(Barrett)
LIME AND LIMPID GREEN, A SECOND SCENE JASNÁ A ZÁŘIVÁ ZELENÁ, DRUHÁ SCÉNA
A FIGHT BETWEEN THE BLUE YOU ONCE KNEW BOJ UPROSTŘED OBLOHY KTEROU JSI KDYSI ZNAL
FLOATING DOWN, THE SOUND RESOUNDS KLOUŽEŠ DOLŮ ZVUK SE VRACÍ
AROUND THE ICY WATERS UNDERGROUND V OZVĚNÁCH KOLEM ZMRZLÝCH VOD V PODZEMÍ
JUPITER AND SATURN OBERON MIRANDA JUPITER A SATURN OBERON MIRANDA
AND TITANIA NEPTUNE TITAN A TITÁNIE NEPTUN TITAN
STARS CAN FRIGHTEN… HVĚZDY UMÍ NAHNAT STRACH…
BLINDING SIGNS FLAP FLICKER FLICKER FLICKER OSLEPUJÍCÍ ZNAMENÍ BLIKAJÍ BLIK BLIK BLIK
BLAM POW POW PUF! PLESK! PLESK!
STAIRWAY SCARE DAN DARE WHO’S THERE… SCHODIŠTĚ STRAŠÍ DANA DAREA KTERÝ JE TAM…
LIME AND LIMPID GREEN JASNÁ A ZÁŘIVÁ ZELENÁ
THE SOUNDS SURROUNDS THE ICY WATERS UNDERGROUND ZVUKY OBKLOPUJÍ ZMRZLÉ VODY V PODZEMÍ
LIME AND LIMPID GREEN JASNÁ A ZÁŘIVÁ ZELENÁ
THE SOUNDS SURROUNDS THE ICY WATERS ZVUKY OBKLOPUJÍ ZMRZLÉ VODY
UNDERGROUND V PODZEMÍ
LIME AND LIMPID GREEN, A SECOND SCENE
A FIGHT BETWEEN THE BLUE YOU ONCE KNEW
FLOATING DOWN, THE SOUND RESOUNDS
AROUND THE ICY WATERS UNDERGROUND
JUPITER AND SATURN OBERON MIRANDA
AND TITANIA NEPTUNE TITAN
STARS CAN FRIGHTEN…
BLINDING SIGNS FLAP FLICKER FLICKER FLICKER
BLAM POW POW
STAIRWAY SCARE DAN DARE WHO’S THERE…
LIME AND LIMPID GREEN
THE SOUNDS SURROUNDS THE ICY WATERS UNDERGROUND
LIME AND LIMPID GREEN
THE SOUNDS SURROUNDS THE ICY WATERS
UNDERGROUND
JASNÁ A ZÁŘIVÁ ZELENÁ, DRUHÁ SCÉNA
BOJ UPROSTŘED OBLOHY KTEROU JSI KDYSI ZNAL
KLOUŽEŠ DOLŮ ZVUK SE VRACÍ
V OZVĚNÁCH KOLEM ZMRZLÝCH VOD V PODZEMÍ
JUPITER A SATURN OBERON MIRANDA
A TITÁNIE NEPTUN TITAN
HVĚZDY UMÍ NAHNAT STRACH…
OSLEPUJÍCÍ ZNAMENÍ BLIKAJÍ BLIK BLIK BLIK
PUF! PLESK! PLESK!
SCHODIŠTĚ STRAŠÍ DANA DAREA KTERÝ JE TAM…
JASNÁ A ZÁŘIVÁ ZELENÁ
ZVUKY OBKLOPUJÍ ZMRZLÉ VODY V PODZEMÍ
JASNÁ A ZÁŘIVÁ ZELENÁ
ZVUKY OBKLOPUJÍ ZMRZLÉ VODY
V PODZEMÍ

„ASTRONOMICKÁ DOMINANCE“ První hlas na celém albu, recitující názvy nebeských útvarů přes megafon, patří Peteru Jennerovi, jednomu z manažerů skupiny. Úvodní zpráva v Morseově kódu, která nemá žádný smysluplný význam, dává brzy prostor klávesám Ricka Wrighta, Barrettovým echo kytarám a dosti razantním bicím Nicka Masona. Na okraj – není ve slovech „stars can frighten / hvězdy mohou nahánět strach“ již cítit prvotní náznak Barrettových paranoidních stavů?

(Barrett)
LUCIFER SAM SIAM CAT LUCIFER SAM SIAMSKÝ KOCOUR
ALWAYS SITTING BY YOUR SIDE VŽDYCKY SEDÁVÁ PO TVÉM BOKU
ALWAYS BY YOUR SIDE VŽDYCKY PO TVÉM BOKU
THAT CAT’S SOMETHING I CAN’T EXPLAIN TEN KOCOUR JE NĚCO CO NEDOKÁŽU VYSVĚTLIT
JENNIFER GENTLE YOU’RE A WITCH JENNIFER GENTLE JSI ČARODĚJNICE
YOU’RE THE LEFT SIDE TY JSI JAK LEVÁ HEMISFÉRA
HE’S THE RIGHT SIDE OH NO ON PRAVÁ ACH NE
THAT CAT’S SOMETHING I CAN’T EXPLAIN TEN KOCOUR JE NĚCO CO NEDOKÁŽU VYSVĚTLIT
LUCIFER GO TO SEA LUCIFER PUTUJE K MOŘI
BE A HIP CAT STÁT SE PŘÍSTAVNÍM KOCOUREM
BE A SHIP’S CAT STÁT SE LODNÍM KOCOUREM
SOMEWHERE ANYWHERE NĚKDE KDEKOLI
THAT CAT’S SOMETHING I CAN’T EXPLAIN TEN KOCOUR JE NĚCO CO NEDOKÁŽU VYSVĚTLIT
AT NIGHT PROWLING SIFTING SANDS NA NOČNÍM LOVU, PROSÉVAJÍC PÍSEK
HIDDING AROUND ON THE GROUND PLÍŽÍ SE TADY OKOLO PŘI ZEMI
HE’LL BE FOUND NAKONEC BUDE NALEZEN
WHEN YOU’RE AROUND KDYŽ JSI POBLÍŽ
THAT CAT’S SOMETHING I CAN’T EXPLAIN TEN KOCOUR JE NĚCO CO NEDOKÁŽU VYSVĚTLIT
LUCIFER SAM SIAM CAT
ALWAYS SITTING BY YOUR SIDE
ALWAYS BY YOUR SIDE
THAT CAT’S SOMETHING I CAN’T EXPLAIN
JENNIFER GENTLE YOU’RE A WITCH
YOU’RE THE LEFT SIDE
HE’S THE RIGHT SIDE OH NO
THAT CAT’S SOMETHING I CAN’T EXPLAIN
LUCIFER GO TO SEA
BE A HIP CAT
BE A SHIP’S CAT
SOMEWHERE ANYWHERE
THAT CAT’S SOMETHING I CAN’T EXPLAIN
AT NIGHT PROWLING SIFTING SANDS
HIDDING AROUND ON THE GROUND
HE’LL BE FOUND
WHEN YOU’RE AROUND
THAT CAT’S SOMETHING I CAN’T EXPLAIN
LUCIFER SAM SIAMSKÝ KOCOUR
VŽDYCKY SEDÁVÁ PO TVÉM BOKU
VŽDYCKY PO TVÉM BOKU
TEN KOCOUR JE NĚCO CO NEDOKÁŽU VYSVĚTLIT
JENNIFER GENTLE JSI ČARODĚJNICE
TY JSI JAK LEVÁ HEMISFÉRA
ON PRAVÁ ACH NE
TEN KOCOUR JE NĚCO CO NEDOKÁŽU VYSVĚTLIT
LUCIFER PUTUJE K MOŘI
STÁT SE PŘÍSTAVNÍM KOCOUREM
STÁT SE LODNÍM KOCOUREM
NĚKDE KDEKOLI
TEN KOCOUR JE NĚCO CO NEDOKÁŽU VYSVĚTLIT
NA NOČNÍM LOVU, PROSÉVAJÍC PÍSEK
PLÍŽÍ SE TADY OKOLO PŘI ZEMI
NAKONEC BUDE NALEZEN
KDYŽ JSI POBLÍŽ
TEN KOCOUR JE NĚCO CO NEDOKÁŽU VYSVĚTLIT

„LUCIFER SAM“ Skladba je částečně o Sydově siamské kočce a částečně o jeho přítelkyni Jenny (ona zmiňovaná Jennifer Gentle). Zmínka o „left side / right side“ se týká rozdílu mezi logickou a kreativní funkcí rozdílných mozkových hemisfér. Díky typickému svižnému kytarovému rifu je tato skladba svěží dodnes a byla mnohokrát přepracována jinými skupinami.

(Barrett)
THERE WAS A KING WHO RULED THE LAND BYL ZDE KRÁL JENŽ VLÁDL ZEMI
HIS MAJESTY WAS IN COMMAND JEHO MAJESTÁT PANOVAL
THE SILVER EYES THE SCARLET EAGLE STŘÍBRNÉ OČI ŠARLATOVÝ OREL
SHOWERED SILVER ON THE PEOPLE STŘÍBREM ZKRÁPĚL PODDANÉ
OH MOTHER TELL ME MORE ACH MATKO ŘEKNI MI VÍC
WHY’D’YOU HAVE TO LEAVE ME THERE PROČ MĚ TU MUSÍŠ NECHAT
HANGING IN MY INFANT AIR , WAITING SPOUTANÉHO V MÉM DĚTSKÉM STRACHU, ČEKAJÍCÍHO
YOU ONLY HAVE TO READ THE LINES OF MUSÍŠ JEN PŘEČÍST TY ŘÁDKY
SCRIBBLY BLACK AND EVERYTHING SHINES ČERNÍ NAČMÁRANÉ A VŠE SE ROZZÁŘÍ
ACROSS THE STREAM WITH WOODEN SHOES PŘES POTOK V DŘEVĚNÝCH BOTÁCH
BELLS TO TELL THE KING THE NEWS ZVONY CO KRÁLI NOVINKY ZVĚSTUJÍ
A THOUSANDS MISTY RIDERS TISÍCE MLHAVÝCH JEZDCŮ
CLIMB UP HIGHER AND ONCE UPON A TIME ŠPLHAJÍ STÁLE VÝŠ A BYLO NEBYLO
WONDERING AND DREAMING ŽASNU A SNÍM
THE WORDS HAVE DIFFERENT MEANINGS SLOVA MAJÍ RŮZNÉ VÝZNAMY
YES THEY DID… ANO UDĚLALI TO…
FOR ALL THAT TIME SPENT IN THE ROOM PO VŠECHEN TEN ČAS STRÁVENÝ V TOM POKOJI
THE DOLL’S HOUSE DARKNESS OLD PERFUME DOMEČEK PRO PANENKY TEMNĚ STAŘE VONÍCÍ
AND FAIRLY STORIES HELD ME HIGH A POHÁDKY MĚ DRŽELY VYSOKO
ON CLOUDS OF SUNLIGHT FLOATING BY V OBLACÍCH KOUPAJÍCÍCH SE VE SLUNEČNÍM SVITU
OH MOTHER TELL ME MORE ACH MATKO ŘEKNI MI VÍC
TELL ME MORE… ŘEKNI MI VÍC…
THERE WAS A KING WHO RULED THE LAND
HIS MAJESTY WAS IN COMMAND
THE SILVER EYES THE SCARLET EAGLE
SHOWERED SILVER ON THE PEOPLE
OH MOTHER TELL ME MORE
WHY’D’YOU HAVE TO LEAVE ME THERE
HANGING IN MY INFANT AIR , WAITING
YOU ONLY HAVE TO READ THE LINES OF
SCRIBBLY BLACK AND EVERYTHING SHINES
ACROSS THE STREAM WITH WOODEN SHOES
BELLS TO TELL THE KING THE NEWS
A THOUSANDS MISTY RIDERS
CLIMB UP HIGHER AND ONCE UPON A TIME
WONDERING AND DREAMING
THE WORDS HAVE DIFFERENT MEANINGS
YES THEY DID…
FOR ALL THAT TIME SPENT IN THE ROOM
THE DOLL’S HOUSE DARKNESS OLD PERFUME
AND FAIRLY STORIES HELD ME HIGH
ON CLOUDS OF SUNLIGHT FLOATING BY
OH MOTHER TELL ME MORE
TELL ME MORE…
BYL ZDE KRÁL JENŽ VLÁDL ZEMI
JEHO MAJESTÁT PANOVAL
STŘÍBRNÉ OČI ŠARLATOVÝ OREL
STŘÍBREM ZKRÁPĚL PODDANÉ
ACH MATKO ŘEKNI MI VÍC
PROČ MĚ TU MUSÍŠ NECHAT
SPOUTANÉHO V MÉM DĚTSKÉM STRACHU, ČEKAJÍCÍHO
MUSÍŠ JEN PŘEČÍST TY ŘÁDKY
ČERNÍ NAČMÁRANÉ A VŠE SE ROZZÁŘÍ
PŘES POTOK V DŘEVĚNÝCH BOTÁCH
ZVONY CO KRÁLI NOVINKY ZVĚSTUJÍ
TISÍCE MLHAVÝCH JEZDCŮ
ŠPLHAJÍ STÁLE VÝŠ A BYLO NEBYLO
ŽASNU A SNÍM
SLOVA MAJÍ RŮZNÉ VÝZNAMY
ANO UDĚLALI TO…
PO VŠECHEN TEN ČAS STRÁVENÝ V TOM POKOJI
DOMEČEK PRO PANENKY TEMNĚ STAŘE VONÍCÍ
A POHÁDKY MĚ DRŽELY VYSOKO
V OBLACÍCH KOUPAJÍCÍCH SE VE SLUNEČNÍM SVITU
ACH MATKO ŘEKNI MI VÍC
ŘEKNI MI VÍC…

„MATKA MATILDA“ Syd se zde představuje jako bojácné dítě, které nechce, aby jeho maminka zhasla světlo po pohádce na dobrou noc a používá k tomuto vyjádření jeden ze svých nejvýmluvnějších a zároveň nejpoetičtějších textů. Jen pro zajímavost: po odchodu od kapely se Syd vrátil ke své mamince a byl jí velmi nablízku (nebo ona jemu?) až do její smrti v roce 1991. V této písni se poprvé objevuje hra na varhany Ricka Wrighta, která se později dostala do podvědomí pod přezdívkou „Rick´s Turkish Delight – Rickovo turecké potěšení“ (narážka na podobnost s tehdejší rozhlasovou reklamou na vynikající bonboniéru).

(Barrett)
ALONE IN THE CLOUDS ALL BLUE SÁM V MODRÝCH OBLACÍCH
LYING ON AN EIDERDOWN, YIPPEE LEŽÍM SI V PRACHOVÝCH PEŘINÁCH, JUPÍ
YOU CAN’T SEE ME BUT I CAN YOU NEVIDÍŠ MĚ, ALE JÁ VIDÍM TEBE
LAZING IN THE FOGGY DEW HOVÍM SI PĚKNĚ V MLŽNÉ ROSE
SITTING ON AN UNICORN NO FEAR SEDÍM SI NA HŘBETĚ JEDNOROŽCE BEZE STRACHU
YOU CAN’T HEAR ME BUT I CAN YOU NESLYŠÍŠ MĚ, ALE JÁ SLYŠÍM TEBE
WATCHING BUTTERCUPS CUP THE LIGHT POZORUJI BLATOUCHY ZALITÉ SVĚTLEM
SLEEPING ON A DANDELION TOO MUCH SPÍM NA PAMPELIŠCE, MOŽNÁ MOC DLOUHO
I WON’T TOUCH YOU BUT THEN I MIGHT NEBUDU SE TĚ DOTÝKAT, POZDĚJI BYCH SNAD MOHL
SCREAMING THROUGH THE STARLIT SKIES KŘIČÍM SKRZ HVĚZDNOU OBLOHU
TRAVELLING BY TELEPHONE CESTUJI TELEFONEM
HEY HO HERE WE GO HEJ HOU TAK TADY JSME
EVER SO HIGH VŽDYCKY TAK VYSOKO
ALONE IN THE CLOUDS ALL BLUE SÁM V MODRÝCH OBLACÍCH
LYING ON AN EIDERDOWN, YIPPEE LEŽÍM SI V PRACHOVÝCH PEŘINÁCH, JUPÍ
YOU CAN’T SEE ME BUT I CAN YOU NEVIDÍŠ MĚ, ALE JÁ VIDÍM TEBE
ALONE IN THE CLOUDS ALL BLUE
LYING ON AN EIDERDOWN, YIPPEE
YOU CAN’T SEE ME BUT I CAN YOU
LAZING IN THE FOGGY DEW
SITTING ON AN UNICORN NO FEAR
YOU CAN’T HEAR ME BUT I CAN YOU
WATCHING BUTTERCUPS CUP THE LIGHT
SLEEPING ON A DANDELION TOO MUCH
I WON’T TOUCH YOU BUT THEN I MIGHT
SCREAMING THROUGH THE STARLIT SKIES
TRAVELLING BY TELEPHONE
HEY HO HERE WE GO
EVER SO HIGH
ALONE IN THE CLOUDS ALL BLUE
LYING ON AN EIDERDOWN, YIPPEE
YOU CAN’T SEE ME BUT I CAN YOU
SÁM V MODRÝCH OBLACÍCH
LEŽÍM SI V PRACHOVÝCH PEŘINÁCH, JUPÍ
NEVIDÍŠ MĚ, ALE JÁ VIDÍM TEBE
HOVÍM SI PĚKNĚ V MLŽNÉ ROSE
SEDÍM SI NA HŘBETĚ JEDNOROŽCE BEZE STRACHU
NESLYŠÍŠ MĚ, ALE JÁ SLYŠÍM TEBE
POZORUJI BLATOUCHY ZALITÉ SVĚTLEM
SPÍM NA PAMPELIŠCE, MOŽNÁ MOC DLOUHO
NEBUDU SE TĚ DOTÝKAT, POZDĚJI BYCH SNAD MOHL
KŘIČÍM SKRZ HVĚZDNOU OBLOHU
CESTUJI TELEFONEM
HEJ HOU TAK TADY JSME
VŽDYCKY TAK VYSOKO
SÁM V MODRÝCH OBLACÍCH
LEŽÍM SI V PRACHOVÝCH PEŘINÁCH, JUPÍ
NEVIDÍŠ MĚ, ALE JÁ VIDÍM TEBE

„PLANOUCÍ“ Text k této skladbě snad úplně nejlépe vystihuje dobu, ve které celé album vzniklo. Text je velmi lyrický, s mnoha pohádkovými motivy a něžným (až dětinským) nádechem.

(Barrett/Waters/Wright/Mason)
INSTRUMENTAL INSTRUMENTÁLNÍ
INSTRUMENTAL
INSTRUMENTÁLNÍ

POW R. TOC H. Toc H. je charitativní organizace, která převzala svůj název z armádní zkratky pro Talbot House, tedy klub pro vojáky (těsně za frontovou linií v první světové válce), kde byly ignorovány rozdíly mezi hodnostmi.

Organizace Toc H. má za cíl prohlubování přátelství mezi mladými lidmi z různého prostředí. Důvod, proč byl tento název použit, stejně jako význam druhé části názvu, není jasný.

Tato skladba je známá i pod názvem Pink Jungle – část The Journey (odkazy na The Man a The Journey – viz „The Massed Gadgets Of Auximines“)

(Waters)
DOCTOR DOCTOR I’M IN BED DOKTORE DOKTORE JSEM V POSTELI
DOCTOR DOCTOR ACHING HEAD DOKTORE DOKTORE HLAVA MĚ BOLÍ
DOCTOR DOCTOR OLD IS LEAD DOKTORE DOKTORE STÁŘÍ JE OLOVEM
DOCTOR DOCTOR CHOKE ON BREAD DOKTORE DOKTORE CHLEBEM SE DÁVÍM
DOCTOR DOCTOR UNDERFED DOKTORE DOKTORE PODVYŽIVEN
DOCTOR DOCTOR GOLD IS LEAD DOKTORE DOKTORE ZLATO JE OLOVEM
DOCTOR DOCTOR JESUS BLED DOKTORE DOKTORE JEŽÍŠ KRVÁCEL
DOCTOR DOCTOR PAIN IS RED DOKTORE DOKTORE BOLEST JE RUDÁ
DOCTOR DOCTOR DARK DOOM DOKTORE DOKTORE TEMNÁ ZÁHUBA
GRUEL GHOUL GREASY SPOON OVESNÁ KAŠE DÉMON MASTNÁ LŽÍCE
USED SPOON DARK ROOM POUŽITÁ LŽÍCE, TEMNÝ POKOJ
MUSIC SEEMS TO HELP THE PAIN HUDBA ZDÁ SE POMÁHÁ BOLESTI
SEEMS TO MOTIVATE THE BRAIN ZDÁ SE ŽE MOTIVUJE MOZEK
DOCTOR KINDLY TELL YOUR WIFE DOKTORE ŘEKNĚTE LASKAVĚ SVÉ ŽENĚ
THAT I’M ALIVE ŽE JSEM NAŽIVU
FLOWERS THRIVE KVĚTINY PROSPÍVAJÍ
REALISE UDĚLEJTE TO
REALISE UDĚLEJTE TO
REALISE UDĚLEJTE TO
DOCTOR DOCTOR I’M IN BED
DOCTOR DOCTOR ACHING HEAD
DOCTOR DOCTOR OLD IS LEAD
DOCTOR DOCTOR CHOKE ON BREAD
DOCTOR DOCTOR UNDERFED
DOCTOR DOCTOR GOLD IS LEAD
DOCTOR DOCTOR JESUS BLED
DOCTOR DOCTOR PAIN IS RED
DOCTOR DOCTOR DARK DOOM
GRUEL GHOUL GREASY SPOON
USED SPOON DARK ROOM
MUSIC SEEMS TO HELP THE PAIN
SEEMS TO MOTIVATE THE BRAIN
DOCTOR KINDLY TELL YOUR WIFE
THAT I’M ALIVE
FLOWERS THRIVE
REALISE
REALISE
REALISE
DOKTORE DOKTORE JSEM V POSTELI
DOKTORE DOKTORE HLAVA MĚ BOLÍ
DOKTORE DOKTORE STÁŘÍ JE OLOVEM
DOKTORE DOKTORE CHLEBEM SE DÁVÍM
DOKTORE DOKTORE PODVYŽIVEN
DOKTORE DOKTORE ZLATO JE OLOVEM
DOKTORE DOKTORE JEŽÍŠ KRVÁCEL
DOKTORE DOKTORE BOLEST JE RUDÁ
DOKTORE DOKTORE TEMNÁ ZÁHUBA
OVESNÁ KAŠE DÉMON MASTNÁ LŽÍCE
POUŽITÁ LŽÍCE, TEMNÝ POKOJ
HUDBA ZDÁ SE POMÁHÁ BOLESTI
ZDÁ SE ŽE MOTIVUJE MOZEK
DOKTORE ŘEKNĚTE LASKAVĚ SVÉ ŽENĚ
ŽE JSEM NAŽIVU
KVĚTINY PROSPÍVAJÍ
UDĚLEJTE TO
UDĚLEJTE TO
UDĚLEJTE TO

„POPADNĚTE TEN SVŮJ STETOSKOP A JDĚTE“ Je vlastně logické, že jediný člen kapely (mimo Syda), který měl na tomto albu svou vlastní kompozici, byl Roger Waters. Byť sám Waters tuto skladbu popsal jako „velmi špatnou“, možná vědom si svého textu „music seems to help the pain – zdá se, že hudba pomáhá bolesti“. Vokálů není mnoho, podělili se o ně Waters s Barrettem.

Při troše fantazie bychom mohli říci, že tato skladba naznačuje, kam se bude ubírat budoucí styl psaní Rogera Waterse.

(Barrett/Waters/Wright/Mason)
INSTRUMENTAL INSTRUMENTÁLNÍ
INSTRUMENTAL
INSTRUMENTÁLNÍ

„MEZIHVĚZDNÁ ŠTVANICE“ Pink Floyd natočili tuto skladbu již předtím, než byla finálně nahrána i pro toto album. Je např. součástí alba Tonite Let´s All Make Love In London – v tomto případě se jedná pravděpodobně o nejvěrnější oficiálně vydanou (i když oproti skutečnosti stále mnohem kultivovanější) ukázku stylu, jakým Pink Floyd hráli v londýnských klubech UFO a Marquee. Při živých vystoupeních dosahovala skladba extrémních délek (mnohdy i více než 40 minut) a členové kapely dokázali během hraní například složit stůl, uvařit a vypít čaj a podobně.

Hlavní hudební téma vzniklo tak, že se Peter Jenner pokoušel Sydovi s doprovodem kytary zazpívat kousek z „My Little Red Book“ (a je jen škoda, že byl riff vypuštěn z televizní komedie „Steptone And Son“).

Divoké „stereo řádění“ na konci je práce Normana Smithe, který byl zvyklý pracovat pro takové hvězdy jako The Beatles a podobně.

(Barrett)
I WANT TO TELL YOU A STORY CHCI VÁM POVĚDĚT JEDEN PŘÍBĚH
‚BOUT A LITTLE MAN IF I CAN O ČLOVÍČKOVI MALÉM JESTLI SMÍM
A GNOME NAMED GRIMBLE GROMBLE O SKŘÍTKOVI JMÉNEM CIMPR CAMPR
AND LITTLE GNOMES STAY IN THEIR HOMES A SKŘÍTKOVÉ DOMA PŘEBÝVAJÍ
EATING, SLEEPING, DRINKING THEIR WINE JEDOUCE, SPÍCE, SVÉ VÍNO PIJÍCE
HE WORE A SCARLET TUNIC NOSIL ŠARLATOVÝ PLÁŠTÍK
A BLUE-GREEN HOOD, IT LOOKED QUITE GOOD TYRKYSOVOU ČEPICI, VYPADALO TO BÁJEČNĚ
HE HAD A BIG ADVENTURE MĚL VELIKÉ DOBRODRUŽSTVÍ
AMIDTS THE GRASS, FRESH AIR AT LAST UPROSTŘED ZELENÉHO PAŽITU, KOL SVĚŽÍ VZDUCH
WINING DINING BIDING HIS TIME VÍNO POPÍJEJE, VEČEŘEJE, ČEKAJE NA SVŮJ ČAS
AND THEN ONE DAY AŽ JEDNOHO DNE
HOORAY, ANOTHER WAY FOR GNOMES TO SAY HURÁ, JINÝ ZPŮSOB PRO SKŘÍTKY JAK ŘÍCT
OOH MY… ACH MŮJ…
LOOK AT THE SKY, LOOK AT THE RIVER PODÍVEJ SE NA NEBE, PODÍVEJ SE NA ŘEKU
ISN’T IT GOOD? NENÍ TO DOBRÉ?
LOOK AT THE SKY, LOOK AT THE RIVER PODÍVEJ SE NA NEBE, PODÍVEJ SE NA ŘEKU
ISN’T IT GOOD? NENÍ TO DOBRÉ?
WINDING, FINDING PLACES TO GO HLEDAJE, NACHÁZEJE MÍSTO, KAM ODEJÍT
AND THE ONE DAY AŽ JEDNOHO DNE
HOORAY, ANOTHER WAY FOR GNOMES TO SAY HURÁ, JINÝ ZPŮSOB PRO SKŘÍTKY JAK ŘÍCT
OOH MY OOH MY… ACH MŮJ ACH MŮJ…
I WANT TO TELL YOU A STORY
‚BOUT A LITTLE MAN IF I CAN
A GNOME NAMED GRIMBLE GROMBLE
AND LITTLE GNOMES STAY IN THEIR HOMES
EATING, SLEEPING, DRINKING THEIR WINE
HE WORE A SCARLET TUNIC
A BLUE-GREEN HOOD, IT LOOKED QUITE GOOD
HE HAD A BIG ADVENTURE
AMIDTS THE GRASS, FRESH AIR AT LAST
WINING DINING BIDING HIS TIME
AND THEN ONE DAY
HOORAY, ANOTHER WAY FOR GNOMES TO SAY
OOH MY…
LOOK AT THE SKY, LOOK AT THE RIVER
ISN’T IT GOOD?
LOOK AT THE SKY, LOOK AT THE RIVER
ISN’T IT GOOD?
WINDING, FINDING PLACES TO GO
AND THE ONE DAY
HOORAY, ANOTHER WAY FOR GNOMES TO SAY
OOH MY OOH MY…
CHCI VÁM POVĚDĚT JEDEN PŘÍBĚH
O ČLOVÍČKOVI MALÉM JESTLI SMÍM
O SKŘÍTKOVI JMÉNEM CIMPR CAMPR
A SKŘÍTKOVÉ DOMA PŘEBÝVAJÍ
JEDOUCE, SPÍCE, SVÉ VÍNO PIJÍCE
NOSIL ŠARLATOVÝ PLÁŠTÍK
TYRKYSOVOU ČEPICI, VYPADALO TO BÁJEČNĚ
MĚL VELIKÉ DOBRODRUŽSTVÍ
UPROSTŘED ZELENÉHO PAŽITU, KOL SVĚŽÍ VZDUCH
VÍNO POPÍJEJE, VEČEŘEJE, ČEKAJE NA SVŮJ ČAS
AŽ JEDNOHO DNE
HURÁ, JINÝ ZPŮSOB PRO SKŘÍTKY JAK ŘÍCT
ACH MŮJ…
PODÍVEJ SE NA NEBE, PODÍVEJ SE NA ŘEKU
NENÍ TO DOBRÉ?
PODÍVEJ SE NA NEBE, PODÍVEJ SE NA ŘEKU
NENÍ TO DOBRÉ?
HLEDAJE, NACHÁZEJE MÍSTO, KAM ODEJÍT
AŽ JEDNOHO DNE
HURÁ, JINÝ ZPŮSOB PRO SKŘÍTKY JAK ŘÍCT
ACH MŮJ ACH MŮJ…

„SKŘÍTEK“ Téměř jako ze školky působí tento citlivý Barrettův pohádkový příběh, který je doprovázen dřevěným bubínkem a xylofonem Ricka Wrighta (jakkoliv se nejeví jako typické rockové nástroje, výborně se hodí k této skladbě).

(Barrett)
ALL MOVEMENT IS ACCOMPLISHED IN SIX STAGES CELÝ POHYB PROBÍHÁ V ŠESTI FÁZÍCH
AND THE SEVENTH BRINGS RETURN A SEDMÁ PŘINÁŠÍ NÁVRAT
THE SEVEN IS THE NUMBER OF THE YOUNG LIGHT SEDMIČKA JE ČÍSLEM MLADÉHO SVĚTLA
IT FORMS WHEN DARKNESS IS INCREASED BY ONE TVOŘÍ SE KDYŽ K TEMNOTĚ PŘIDÁ SE JEDNIČKA
CHANGE RETURNS SUCCESS ZMĚNA VRACÍ ÚSPĚCH
GOING AND COMING WITHOUT ERROR JDE A PŘICHÁZÍ BEZ CHYBY
ACTION BRINGS GOOD FORTUNE AKCE PŘINÁŠÍ ŠTĚSTÍ
SUNSET ZÁPAD SLUNCE
THE TIME IS WITH THE MONTH OF WINTER SOLSTICE ČAS PLYNE S MĚSÍCEM ZIMNÍHO SLUNOVRATU
WHEN THE CHANGE IS DUE TO COME KDYŽ ZMĚNA MÁ PŘIJÍT
THUNDER IN THE EARTH, THE COURSE OF HEAVEN HROMY BUŠÍ DO ZEMĚ SMĚŘUJÍC Z NEBE
THINGS CANNOT BE DESTROYED ONCE AND FOR ALL VECI NELZE ZNIČIT JEDNOU PROVŽDY
CHANGE RETURNS SUCCESS ZMĚNA VRACÍ ÚSPĚCH
GOING AND COMING WITHOUT ERROR JDE A PŘICHÁZÍ BEZ CHYBY
ACTION BRINGS GOOD FORTUNE AKCE PŘINÁŠÍ ŠTĚSTÍ
SUNSET ZÁPAD SLUNCE
SUNRISE VÝCHOD SLUNCE
A MOVEMENT IS ACCOMPLISHED IN SIX STAGES CELÝ POHYB PROBÍHÁ V ŠESTI FÁZÍCH
AND THE SEVENTH BRINGS RETURN A SEDMÁ PŘINÁŠÍ NÁVRAT
THE SEVEN IS THE NUMBER OF THE YOUNG LIGHT SEDMIČKA JE ČÍSLEM MLADÉHO SVĚTLA
IT FORMS WHEN DARKNESS IS INCREASED BY ONE TVOŘÍ SE KDYŽ K TEMNOTĚ PŘIDÁ SE JEDNIČKA
SUNSET ZÁPAD SLUNCE
SUNRISE VÝCHOD SLUNCE
ALL MOVEMENT IS ACCOMPLISHED IN SIX STAGES
AND THE SEVENTH BRINGS RETURN
THE SEVEN IS THE NUMBER OF THE YOUNG LIGHT
IT FORMS WHEN DARKNESS IS INCREASED BY ONE
CHANGE RETURNS SUCCESS
GOING AND COMING WITHOUT ERROR
ACTION BRINGS GOOD FORTUNE
SUNSET
THE TIME IS WITH THE MONTH OF WINTER SOLSTICE
WHEN THE CHANGE IS DUE TO COME
THUNDER IN THE EARTH, THE COURSE OF HEAVEN
THINGS CANNOT BE DESTROYED ONCE AND FOR ALL
CHANGE RETURNS SUCCESS
GOING AND COMING WITHOUT ERROR
ACTION BRINGS GOOD FORTUNE
SUNSET
SUNRISE
A MOVEMENT IS ACCOMPLISHED IN SIX STAGES
AND THE SEVENTH BRINGS RETURN
THE SEVEN IS THE NUMBER OF THE YOUNG LIGHT
IT FORMS WHEN DARKNESS IS INCREASED BY ONE
SUNSET
SUNRISE
CELÝ POHYB PROBÍHÁ V ŠESTI FÁZÍCH
A SEDMÁ PŘINÁŠÍ NÁVRAT
SEDMIČKA JE ČÍSLEM MLADÉHO SVĚTLA
TVOŘÍ SE KDYŽ K TEMNOTĚ PŘIDÁ SE JEDNIČKA
ZMĚNA VRACÍ ÚSPĚCH
JDE A PŘICHÁZÍ BEZ CHYBY
AKCE PŘINÁŠÍ ŠTĚSTÍ
ZÁPAD SLUNCE
ČAS PLYNE S MĚSÍCEM ZIMNÍHO SLUNOVRATU
KDYŽ ZMĚNA MÁ PŘIJÍT
HROMY BUŠÍ DO ZEMĚ SMĚŘUJÍC Z NEBE
VECI NELZE ZNIČIT JEDNOU PROVŽDY
ZMĚNA VRACÍ ÚSPĚCH
JDE A PŘICHÁZÍ BEZ CHYBY
AKCE PŘINÁŠÍ ŠTĚSTÍ
ZÁPAD SLUNCE
VÝCHOD SLUNCE
CELÝ POHYB PROBÍHÁ V ŠESTI FÁZÍCH
A SEDMÁ PŘINÁŠÍ NÁVRAT
SEDMIČKA JE ČÍSLEM MLADÉHO SVĚTLA
TVOŘÍ SE KDYŽ K TEMNOTĚ PŘIDÁ SE JEDNIČKA
ZÁPAD SLUNCE
VÝCHOD SLUNCE

„KAPITOLA 24“ Název i text této písně jsou převzaty z 5000 let staré čínské knihy proroctví a horoskopů zvané I Ching – jedná se o druh věšteb založený více na náhodě (konkrétně na postavení volně rozhozených mincí), než například na postavení astronomických těles.

Text, recitovaný přes poměrně jednoduchou hru na klávesy s lehkými náznaky cimbálových nástrojů, je přepis z oné knihy, konkrétně z kapitoly, která vypráví o novém začátku věcí.

(Barrett)
THE BLACK AND GREEN SCARECROW AS EV’RYONE KNOWS ČERNÝ A ZELENÝ STRAŠÁK JAK KAŽDÝ VÍ
STOOD WITH A BIRD ON HIS HAT AND STRAW EVERYWHERE STÁL S PTÁKEM NA SVÉM KLOBOUKU A CELÝ OD SLÁMY
HE DIDN’T CARE… O NIC SE NESTARAL…
HE STOOD IN A FIELD WHERE BARLEY GROWS STÁL V POLI KDE JEČMEN ROSTL
HIS HEAD DID NO THINKING HIS ARMS DIDN’T MOVE JEHO HLAVA NEMYSLELA RUCE SE NEHÝBALY
EXCEPT WHEN THE WIND CUT UP ROUGH SNAD KROMĚ CHVIL KDY VÍTR ZADUL
AND MICE RAN AROUND ON THE GROUND A MYŠI KOLEM BĚHALY
HE STOOD IN A FIELD WHERE BARLEY GROWS STÁL V POLI KDE JEČMEN ROSTL
THE BLACK AND GREEN SCARECROW IS SADDER THAN ME ČERNÝ A ZELENÝ STRAŠÁK JEŠTĚ SMUTNĚJŠÍ NEŽ JÁ
BUT NOW HE’S RESIGNED TO HIS FATE ALE NYNÍ JE SMÍŘEN SE SVÝM OSUDEM
‚CAUSE LIFE’S NOT UNKIND PROTOŽE ŽIVOT NENÍ NEVLÍDNÝ
HE DOESN’T MIND NAVADÍ MU TO
HE STOOD IN A FIELD WHERE BARLEY GROWS STÁL V POLI KDE JEČMEN ROSTL
THE BLACK AND GREEN SCARECROW AS EV’RYONE KNOWS
STOOD WITH A BIRD ON HIS HAT AND STRAW EVERYWHERE
HE DIDN’T CARE…
HE STOOD IN A FIELD WHERE BARLEY GROWS
HIS HEAD DID NO THINKING HIS ARMS DIDN’T MOVE
EXCEPT WHEN THE WIND CUT UP ROUGH
AND MICE RAN AROUND ON THE GROUND
HE STOOD IN A FIELD WHERE BARLEY GROWS
THE BLACK AND GREEN SCARECROW IS SADDER THAN ME
BUT NOW HE’S RESIGNED TO HIS FATE
‚CAUSE LIFE’S NOT UNKIND
HE DOESN’T MIND
HE STOOD IN A FIELD WHERE BARLEY GROWS
ČERNÝ A ZELENÝ STRAŠÁK JAK KAŽDÝ VÍ
STÁL S PTÁKEM NA SVÉM KLOBOUKU A CELÝ OD SLÁMY
O NIC SE NESTARAL…
STÁL V POLI KDE JEČMEN ROSTL
JEHO HLAVA NEMYSLELA RUCE SE NEHÝBALY
SNAD KROMĚ CHVIL KDY VÍTR ZADUL
A MYŠI KOLEM BĚHALY
STÁL V POLI KDE JEČMEN ROSTL
ČERNÝ A ZELENÝ STRAŠÁK JEŠTĚ SMUTNĚJŠÍ NEŽ JÁ
ALE NYNÍ JE SMÍŘEN SE SVÝM OSUDEM
PROTOŽE ŽIVOT NENÍ NEVLÍDNÝ
NAVADÍ MU TO
STÁL V POLI KDE JEČMEN ROSTL

„STRAŠÁK“ Další z melodických a téměř pohádkových skladeb, využívající originálním způsobem dřevěných bubínků a ozvučných dřívek, která zvýrazňují rytmus přinejmenším stejně dobře jako bicí, ale s tím rozdílem, že skladba pak nepůsobí tak „tvrdě“.

(Barrett)
I’VE GOT A BIKE, YOU CAN RIDE IT IF YOU LIKE MÁM KOLO, MŮŽEŠ NA NĚM JEZDIT, JESTLI CHCEŠ
IT’S GOT A BASKET, A BELL THAT RINGS MÁ KOŠÍK, ZVONEK, CO ZVONÍ
AND THINGS TO MAKE IT LOOK GOOD A PÁR VĚCIČEK NA OZDOBU
I’D GIVE IT TO YOU IF I COULD, BUT I BORROWED IT RÁD BYCH TI HO DAL, ALE MÁM HO JENOM PŮJČENÉ
YOU’RE THE KIND OF GIRL THAT FITS IN WITH MY WORLD TY JSI PŘESNĚ TA HOLKA, CO PASUJE DO MÝHO SVĚTA
I’LL GIVE YOU ANYTHING, EVERYTHING IF YOU WANT THINGS DÁM TI COKOLI, VŠECHNO JESTLI NĚJAKÝ VĚCI CHCEŠ
I’VE GOT A CLOAK, IT’S A BIT OF A JOKE MÁM KABÁT, JE TO TAK TROCHU VTIP
THERE’S A TEAR UP THE FRONT IT’S RED AND BLACK MÁ VPŘEDU DÍRU, JE ČERVENO-ČERNEJ
I’VE HAD IT FOR MONTHS MÁM UŽ HO MĚSÍCE
IF YOU THINK IT COULD LOOK GOOD THEN I GUESS IT SHOULD JESTLI SI MYSLÍŠ, ŽE BY TO MOHLO VYPADAT DOBŘE, TAK HÁDÁM, ŽE BY MĚLO
I KNOW A MOUSE, AND HE HASN’T GOT A HOUSE ZNÁM MYŠÁKA, CO NEMÁ DŮM
I DON’T KNOW WHY I CALL HIM GERALD NEVÍM, PROČ MU ŘÍKÁM GERALD
HE’S GETTING RATHER OLD BUT HE’S A GOOD MOUSE STÁRNE, ALE JE TO DOBREJ MYŠÁK
YOU’RE THE KIND OF GIRL THAT FITS IN WITH MY WORLD TY JSI PŘESNĚ TA HOLKA, CO PASUJE DO MÝHO SVĚTA
I’LL GIVE YOU ANYTHING, EVERYTHING IF YOU WANT THINGS DÁM TI COKOLI, VŠECHNO JESTLI NĚJAKÝ VĚCI CHCEŠ
I’VE GOT A CLAN OF GINGERBREAD MEN ZNÁM PERNÍKOVEJCH CHLÁPKŮ PÁR
HERE A MAN, THERE A MAN, LOTS OF GINGERBREAD MEN TADY JEDEN, TÁMHLE DALŠÍ A TAK DÁL
TAKE A COUPLE IF YOU WISH, THEY’RE ON THE DISH VEZMI SI NĚJAKÝHO JESTLI CHCEŠ, JSOU NA TALÍŘI
YOU’RE THE KIND OF GIRL THAT FITS IN WITH MY WORLD TY JSI PŘESNĚ TA HOLKA, CO PASUJE DO MÝHO SVĚTA
I’LL GIVE YOU ANYTHING, EVERYTHING IF YOU WANT THINGS DÁM TI COKOLI, VŠECHNO JESTLI NĚJAKÝ VĚCI CHCEŠ
I KNOW A ROOM OF MUSICAL TUNES ZNÁM MÍSTNOST PLNOU MELODIÍ
SOME RHYME, SOME CHING, MOST OF THEM ARE CLOCKWORK NĚJAKÝ RÝMY, TROCHA CINKOTU, SPOUSTA JICH JE MACHANICKÝCH
LET’S GO INTO THE OTHER ROOM AND MAKE THEM WORK POJĎME RADĚJI JINAM A NECHME JE TVOŘIT
I’VE GOT A BIKE, YOU CAN RIDE IT IF YOU LIKE
IT’S GOT A BASKET, A BELL THAT RINGS
AND THINGS TO MAKE IT LOOK GOOD
I’D GIVE IT TO YOU IF I COULD, BUT I BORROWED IT
YOU’RE THE KIND OF GIRL THAT FITS IN WITH MY WORLD
I’LL GIVE YOU ANYTHING, EVERYTHING IF YOU WANT THINGS
I’VE GOT A CLOAK, IT’S A BIT OF A JOKE
THERE’S A TEAR UP THE FRONT IT’S RED AND BLACK
I’VE HAD IT FOR MONTHS
IF YOU THINK IT COULD LOOK GOOD THEN I GUESS IT SHOULD
I KNOW A MOUSE, AND HE HASN’T GOT A HOUSE
I DON’T KNOW WHY I CALL HIM GERALD
HE’S GETTING RATHER OLD BUT HE’S A GOOD MOUSE
YOU’RE THE KIND OF GIRL THAT FITS IN WITH MY WORLD
I’LL GIVE YOU ANYTHING, EVERYTHING IF YOU WANT THINGS
I’VE GOT A CLAN OF GINGERBREAD MEN
HERE A MAN, THERE A MAN, LOTS OF GINGERBREAD MEN
TAKE A COUPLE IF YOU WISH, THEY’RE ON THE DISH
YOU’RE THE KIND OF GIRL THAT FITS IN WITH MY WORLD
I’LL GIVE YOU ANYTHING, EVERYTHING IF YOU WANT THINGS
I KNOW A ROOM OF MUSICAL TUNES
SOME RHYME, SOME CHING, MOST OF THEM ARE CLOCKWORK
LET’S GO INTO THE OTHER ROOM AND MAKE THEM WORK
MÁM KOLO, MŮŽEŠ NA NĚM JEZDIT, JESTLI CHCEŠ
MÁ KOŠÍK, ZVONEK, CO ZVONÍ
A PÁR VĚCIČEK NA OZDOBU
RÁD BYCH TI HO DAL, ALE MÁM HO JENOM PŮJČENÉ
TY JSI PŘESNĚ TA HOLKA, CO PASUJE DO MÝHO SVĚTA
DÁM TI COKOLI, VŠECHNO JESTLI NĚJAKÝ VĚCI CHCEŠ
MÁM KABÁT, JE TO TAK TROCHU VTIP
MÁ VPŘEDU DÍRU, JE ČERVENO-ČERNEJ
MÁM UŽ HO MĚSÍCE
JESTLI SI MYSLÍŠ, ŽE BY TO MOHLO VYPADAT DOBŘE, TAK HÁDÁM, ŽE BY MĚLO
ZNÁM MYŠÁKA, CO NEMÁ DŮM
NEVÍM, PROČ MU ŘÍKÁM GERALD
STÁRNE, ALE JE TO DOBREJ MYŠÁK
TY JSI PŘESNĚ TA HOLKA, CO PASUJE DO MÝHO SVĚTA
DÁM TI COKOLI, VŠECHNO JESTLI NĚJAKÝ VĚCI CHCEŠ
ZNÁM PERNÍKOVEJCH CHLÁPKŮ PÁR
TADY JEDEN, TÁMHLE DALŠÍ A TAK DÁL
VEZMI SI NĚJAKÝHO JESTLI CHCEŠ, JSOU NA TALÍŘI
TY JSI PŘESNĚ TA HOLKA, CO PASUJE DO MÝHO SVĚTA
DÁM TI COKOLI, VŠECHNO JESTLI NĚJAKÝ VĚCI CHCEŠ
ZNÁM MÍSTNOST PLNOU MELODIÍ
NĚJAKÝ RÝMY, TROCHA CINKOTU, SPOUSTA JICH JE MACHANICKÝCH
POJĎME RADĚJI JINAM A NECHME JE TVOŘIT

„KOLO“ Ač se na první poslech tato skladba zdá jako jedna z dalších Barrettových hudebních pohádek, má mnohem hlubší (a závažnější) význam. Jednak je tu (na rozdíl od některých jiných skladeb, např. Lucifer Sam) poměrně kultivovaná námitka proti chování Barrettovy přítelkyně a dále díky mezihře, dosti šílené ukázce „místnosti plné melodií“. Dosažená je stejným způsobem, jako později používaný efekt kvadrofonního PA systému, a tvoří ji změť zvuků hodinových mechanismů a nakonec i dosti strašidelných švitořících hlasů.