books
Bulldozing of homes
Given to targeted killing with
drones
Lethal injections
Arrest without trial
Monocular vision
Gangrene and slime
Unction, sarcasm
Common assault
Self-satisfied heroic killers
Lifted on high
Piracy adverts
Acid attacks
On women by bullies
and perverts and hacks
The rigging of ballots
and the buying of power
Lies from the pulpit
Rape in the shower
Mute, indifferent
Feeling no shame
Portly, important
Leering, deranged
Sat in the corner
Watching TV
Deaf to the cries of
children in pain
Dead to the world
Just watching the game
Watching endless repeats –
Out of sight, out of mind
Silence, indifference:
The ultimate crime
But when I met you, that part
of me died
Bring me a bowl
To bathe her feet in
Bring me my final cigarette
It would be better by far to die
in her arms
Than to linger
In a lifetime of regret
Ta závistivá část
Chladná a prohnaná
Chamtivá, zlomyslná
Globální, koloniální
Krvežíznivá, slepá
Tupá a laciná,
Zacílená na hranice
A vraždění a ovce
Pálení knih
Ničení domů
Věnovaná cílenému zabíjení
drony
Smrtícím injekcím
Zatýkání bez soudu
Jednookému vidění
Gangréně a slizu
Pomazání, sarkasmu
Společnému útoku
Samolibým hrdinným zabijákům
Vyzdvihovaným na vrchol
Pirátským reklamám
Útokům kyselinou
Na ženy tyranů
Zvrhlíků a pisálků
Falšování voleb
A kupování moci
Lžím z kazatelny
Znásilněním ve sprše
Mlčení, lhostejnosti
Bez pocitů studu.
Vážná, vlivná,
Zírající, rozrušená
Sedíc v koutě
Sledující televizi
Hluchá k pláči
Dětí v bolestech
Ožralá
Jen sledující tu hru
Sledující nekonečná opakování –
Sejde z očí, sejde z mysli
Ticho, lhostejnost
Zločin proti lidskosti
Ale když jsem tě potkal
Tahle má část zemřela
Přines mi mísu
Opláchnu jí nohy
Přines mi mou poslední cigaretu
Bylo by rozhodně lepší zemřít
V jejím náručí
Než prodlít
Celý život v lítosti

„Část mne zemřela“ K této skladbě zatím nebyl přidán žádný komentář.