(Barrett)
Scream thy last scream old woman with a casket Naposled zavřískej, babice s rakví
Blam blam your pointers point your pointers Střílej svými ukazováky, zamiř s nimi
Waddle with apples to grouchy Mrs. Stores Kolébej se s jablky k nabručené paní Storesové
She’ll be scrubbing bubbles on all fours Na všech čtyřech bude drhnout bubliny
Scream thy last scream old woman with a casket Naposled zavřískej, babice s rakví
Fling your arms madly old lady with a daughter Jako šílená mávej pažemi, stará dámo s dcerou
Flat top top houses, mouses, houses Baráky s placatou střechou, plechou, střechou
Victim a victim of sitting fat flat Jsi oběť sezení, tlustá a placatá
Watching the telly til all hours, silly child Do rána koukáš na televizi, hloupoučká
Fling your arms madly old lady with a daughter Šíleně mávej svými pažemi, stará dámo s dcerou
Oh, sock it to me…. Jo, nandej mi to …
Scream thy last scream old woman with a casket Naposled zavřískej, babice s rakví
Blam blam your pointers point your pointers Střílej svými ukazováky, namiř je
Waddle with apples to grouchy Mrs. Stores Kolébej se s jablky k nabručené paní Storesové
SheŽll be scrubbing bubbles on all fours Bude na všech čtyřech drhnout bubliny
Scream thy last scream old women with a casket Naposled zavřískej, babice s rakví
Scream thy last scream old woman with a casket
Blam blam your pointers point your pointers
Waddle with apples to grouchy Mrs. Stores
She’ll be scrubbing bubbles on all fours
Scream thy last scream old woman with a casket
Fling your arms madly old lady with a daughter
Flat top top houses, mouses, houses
Victim a victim of sitting fat flat
Watching the telly til all hours, silly child
Fling your arms madly old lady with a daughter
Oh, sock it to me….
Scream thy last scream old woman with a casket
Blam blam your pointers point your pointers
Waddle with apples to grouchy Mrs. Stores
SheŽll be scrubbing bubbles on all fours
Scream thy last scream old women with a casket
Naposled zavřískej, babice s rakví
Střílej svými ukazováky, zamiř s nimi
Kolébej se s jablky k nabručené paní Storesové
Na všech čtyřech bude drhnout bubliny
Naposled zavřískej, babice s rakví
Jako šílená mávej pažemi, stará dámo s dcerou
Baráky s placatou střechou, plechou, střechou
Jsi oběť sezení, tlustá a placatá
Do rána koukáš na televizi, hloupoučká
Šíleně mávej svými pažemi, stará dámo s dcerou
Jo, nandej mi to …
Naposled zavřískej, babice s rakví
Střílej svými ukazováky, namiř je
Kolébej se s jablky k nabručené paní Storesové
Bude na všech čtyřech drhnout bubliny
Naposled zavřískej, babice s rakví

„Naposled zavřískej (babice s rakví)“ Velká část textů Syda Barreta odráží momentální duševní stav tohoto nemocného muže. Řada z nich je celkem pochopitelnách, část značně složitých, protože jsou často výplodem úvah a myšlenek mozku, který nebyl již zcela v pořádku. Asi nejvíce je to znát v této skladbě. V jejím textu nenachází smysl ani mnozí rodilí mluvčí (stejně jako v řadě dalších). Po mnohých debatách bychom tento text mohli asi nejlépe označit termínem „drmolení blázna“. Je pravdou, že text vznikal zřejmě v době, kdy se již Sydova mysl často ubírala tajemnými končinami schizofrenie…

(Barrett)
Got the Bob Dylan blues Mám blues Boba Dylana
And the Bob Dylan Shoes A mám boty Boba Dylana
And my clothes and my hair’s in a mess A moje hadry a moje vlasy jsou jeden velkej binec
But you know I just couldn’t care less Ale víš, už mi to nemůže být víc jedno
Goin‘ to write me a song Napíšu si písničku
Bout‘ what’s right and what’s wrong O tom, co je správný a co ne
Bout‘ god and my god and all that O bohu, o tom mým bohu a tom všem okolo
Quiet while I make like a cat Ticho, makám jako kočka
Cause I’m a poet Protože jsem básník
Don’t ya know it To nevíš?
And the wind, you can blow it A vítr, můžeš jím vát
Cause I’m Mr. Dylan, the king Protože já jsem pan Dylan, král
And I’m free as a bird on the wing A jsem volný jako na křídlech pták
Roam from town to town Bloudím od města k městu
Guess I get people down Myslím, že jsou ze mě lidi úplně hotový
But I don’t care too much about that Ale to je mi vlastně jedno
Cause my gut and my wallet are fat Protože můj žaludek a moje peněženka jsou pěkně naditý
Make a whole lotta dough Vydělal jsem pěkný prachy
But I deserve it though Ale já si je zasloužím
I’ve got soul and a good heart of gold Mám úžasnou duši a srdce ze zlata
So I’ll sing about war in the cold A budu zpívat o válčení v mrazu
Well I sings about dreams A taky zpívám o snech
And I rhymes it with seems A moje verše mají smysl
Cause it seems that my dream always means Protože se zdá, že mé sny znamenají
That I can prophesy all kinds of things Že mohu cokoliv předpovědět
Well the guy that digs me No, ten chlápek co mě praštil
Should try hard to see Se měl radši líp podívat
That he buys all my discs and a hat Protože si kupuje všechny moje desky a čepice
And when I’m in town go see that A když jsem v jeho městě, přijde se na mě podívat
Got the Bob Dylan blues
And the Bob Dylan Shoes
And my clothes and my hair’s in a mess
But you know I just couldn’t care less
Goin‘ to write me a song
Bout‘ what’s right and what’s wrong
Bout‘ god and my god and all that
Quiet while I make like a cat
Cause I’m a poet
Don’t ya know it
And the wind, you can blow it
Cause I’m Mr. Dylan, the king
And I’m free as a bird on the wing
Roam from town to town
Guess I get people down
But I don’t care too much about that
Cause my gut and my wallet are fat
Make a whole lotta dough
But I deserve it though
I’ve got soul and a good heart of gold
So I’ll sing about war in the cold
Well I sings about dreams
And I rhymes it with seems
Cause it seems that my dream always means
That I can prophesy all kinds of things
Well the guy that digs me
Should try hard to see
That he buys all my discs and a hat
And when I’m in town go see that
Mám blues Boba Dylana
A mám boty Boba Dylana
A moje hadry a moje vlasy jsou jeden velkej binec
Ale víš, už mi to nemůže být víc jedno
Napíšu si písničku
O tom, co je správný a co ne
O bohu, o tom mým bohu a tom všem okolo
Ticho, makám jako kočka
Protože jsem básník
To nevíš?
A vítr, můžeš jím vát
Protože já jsem pan Dylan, král
A jsem volný jako na křídlech pták
Bloudím od města k městu
Myslím, že jsou ze mě lidi úplně hotový
Ale to je mi vlastně jedno
Protože můj žaludek a moje peněženka jsou pěkně naditý
Vydělal jsem pěkný prachy
Ale já si je zasloužím
Mám úžasnou duši a srdce ze zlata
A budu zpívat o válčení v mrazu
A taky zpívám o snech
A moje verše mají smysl
Protože se zdá, že mé sny znamenají
Že mohu cokoliv předpovědět
No, ten chlápek co mě praštil
Se měl radši líp podívat
Protože si kupuje všechny moje desky a čepice
A když jsem v jeho městě, přijde se na mě podívat

„Blues Boba Dylana“ K této skladbě zatím nebyl přidán žádný komentář.

(Barrett)
Open your eyes and don’t be blind Otevři oči, nebuď slepá
Can’t you see we’re two of a kind? Nevidíš, že jsem oba stejní?
I’ve got to say this, I hope you don’t mind Musel jsem to říct, doufám, že ti to nevadí
I love you, we’re two of a kind Miluji tě, jsme stejní
Just ask yourself and you will find Tak se jen zeptej sama sebe a zjistíš
We go together, we’re two of a kind Pasujeme k sobě, jsme stejní
No use protesting, be resigned Neprotestuj, smiř se s tím
Baby you know, we’re two of a kind Holka, víš dobře, že jsme stejní
I knew it when I saw you Věděl jsem to, hned jak jsem tě uviděl
I felt it a little more when A cítil jsem to ještě víc
I talked with you at first Když jsem s tebou poprvé mluvil
All my blues dispersed Všechny moje chmury se rozpustily
I couldn’t disguise Neumím se přetvařovat
My complete surprise Byl jsem fakt překvapenej
When you were feeling it too Když jsi to cítila stejně
I’m in love with you, I’m in love with you… Jsem do tebe blázen, jsem do tebe blázen…
Open your eyes and don’t be blind Otevři oči, nebuď slepá
Can’t you see we’re two of a kind? Nevidíš, že jsem oba stejní?
I’ve got to say this, I hope you don’t mind Musel jsem to říct, doufám, že ti to nevadí
I love you, we’re two of a kind Miluji tě, jsme stejní
Open your eyes and don’t be blind
Can’t you see we’re two of a kind?
I’ve got to say this, I hope you don’t mind
I love you, we’re two of a kind
Just ask yourself and you will find
We go together, we’re two of a kind
No use protesting, be resigned
Baby you know, we’re two of a kind
I knew it when I saw you
I felt it a little more when
I talked with you at first
All my blues dispersed
I couldn’t disguise
My complete surprise
When you were feeling it too
I’m in love with you, I’m in love with you…
Open your eyes and don’t be blind
Can’t you see we’re two of a kind?
I’ve got to say this, I hope you don’t mind
I love you, we’re two of a kind
Otevři oči, nebuď slepá
Nevidíš, že jsem oba stejní?
Musel jsem to říct, doufám, že ti to nevadí
Miluji tě, jsme stejní
Tak se jen zeptej sama sebe a zjistíš
Pasujeme k sobě, jsme stejní
Neprotestuj, smiř se s tím
Holka, víš dobře, že jsme stejní
Věděl jsem to, hned jak jsem tě uviděl
A cítil jsem to ještě víc
Když jsem s tebou poprvé mluvil
Všechny moje chmury se rozpustily
Neumím se přetvařovat
Byl jsem fakt překvapenej
Když jsi to cítila stejně
Jsem do tebe blázen, jsem do tebe blázen…
Otevři oči, nebuď slepá
Nevidíš, že jsem oba stejní?
Musel jsem to říct, doufám, že ti to nevadí
Miluji tě, jsme stejní

„Oba stejní“ K této skladbě zatím nebyl přidán žádný komentář.

(Barrett)
Birdie hop, he do, Ptáček skáče, jo skáče
He hop along Skáče dál
A lonely bird upon Osamělý ptáček tam
A window there, he, he Na okně, on, on
There he blow Tam víří
A windy snow, he knew the snow Prachový sníh, už zná sníh
I know the snow, a hoppy bird Já taky znám sníh, poskakující ptáčku
The antelope ride around the parasol Antilopí závod kolem slunečníku
Just to see if he’s a man enough Jen aby viděl, jestli je dost mužný
To meet you in the sandpit Sejdeme se v pískovně
On a flying kind of sighing Na létajícím kýchnutí
In a meddlesome way V hodně šťouravé cestě
You know the way Znáš cestu
I see the flies Vidím mouchy
She’s a little kite, the sort you think you might Ona je malý dráček, ten druh, co máš ráda
Like to fly ‚er and like a kite Je jako dráček, co létá
You get to see her every night Uvidíš ji každou noc
You know the way Znáš cestu
She’s only paving her way Jenom jí dláždí cestu
Hectachrome plane Šestihranné letadlo
I see the flies Vidím mouchy
Birdie hop, he do, he hop along Ptačí skok, on skočil, skáče dál
A lonely bird upon Osamělý ptáček tam
A window there, he, he, Na okně, on, on
There he blow, the windy snow, Tam víří
He know the snow, a hoppy bird Prachový sníh, už zná sníh
A camel woke up to a polish dawn Velbloud se probudil do vyleštěného úsvitu
Wouldn’t look to see his feet had gone Ani si nevšiml, že jeho nohy jsou pryč
He wouldn’t like it Nelíbilo by se mu to
Wouldn’t have the strength to fight it Neměl by sílu s tím bojovat
I see the flies Vidím mouchy
I’m the only bird, a little third, Jsem jen ten malý ptáček, malý třetí
I lost a quarter, had a yearning Ztratil jsem čtvrťák, měl jsem vydělat
To be earning just a dollar a day Vydělat aspoň dolar za den
And in a way you shouldn’t like it A tím, co by se ti nelíbilo
Hectachrome plane Šetihranné letadlo
I see the flies Vidím mouchy
Birdie hop, he do,
He hop along
A lonely bird upon
A window there, he, he
There he blow
A windy snow, he knew the snow
I know the snow, a hoppy bird
The antelope ride around the parasol
Just to see if he’s a man enough
To meet you in the sandpit
On a flying kind of sighing
In a meddlesome way
You know the way
I see the flies
She’s a little kite, the sort you think you might
Like to fly ‚er and like a kite
You get to see her every night
You know the way
She’s only paving her way
Hectachrome plane
I see the flies
Birdie hop, he do, he hop along
A lonely bird upon
A window there, he, he,
There he blow, the windy snow,
He know the snow, a hoppy bird
A camel woke up to a polish dawn
Wouldn’t look to see his feet had gone
He wouldn’t like it
Wouldn’t have the strength to fight it
I see the flies
I’m the only bird, a little third,
I lost a quarter, had a yearning
To be earning just a dollar a day
And in a way you shouldn’t like it
Hectachrome plane
I see the flies
Ptáček skáče, jo skáče
Skáče dál
Osamělý ptáček tam
Na okně, on, on
Tam víří
Prachový sníh, už zná sníh
Já taky znám sníh, poskakující ptáčku
Antilopí závod kolem slunečníku
Jen aby viděl, jestli je dost mužný
Sejdeme se v pískovně
Na létajícím kýchnutí
V hodně šťouravé cestě
Znáš cestu
Vidím mouchy
Ona je malý dráček, ten druh, co máš ráda
Je jako dráček, co létá
Uvidíš ji každou noc
Znáš cestu
Jenom jí dláždí cestu
Šestihranné letadlo
Vidím mouchy
Ptačí skok, on skočil, skáče dál
Osamělý ptáček tam
Na okně, on, on
Tam víří
Prachový sníh, už zná sníh
Velbloud se probudil do vyleštěného úsvitu
Ani si nevšiml, že jeho nohy jsou pryč
Nelíbilo by se mu to
Neměl by sílu s tím bojovat
Vidím mouchy
Jsem jen ten malý ptáček, malý třetí
Ztratil jsem čtvrťák, měl jsem vydělat
Vydělat aspoň dolar za den
A tím, co by se ti nelíbilo
Šetihranné letadlo
Vidím mouchy

„Ptáčkův skok“ K této skladbě zatím nebyl přidán žádný komentář.

(Barrett)
Everything about, Všechno o tom
About to go out, O tom jak zmizet
Me out, you out, Já jsem pryč, ty jsi pryč
Yes and everything is out Jo a všechno je pryč
About, out… O… pryč
Out, out, out, out, out, out, Pryč, pryč, pryč, pryč, pryč…
Let’s split! Rozejděme se
I’m telling you this is it! Říkám ti, už je to tady
Everything is down, Všechno se pokazilo
And hound, hound, hound A schovalo, schovalo, schovalo…
Back down, down, down Někam pryč, pryč, pryč…
Even everything is down Úplně všechno je pryč
Abound and down, Ochrnuté a pryč
Down, down, down, down, down, down Pryč, pryč, pryč, pryč, pryč…
Let’s split! Rozejděme se
Tellin‘ you this is it! Říkám ti, už je to tady
Nobody is right tonight, Dneska nemá nikdo pravdu
Night, height, right, tight, Noc, výška, pravda, úzkost
It isn’t right Není to správné
Me out, you out Já pryč, ty pryč
And everything is out A všechno je pryč
Out, out, out, out, out, out Pryč, pryč, pryč, pryč, pryč…
Let’s split! Rozejděme se
Everything about,
About to go out,
Me out, you out,
Yes and everything is out
About, out…
Out, out, out, out, out, out,
Let’s split!
I’m telling you this is it!
Everything is down,
And hound, hound, hound
Back down, down, down
Even everything is down
Abound and down,
Down, down, down, down, down, down
Let’s split!
Tellin‘ you this is it!
Nobody is right tonight,
Night, height, right, tight,
It isn’t right
Me out, you out
And everything is out
Out, out, out, out, out, out
Let’s split!
Všechno o tom
O tom jak zmizet
Já jsem pryč, ty jsi pryč
Jo a všechno je pryč
O… pryč
Pryč, pryč, pryč, pryč, pryč…
Rozejděme se
Říkám ti, už je to tady
Všechno se pokazilo
A schovalo, schovalo, schovalo…
Někam pryč, pryč, pryč…
Úplně všechno je pryč
Ochrnuté a pryč
Pryč, pryč, pryč, pryč, pryč…
Rozejděme se
Říkám ti, už je to tady
Dneska nemá nikdo pravdu
Noc, výška, pravda, úzkost
Není to správné
Já pryč, ty pryč
A všechno je pryč
Pryč, pryč, pryč, pryč, pryč…
Rozejděme se

„Rozejděme se“ K této skladbě zatím nebyl přidán žádný komentář.

(Barrett)
What’d you ever say today when you’re in the milky way A co dneska řekneš, když jsi na mléčné dráze?
Oh tell me please Ach, řekni mi prosím
If I met you – I told you what to do Kdybych tě potkal, řekl bych ti, co dělat
Seems a while Zdá se, že to chvilku potrvá
Since I could smile the way you do… Než se budu moct smát jako ty
How many times, if I try, if I may, Kolikrát, kdybych to zkusil, kdybych mohl
When you’re in the milky way Když jsi na mléčné dráze
Half of your time – beside me only atmosphere Na půl času a všude kolem jenom atmosféra
Since I could smile the way you do… Od té doby, co se směju jako ty
What can anyone mean to you Co pro tebe kdokoliv znamená?
Standing in the milky way Stojíš na mléčné dráze
Take life easy Ber život v pohodě
Why so empty…? Proč tak prázdně?
I told you – I can tell you Řekl jsem ti – Řekl bych ti
What to do – when I hold you Co dělat – kdybych tě držel
And I tell you „I love you“ A řekl bych ti „Miluju tě!“
I feel that I’m way you do… Cítím, že to začínám chápat jako ty
Give a grasp of life today Cítím, že chytám život za pačesy
When you’re in the milky way Když jsi na mléčné dráze
Oh, try to please! Knock on wood of the trees Ach, zkus to prosím, zaklepat na dřevo stromů
Glad you, mold you, mold you and hold you Jsi spokojená, zformovaná, zformovaná a držet tě
Means five miles Znamená pět mil
And everyway for you… A všechny ostatní jen pro tebe
What’d you ever say today when you’re in the milky way
Oh tell me please
If I met you – I told you what to do
Seems a while
Since I could smile the way you do…
How many times, if I try, if I may,
When you’re in the milky way
Half of your time – beside me only atmosphere
Since I could smile the way you do…
What can anyone mean to you
Standing in the milky way
Take life easy
Why so empty…?
I told you – I can tell you
What to do – when I hold you
And I tell you „I love you“
I feel that I’m way you do…
Give a grasp of life today
When you’re in the milky way
Oh, try to please! Knock on wood of the trees
Glad you, mold you, mold you and hold you
Means five miles
And everyway for you…
A co dneska řekneš, když jsi na mléčné dráze?
Ach, řekni mi prosím
Kdybych tě potkal, řekl bych ti, co dělat
Zdá se, že to chvilku potrvá
Než se budu moct smát jako ty
Kolikrát, kdybych to zkusil, kdybych mohl
Když jsi na mléčné dráze
Na půl času a všude kolem jenom atmosféra
Od té doby, co se směju jako ty
Co pro tebe kdokoliv znamená?
Stojíš na mléčné dráze
Ber život v pohodě
Proč tak prázdně?
Řekl jsem ti – Řekl bych ti
Co dělat – kdybych tě držel
A řekl bych ti „Miluju tě!“
Cítím, že to začínám chápat jako ty
Cítím, že chytám život za pačesy
Když jsi na mléčné dráze
Ach, zkus to prosím, zaklepat na dřevo stromů
Jsi spokojená, zformovaná, zformovaná a držet tě
Znamená pět mil
A všechny ostatní jen pro tebe

„Mléčná dráha“ K této skladbě zatím nebyl přidán žádný komentář.

(Barrett)
Stained, glaucous, glycerine, gold, goat, clover Rezavý, matný, glycerin, zlato, ovce, květina
Gold, local stocks, type, food, wild, national, lake, flag, Zlato, místní burzy, typ, jídlo, divoký, národní, jezero, vlajka
Valve, gyroscope, sect Válec, gyroskop, sekt
Heat, helium, lead, bare, state, invention, medieval Horko, helium, olovo, nahý, stát, vynález, středověk
Refraction, faction, ultra-action, Refrakce, intrikán, ultra-akce
Hunter, interest, bullet, market… Lovec, zájem, kulka, obchod
Loads, liquids, neon, heater, jaws, jungle Náklady, kapaliny, neon, kamna, čelisti, džungle
Mains, signal, knives, kitchen Trubka, signály, nože, kuchyně
Ingot, lovely, mirror, mold Ingoty, nádherný, zrcadlo, forma
Mycenaean, moat, poppy, rubber, Mykény, příkop, pukavý, guma
Radar, rags, sugar, teak Radar, vtípky, cukr, týk
Silver, poke, tin, beetroot, Stříbro, sáček, plechovka, rebarbora
Carrot, ebony, fruit, copper, silk… Mrkev, ebonit, ovoce, měď, hedvábí
Carpet, distant, pigmy, hid, pack, Koberec, dálka, trpaslík, schovaný, smečka
Timber, pudding, straw Dřevo, pudink, žlutý
Raindrops, spattering, ramps Kapky, kapání, rampy
Chameleon, prairie, pods, trigger Chameleon, prérie, tácky, páka
Museum, scales, square, ultra, out of map, vent Museum, měřítka, čtverec, ultra, mimo mapu, ventil
Volcano, vain, wreck, tactic Sopka, zmar, troska, taktika
Tidal, arches, valley, hand Příliv, lukostřelec, údolí, ruka
Inflect, impression, loom, last, molten Oprava, dojem, stav, poslední, roztálý
You gamma, meeting Ty gama, setkání
Lighting, signal, island, coral-cold Blesk, signál, ostrov, korálově zlatý
Stained, glaucous, glycerine, gold, goat, clover
Gold, local stocks, type, food, wild, national, lake, flag,
Valve, gyroscope, sect
Heat, helium, lead, bare, state, invention, medieval
Refraction, faction, ultra-action,
Hunter, interest, bullet, market…
Loads, liquids, neon, heater, jaws, jungle
Mains, signal, knives, kitchen
Ingot, lovely, mirror, mold
Mycenaean, moat, poppy, rubber,
Radar, rags, sugar, teak
Silver, poke, tin, beetroot,
Carrot, ebony, fruit, copper, silk…
Carpet, distant, pigmy, hid, pack,
Timber, pudding, straw
Raindrops, spattering, ramps
Chameleon, prairie, pods, trigger
Museum, scales, square, ultra, out of map, vent
Volcano, vain, wreck, tactic
Tidal, arches, valley, hand
Inflect, impression, loom, last, molten
You gamma, meeting
Lighting, signal, island, coral-cold
Rezavý, matný, glycerin, zlato, ovce, květina
Zlato, místní burzy, typ, jídlo, divoký, národní, jezero, vlajka
Válec, gyroskop, sekt
Horko, helium, olovo, nahý, stát, vynález, středověk
Refrakce, intrikán, ultra-akce
Lovec, zájem, kulka, obchod
Náklady, kapaliny, neon, kamna, čelisti, džungle
Trubka, signály, nože, kuchyně
Ingoty, nádherný, zrcadlo, forma
Mykény, příkop, pukavý, guma
Radar, vtípky, cukr, týk
Stříbro, sáček, plechovka, rebarbora
Mrkev, ebonit, ovoce, měď, hedvábí
Koberec, dálka, trpaslík, schovaný, smečka
Dřevo, pudink, žlutý
Kapky, kapání, rampy
Chameleon, prérie, tácky, páka
Museum, měřítka, čtverec, ultra, mimo mapu, ventil
Sopka, zmar, troska, taktika
Příliv, lukostřelec, údolí, ruka
Oprava, dojem, stav, poslední, roztálý
Ty gama, setkání
Blesk, signál, ostrov, korálově zlatý

„Nepojmenovaná slova (běžíme)“ K této skladbě zatím nebyl přidán žádný komentář.

(Barrett)
On a distant shore, miles from land Na vzdáleném pobřeží, míle od pevniny
Stands the ebony totem in ebony sand Stojí ebenový totem v ebenově černém písku
A dream in a mist of gray Jako přelud v šedivé mlze
On a far distant shore Na velmi vzdálené zemi
The pebble that stood alone Osamělý oblázek na pláži
And driftwood lies half buried A napůl v písku ztracené naplavené dřevo
Warm shallow waters sweep shells Mušle, co žijí v těch teplých mělkých vodách
So the cockles shine A lesklé škeble
A bare winding carcass, stark Do běla oholená kostra, tak neúprosná
Shimmers as flies scoop up meat Tetelí se hejny much, co ožírají zbytky masa
An empty way, dry tears Zbytečná cesta, vyschlé slzy
Crisp flax squeaks tall reeds Vysoké rákosí šumí a láme se ve větru
Make a circle of gray Opisuje šedivé kruhy
In a summer way, around man V tom letním dnu kolem muže
Stood on ground Co sám stojí na břehu
I’m trying I’m trying Zkouším to, zkouším
To find you To find you Tě nalézt, naléz tě
I’m living, I’m giving Ještě žiju, ale vzdávám to
To find you, to find you Tě nalézt, nalézt tě
I’m living, I’m living I’m trying, I’m giving Ještě žiju, žiju, zkouším to, vzdávám to…
On a distant shore, miles from land
Stands the ebony totem in ebony sand
A dream in a mist of gray
On a far distant shore
The pebble that stood alone
And driftwood lies half buried
Warm shallow waters sweep shells
So the cockles shine
A bare winding carcass, stark
Shimmers as flies scoop up meat
An empty way, dry tears
Crisp flax squeaks tall reeds
Make a circle of gray
In a summer way, around man
Stood on ground
I’m trying I’m trying
To find you To find you
I’m living, I’m giving
To find you, to find you
I’m living, I’m living I’m trying, I’m giving
Na vzdáleném pobřeží, míle od pevniny
Stojí ebenový totem v ebenově černém písku
Jako přelud v šedivé mlze
Na velmi vzdálené zemi
Osamělý oblázek na pláži
A napůl v písku ztracené naplavené dřevo
Mušle, co žijí v těch teplých mělkých vodách
A lesklé škeble
Do běla oholená kostra, tak neúprosná
Tetelí se hejny much, co ožírají zbytky masa
Zbytečná cesta, vyschlé slzy
Vysoké rákosí šumí a láme se ve větru
Opisuje šedivé kruhy
V tom letním dnu kolem muže
Co sám stojí na břehu
Zkouším to, zkouším
Tě nalézt, naléz tě
Ještě žiju, ale vzdávám to
Tě nalézt, nalézt tě
Ještě žiju, žiju, zkouším to, vzdávám to…

„Opel“ K této skladbě zatím nebyl přidán žádný komentář.

(Barrett)
Dolly Rocker… It’s called Dolly Rocker… It’s an old make of dress… Překlad textu připravujeme
Well, months old, you know.. that sort of thing
I know a sweet girl
She done went out and paid for me
Was a sweet girl
After five we went for tea
She seen a Dolly Rocker
She want a girl, she got her
I wanna see her, I know I do
I love you darling, all for you
You want to meet Pearl?
She’s as cute as a squirrel’s nut
She done seen me
Said she thought she got the lot
She’s a Dolly Rocker
Want to wait ‚till I got her
Said she knew I know we know I do
Said she gotta see me lonely with you
Oceans may travel, away too long
Senses in the gravel, to see yourself at home
Nice to be at home
All I’ll ever be forever
All my life, you see, when you got her
All I know, you know, I show you, baby
Through your head push to you, baby
Is a Dolly Rocker
She know what she got her
She seen a Dolly Rocker
She seen a Dolly Rocker
Dolly Rocker… It’s called Dolly Rocker… It’s an old make of dress…
Well, months old, you know.. that sort of thing
I know a sweet girl
She done went out and paid for me
Was a sweet girl
After five we went for tea
She seen a Dolly Rocker
She want a girl, she got her
I wanna see her, I know I do
I love you darling, all for you
You want to meet Pearl?
She’s as cute as a squirrel’s nut
She done seen me
Said she thought she got the lot
She’s a Dolly Rocker
Want to wait ‚till I got her
Said she knew I know we know I do
Said she gotta see me lonely with you
Oceans may travel, away too long
Senses in the gravel, to see yourself at home
Nice to be at home
All I’ll ever be forever
All my life, you see, when you got her
All I know, you know, I show you, baby
Through your head push to you, baby
Is a Dolly Rocker
She know what she got her
She seen a Dolly Rocker
She seen a Dolly Rocker
Překlad textu připravujeme

„Dolly Rocker“ K této skladbě zatím nebyl přidán žádný komentář.

(Barrett)
(We’re running) Překlad textu připravujeme
Stained, glaucous, glycerine, gold, goat, clover
Gold, local stocks, type, food, wild, national, lake, flag,
Valve, gyroscope, sect
Heat, helium, lead, bare, state, invention, medieval
Refraction, faction, ultra-action,
Hunter, interest, bullet, market
Loads, liquids, neon, heater, jaws, jungle
Mains, signal, knives, kitchen
Ingot, lovely, mirror, mold
Mycenaean, moat, poppy, rubber,
Radar, rags, sugar, teak
Silver, poke, tin, beetroot,
Carrot, ebony, fruit, copper, silk
Carpet, distant, pigmy, hid, pack,
Timber, pudding, straw
Raindrops, spattering, ramps
Chameleon, prairie, pods, trigger
Museum, scales, square, ultra, out of map, vent
Volcano, vain, wreck, tactic
Tidal, arches, valley, hand
Inflect, impression, loom, last, molten
You gamma, meeting
Lighting, signal, island, coral-cold
(We’re running)
Stained, glaucous, glycerine, gold, goat, clover
Gold, local stocks, type, food, wild, national, lake, flag,
Valve, gyroscope, sect
Heat, helium, lead, bare, state, invention, medieval
Refraction, faction, ultra-action,
Hunter, interest, bullet, market
Loads, liquids, neon, heater, jaws, jungle
Mains, signal, knives, kitchen
Ingot, lovely, mirror, mold
Mycenaean, moat, poppy, rubber,
Radar, rags, sugar, teak
Silver, poke, tin, beetroot,
Carrot, ebony, fruit, copper, silk
Carpet, distant, pigmy, hid, pack,
Timber, pudding, straw
Raindrops, spattering, ramps
Chameleon, prairie, pods, trigger
Museum, scales, square, ultra, out of map, vent
Volcano, vain, wreck, tactic
Tidal, arches, valley, hand
Inflect, impression, loom, last, molten
You gamma, meeting
Lighting, signal, island, coral-cold
Překlad textu připravujeme

„Píseň slov“ K této skladbě zatím nebyl přidán žádný komentář.

(Barrett)
Swan Lee got up at the Running Foot pow-wow, Překlad textu připravujeme
heading from the fire to his waiting canoe.
Chattering Squaw untied the wigwam door,
the chief blew smoke rings two by two!
The land in silence stands…
Swan Lee, his boat by the bank in the darkness,
loosened the rope in the creek is entwined.
A feather from the wing of a wild young eagle,
pointed to the land where his fortune he’d find
The land in silence stands
Swan Lee paddled on from the land of his fathers,
his eyes scanned the undergrowth on either side.
From the shore hung a hot, heavy, creature infested
tropic, Swan Lee had a bow by his side
The land in silence stands
Swan Lee kept time, half on land, half on water,
Grizzly bear and raccoon his fare.
He followed his ears to the great water fall,
Swan Lee knew deep down that his squaw was there!
The land in silence stands….
Suddenly the rush of the mighty great thunder,
confronted Swan Lee as his song he sang,
In the dawn, with his squaw, he was battling homewards
It was all written down by Long Silas Lang.
The land in silence stands…
The land in silence stands…
The land in silence stands.
Swan Lee got up at the Running Foot pow-wow,
heading from the fire to his waiting canoe.
Chattering Squaw untied the wigwam door,
the chief blew smoke rings two by two!
The land in silence stands…
Swan Lee, his boat by the bank in the darkness,
loosened the rope in the creek is entwined.
A feather from the wing of a wild young eagle,
pointed to the land where his fortune he’d find
The land in silence stands
Swan Lee paddled on from the land of his fathers,
his eyes scanned the undergrowth on either side.
From the shore hung a hot, heavy, creature infested
tropic, Swan Lee had a bow by his side
The land in silence stands
Swan Lee kept time, half on land, half on water,
Grizzly bear and raccoon his fare.
He followed his ears to the great water fall,
Swan Lee knew deep down that his squaw was there!
The land in silence stands….
Suddenly the rush of the mighty great thunder,
confronted Swan Lee as his song he sang,
In the dawn, with his squaw, he was battling homewards
It was all written down by Long Silas Lang.
The land in silence stands…
The land in silence stands…
The land in silence stands.
Překlad textu připravujeme

„Swan Lee (Silas Lang)“ K této skladbě zatím nebyl přidán žádný komentář.

(Barrett)
Instrumental Instrumentální
Instrumental
Instrumentální

„Výrostek“ K této skladbě zatím nebyl přidán žádný komentář.